Άρθρο 67 – Αντικατάσταση του εκπροσώπου

1. Ο εκπρόσωπος μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση των ομολογιούχων, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπονται στους όρους του δανείου, διαφορετικά σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 63. Με την ίδια διαδικασία αντικαθίσταται ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων αν παραιτηθεί ή αν είναι άκυρος ο διορισμός του ή αν ανακληθεί.

2. Αν ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων απωλέσει μεταγενέστερα τις ιδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 64 ή συντρέξει στο πρόσωπό του κώλυμα της παρ. 3 του άρθρου 64, υποχρεούται να παραιτηθεί. Αν δεν παραιτηθεί ή δεν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 1, αντικαθίσταται με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εκδότριας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ), μετά από αίτηση της εκδότριας ή οποιουδήποτε ομολογιούχου. Σε κάθε περίπτωση ακυρότητας ή έκπτωσης εκπροσώπου ακολουθείται η διαδικασία αντικατάστασης αυτού σύμφωνα με την παρ. 1.

3. Ο νέος εκπρόσωπος των ομολογιούχων, συγχρόνως με την ανάληψη των καθηκόντων του, με δήλωσή του που κοινοποιείται στην εκδότρια, προσχωρεί στη σύμβαση της παρ. 1 του άρθρου 64 και εφεξής αντικαθιστά τον προηγούμενο εκπρόσωπο. Ο αντικατασταθείς εκπρόσωπος υποχρεούται αμελλητί να αποδώσει στον αντικαταστάτη του τα κατατεθειμένα για λογαριασμό των ομολογιούχων κεφάλαια και τις κατατεθείσες κινητές αξίες και να του παραδώσει όλα τα έγγραφα και βιβλία που αφορούν το ομολογιακό δάνειο. Ως προς τις συναλλαγές που αφορούν το ομολογιακό δάνειο, δεν ισχύουν έναντι του αντικαταστάτη οι διατάξεις περί τραπεζικού απορρήτου. Ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων που αντικαταστάθηκε ευθύνεται έναντι της εκδότριας και των ομολογιούχων για πράξεις ή παραλείψεις του μέχρι την αντικατάστασή του από το νέο εκπρόσωπο.

4. Σε επείγουσες περιπτώσεις και για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, η προσωρινή αντικατάσταση εκπροσώπου των ομολογιούχων και ο προσωρινός διορισμός νέου πραγματοποιείται με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εκδότριας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων μετά από αίτηση της εκδότριας ή οποιουδήποτε ομολογιούχου.

  • 31 Μαΐου 2018, 12:01 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

    Άρθρο 67 παρ. 3: Προτείνεται, εκτός από τις περί τραπεζικού απορρήτου διατάξεις, να μην ισχύουν έναντι του αντικαταστάτη και οι διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο π.χ. στην περίπτωση εγγυητών φυσικών προσώπων στο ομολογιακό δάνειο. Βεβαίως αυτό θα πρέπει να εξετασθεί και υπό το πρίσμα της συμβατότητάς του με τον GDPR.

  • 22 Μαΐου 2018, 17:27 | NKats

    Θα ήταν πολύ χρήσιμη για τις συναλλαγές η θέσπιση (σε νέο εδάφιο στην παράγραφο 3 ή σε εξολοκλήρου νέα παράγραφο) μιας ιδιαιτέρως απλής διαδικασίας για την επικαιροποίηση των στοιχείων του νέου εκπροσώπου όσον αφορά εξασφαλίσεις που έχουν καταχωρηθεί σε δημόσιο μητρώο, βιβλίο ή αρχείο.

    π.χ. «Αν το δάνειο ασφαλίζεται με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης ή ενέχυρο ή άλλο παρεπόμενο δικαίωμα ή προνόμιο, το οποίο έχει υποβληθεί σε δημοσιότητα με καταχώρηση σε δημόσιο μητρώο, βιβλίο ή αρχείο, για τη σημείωση της μεταβολής του δικαιούχου στο όνομα του νέου εκπροσώπου των ομολογιούχων αρκεί η υποβολή στον φορέα που είναι υπεύθυνος για την τήρηση της δημοσιότητας, οποτεδήποτε και με επιμέλεια του νέου εκπροσώπου, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986 ή μονομερούς συμβολαιογραφικής δήλωσης αυτού, επισήμως μεταφρασμένης στην Ελληνική γλώσσα εφόσον έχει συνταχθεί στην αλλοδαπή, περί της γενόμενης αντικατάστασης. Η τυχόν παράλειψη υποβολής της δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου δεν επιδρά στο κύρος των εξασφαλίσεων οι οποίες συνεχίζουν, πάντοτε και άνευ ετέρου, να είναι ισχυρές και να ενεργούν υπέρ του νέου εκπροσώπου των ομολογιούχων και τις οποίες αυτός δύναται να επιδιώκει δικαστικώς και εξωδίκως στο όνομα του με μόνη την επίκληση της αντικατάστασης.»