• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος' | 23 Μαΐου 2018, 09:29

    Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου αναφέρεται : Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης τούτων, ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Υπάρχει ασάφεια στη διατύπωση. Οι τρίτοι θα μπορούν να πάρουν νόμιμα από την υπηρεσία ΓΕΜΗ αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. ;