Άρθρο 134 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον πρόκειται για πράξεις καταχωριστέες στο Μητρώο. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης τούτων, ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παρ. 8 και 138 παρ. 4 και 5 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό εντός της προθεσμίας.

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

 • 23 Μαΐου 2018, 09:29 | Γεώργιος

  Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου αναφέρεται :

  Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης τούτων, ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

  Υπάρχει ασάφεια στη διατύπωση. Οι τρίτοι θα μπορούν να πάρουν νόμιμα από την υπηρεσία ΓΕΜΗ αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. ;

 • 22 Μαΐου 2018, 14:16 | Βασιλική

  Δεν τίθεται καμία προθεσμία για την υποβολή των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης? Μπορεί να τα υποβάλει όποτε θέλει η εταιρεία ? Νομίζω είναι τεράστιο λάθος να μην μπει προθεσμία υποβολής, οι εταιρείες θα επαναπαύονται και θα υποβάλλουν όποτε θέλουν τα πρακτικά, επίσης θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις για την εκπρόθεσμη υποβολή τους. Η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν λειτουργεί το σύστημα αν δεν τίθενται περιορισμοί. Με το να μετατίθεται όλη η ευθύνη στα μέλη του Δ.Σ. δεν εξασφαλίζεται τίποτα, το αντίθετο μάλιστα κανείς πλέον δεν θα θέλει να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
  Ειδικά οι πολύ μικρές εταιρειες θα αδυνατούν να βρουν μέλη διοίκησης.