• Σχόλιο του χρήστη 'Λογοθέτης Γλέζος' | 23 Μαΐου 2018, 12:25

    Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων της έκθεσης ελέγχου των τακτικών ελεγκτών της εταιρείας, είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει αρνητικό. Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας προσδιορίζεται ως το κυκλοφορούν ενεργητικό μείον τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπου οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θα προσαυξάνονται με τα κέρδη προς διανομή. Το διανεμηθέν μέρισμα θα περιορίζεται στο ποσό κατά το οποίο αν προστεθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δε θα καταστεί το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας αρνητικό.