Άρθρο 160 – Καθαρά κέρδη – Διανομή κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για τακτικό αποθεματικό.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο επόμενο άρθρο.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

 • 25 Μαΐου 2018, 11:41 | Λογοθέτης Γλέζος

  Στην παράγραφο 2 να προστεθεί περίπτωση:
  β) ως εξής: «Αφαιρούνται τα ποσά που προκύπτουν από τις ποσοτικοποιημένες παρατηρήσεις της έκθεσης ελέγχου των τακτικών ελεγκτών της εταιρείας που αφορούν την κλειόμενη χρήση».
  Επομένως, η παράγραφος 2 θα έχει ως εξής:
  2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
  α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
  β) Αφαιρούνται τα ποσά που προκύπτουν από τις ποσοτικοποιημένες παρατηρήσεις της έκθεσης ελέγχου των τακτικών ελεγκτών της εταιρείας που αφορούν την κλειόμενη χρήση
  γ) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για τακτικό αποθεματικό.
  δ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο επόμενο άρθρο.
  ε) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

 • 23 Μαΐου 2018, 19:07 | Λογοθέτης Γλέζος

  Να προστεθεί παράγραφος 4 ως εξής:
  Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε διανομή κερδών από τα κέρδη της χρήσεως, παρελθουσών χρήσεως, έκτακτων αποθεματικών κ.α. όταν καταβάλλονται με μετρητά. Τα μερίσματα πρέπει να καταβάλλονται μέσω τραπέζης.

 • 23 Μαΐου 2018, 12:29 | Λογοθέτης Γλέζος

  Στην παράγραφο 1 να προστεθεί η φράση: «και μειούμενο με τις παρατηρήσεις της έκθεσης ελέγχου των τακτικών ελεγκτών της εταιρείας», επομένως η παράγραφος θα γίνει ως εξής:
  1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με (α) τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη και μειούμενο με τις παρατηρήσεις της έκθεσης ελέγχου των τακτικών ελεγκτών της εταιρείας. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

 • 23 Μαΐου 2018, 12:25 | Λογοθέτης Γλέζος

  Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων της έκθεσης ελέγχου των τακτικών ελεγκτών της εταιρείας, είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει αρνητικό. Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας προσδιορίζεται ως το κυκλοφορούν ενεργητικό μείον τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπου οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θα προσαυξάνονται με τα κέρδη προς διανομή.
  Το διανεμηθέν μέρισμα θα περιορίζεται στο ποσό κατά το οποίο αν προστεθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δε θα καταστεί το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας αρνητικό.