• Σχόλιο του χρήστη 'Λογοθέτης Γλέζος' | 23 Μαΐου 2018, 12:08

    Στην παράγραφο 2 να προστεθεί η φράση: «θυγατρικές ή συγγενείς εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος», επομένως η παράγραφος θα γίνει ως εξής: 2. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του Ν. 4308/2014 (Α' 251), θυγατρικές ή συγγενείς εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.