• Σχόλιο του χρήστη 'Λογοθέτης Γλέζος' | 23 Μαΐου 2018, 20:50

    Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου εταιρείας, που δεν εμπίπτει σε υποχρεωτικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, μπορούν να ορίσουν ως θέμα ημερήσιας διάταξης της τακτικής γενικής συνέλευσης την εκλογή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.