• Σχόλιο του χρήστη 'Λογοθέτης Γλέζος' | 23 Μαΐου 2018, 21:37

    Αρμοδιότητες προέδρου ΔΣ • Ρητή θέσπιση από το ΔΣ των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ακόμη και όταν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Αποτύπωση αυτών εγγράφως και γνωστοποίηση στους μετόχους. • Μέριμνα εκ μέρους του Προέδρου για την αποτελεσματική συμμετοχή των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ στις εργασίες του και τη διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων με τα εκτελεστικά μέλη. • Διορισμός από το ΔΣ ανεξάρτητου Αντιπροέδρου όταν: Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ίδιο πρόσωπο, Ο Πρόεδρος είναι εκτελεστικός.