• Σχόλιο του χρήστη 'NKats' | 24 Μαΐου 2018, 12:18

    Παραγραφος 5- Προτείνεται η διαγραφή της. Περιπλέκει τη διαδικασία κατάρτισης των εγγράφων της συναλλαγής χωρίς να προσθέτει κάποια περαιτέρω ασφάλεια στους καλύπτοντες τις ομολογίες εφόρον, εάν πρόκειται για δημόσια προσφορά, θα υπάρχει ενημερωτικό δελτίο ενώ, εάν πρόκειται για ιδιωτική τοποθέτηση, οι καλύπτοντες έχουν συνήθως προβεί σε κατ'ιδίαν νομικό και οικονομικό έλεγχο του εκδότη. Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικές καταστάσεις του εκδότη θα (πρέπει να) είναι αναρτημένες στο ΓΕΜΗ ούτως ή άλλως. Παράγραφος 6 - στο βαθμό που δεν υπάρχει οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, οι ομολογιούχοι ασκούν τα δικαιώματά τους ατομικώς σε κάθε περίπτωση, ακόμη και πριν τη λήξη του δανείου. Προτείνεται η μεταφορά της παραγράφου 6 στο άρθρο 63. Παράγραφος 7 - αντίστοιχα, στο βαθμό που δεν υπάρχει οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, η τροποποίηση των όρων του δανείου θα πρέπει να απαιτεί τη συναίνεση όλων των ομολογιούχων (με την επιφύλαξη των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα) χωρίς αναφορά σε "συνέλευση των ομολογιούχων". Παράγραφος 8 - προτείνεται η μεταφορά της στο άρθρο 63 καθώς εκεί ανήκει νοηματικά