Άρθρο 60 – Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου

1. Οι όροι του ομολογιακού δανείου, ιδίως αυτοί που αφορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο καταβολής του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού τούτου, τα ωφελήματα και τις εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το εφαρμοστέο δίκαιο, τα αρμόδια δικαστήρια, την τυχόν συμφωνία διαιτησίας, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει της εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες, καθορίζονται ελεύθερα από την εκδότρια.

2. Το ομολογιακό δάνειο μπορεί να περιλαμβάνει και άλλους όρους. Ενδεικτικά επιτρέπονται οι ακόλουθοι όροι:
α) Ότι αντί καταβολής τόκου θα αποδίδονται στους ομολογιούχους άλλες ομολογίες που εκδίδονται από την εκδότρια για τον σκοπό αυτόν.
β) Ότι το ομολογιακό δάνειο δεν έχει ρητή λήξη, οπότε η εκδότρια εξοφλεί το ομολογιακό δάνειο κατά τον χρόνο της επιλογής της.
γ) Ότι η υποχρέωση καταβολής τόκου ή επιστροφής του κεφαλαίου τελεί υπό αίρεση.
δ) Ότι οι ομολογιούχοι δανειστές θα ικανοποιούνται μετά από τους υπόλοιπους πιστωτές της εκδότριας ή μετά από ορισμένη κατηγορία πιστωτών.
ε) Ότι το ομολογιακό δάνειο είναι εξασφαλισμένο με εμπράγματες ή άλλες ασφάλειες.
Το επιτόκιο του ομολογιακού δανείου συμφωνείται ελευθέρως, χωρίς να εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για το ανώτατο δικαιοπρακτικό επιτόκιο.

3. Η εκδότρια εκδίδει πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου, το οποίο περιέχει τους όρους του δανείου και δεσμεύει τον ομολογιούχο και κάθε καθολικό ή ειδικό διάδοχό του, καθώς και κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από τα παραπάνω πρόσωπα.

4. Στο πρόγραμμα ορίζονται επίσης ο τρόπος απόδειξης της ιδιότητας του ομολογιούχου για την είσπραξη των τόκων και του κεφαλαίου και γενικά για την άσκηση των δικαιωμάτων από τις ομολογίες. Αν το πρόγραμμα δεν περιέχει σχετική πρόβλεψη, σε περίπτωση ενσώματων ομολογιών απαιτείται η προσκόμιση των τίτλων και η σημείωση της άσκησης του δικαιώματος επ’ αυτών, ενώ σε περίπτωση άυλων ομολογιών η προσκόμιση βεβαίωσης του οικείου κεντρικού αποθετηρίου τίτλων, πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης επενδύσεων.

5. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ενημερωτικό δελτίο σε σχέση με το ομολογιακό δάνειο, το πρόγραμμα πρέπει να περιέχει τον ιστότοπο, στον οποίο είναι αναρτημένες οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τις τρεις τελευταίες χρήσεις της εταιρείας, στο μέτρο που υφίστανται. Αν δεν υπάρχει τέτοιος ιστότοπος, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να προσαρτώνται στο πρόγραμμα.

6. Από τη λήξη του ομολογιακού δανείου ο ομολογιούχος ασκεί τα δικαιώματά του ατομικώς, εκτός εάν προβλέπουν διαφορετικά οι όροι του δανείου.

7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του δανείου με όρους που είναι δυσμενέστεροι για τους ομολογιούχους των αρχικών, εκτός εάν η συνέλευση των ομολογιούχων έχει δώσει την έγκρισή της με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, οι κάτοχοι των οποίων έχουν δικαίωμα ψήφου. Η έγκριση αυτή δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 68.

8. Ενδεικτικά η συνέλευση των ομολογιούχων μπορεί να εγκρίνει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο την τροποποίηση του προγράμματος σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:
α) τη μεταβολή του χρόνου που καθίστανται απαιτητοί οι τόκοι, για την μεταβολή του ύψους του επιτοκίου ή ακόμη και για τον μηδενισμό αυτού•
β) τη μεταβολή του χρόνου που καθίσταται απαιτητό το κεφάλαιο ή και για τον περιορισμό του ύψους του κεφαλαίου•
γ) την εισαγωγή όρου σύμφωνα με τον οποίο οι ομολογιούχοι δανειστές θα ικανοποιούνται μετά από ορισμένους ή όλους τους υπολοίπους πιστωτές•
δ) την κεφαλαιοποίηση του ομολογιακού δανείου ή την τροπή του σε άλλους τίτλους ή για την ανταλλαγή των ομολογιών με τίτλους εκδόσεως της εκδότριας ή τρίτου•
ε) την εναλλαγή υποθηκικής ή ενεχυρικής τάξης ή για την υποκατάσταση ασφαλειών του ομολογιακού δανείου με άλλες ή για την παραίτηση από ασφάλειες•
στ) την παραίτηση από το δικαίωμα καταγγελίας ή τον περιορισμό αυτού•
ζ) για τη μεταβολή του νομίσματος του ομολογιακού δανείου•
η) την αναδοχή, στερητική ή σωρευτική, των υποχρεώσεων από το ομολογιακό δάνειο•
θ) την τροποποίηση οποιουδήποτε άλλου όρου του προγράμματος ή οποιασδήποτε σύμβασης σε σχέση με το ομολογιακό δάνειο.

  • 24 Μαΐου 2018, 12:18 | NKats

    Παραγραφος 5- Προτείνεται η διαγραφή της. Περιπλέκει τη διαδικασία κατάρτισης των εγγράφων της συναλλαγής χωρίς να προσθέτει κάποια περαιτέρω ασφάλεια στους καλύπτοντες τις ομολογίες εφόρον, εάν πρόκειται για δημόσια προσφορά, θα υπάρχει ενημερωτικό δελτίο ενώ, εάν πρόκειται για ιδιωτική τοποθέτηση, οι καλύπτοντες έχουν συνήθως προβεί σε κατ’ιδίαν νομικό και οικονομικό έλεγχο του εκδότη. Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικές καταστάσεις του εκδότη θα (πρέπει να) είναι αναρτημένες στο ΓΕΜΗ ούτως ή άλλως.

    Παράγραφος 6 – στο βαθμό που δεν υπάρχει οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, οι ομολογιούχοι ασκούν τα δικαιώματά τους ατομικώς σε κάθε περίπτωση, ακόμη και πριν τη λήξη του δανείου. Προτείνεται η μεταφορά της παραγράφου 6 στο άρθρο 63.

    Παράγραφος 7 – αντίστοιχα, στο βαθμό που δεν υπάρχει οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, η τροποποίηση των όρων του δανείου θα πρέπει να απαιτεί τη συναίνεση όλων των ομολογιούχων (με την επιφύλαξη των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα) χωρίς αναφορά σε «συνέλευση των ομολογιούχων».

    Παράγραφος 8 – προτείνεται η μεταφορά της στο άρθρο 63 καθώς εκεί ανήκει νοηματικά