• Σχόλιο του χρήστη 'Λογοθέτης Γλέζος' | 24 Μαΐου 2018, 21:36

    Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μείωση μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, μειούμενη με (α) τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη και δ) τα ποσά των παρατηρήσεων της έκθεσης ελέγχου των τακτικών ελεγκτών της εταιρείας, είναι, ή μετά, τη μείωση κεφαλαίου καταστούν μικρότερα του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μείωση κεφαλαίου, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων της έκθεσης ελέγχου των τακτικών ελεγκτών της εταιρείας, είναι ή, μετά από τη μείωση κεφαλαίου, θα γίνει αρνητικό. Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας προσδιορίζεται ως το κυκλοφορούν ενεργητικό μείον τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπου οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θα προσαυξάνονται με τη υποχρέωση από τη μείωση κεφαλαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μείωση κεφαλαίου με ακύρωση μετοχών.