Άρθρο 29 – Μείωση κεφαλαίου

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός εάν η μείωση γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49.

2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 15, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27.

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ’ ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

5. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

 • 29 Μαΐου 2018, 10:37 | Γιάννης Αψούρης

  παρ. 5 : Η έγκριση από τους μετόχους που θίγονται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία θεωρώ ότι είναι υπερβολική και πιθανότατα θα αποτελέσει αντικίνητρο για την ύπαρξη περισσοτέρων της μίας κατηγοριών μετοχών. Η συναίνεση με απλή πλειοψηφία μάλλον αρκεί.

 • 24 Μαΐου 2018, 21:36 | Λογοθέτης Γλέζος

  Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μείωση μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, μειούμενη με (α) τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη και δ) τα ποσά των παρατηρήσεων της έκθεσης ελέγχου των τακτικών ελεγκτών της εταιρείας, είναι, ή μετά, τη μείωση κεφαλαίου καταστούν μικρότερα του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.

  Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μείωση κεφαλαίου, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων της έκθεσης ελέγχου των τακτικών ελεγκτών της εταιρείας, είναι ή, μετά από τη μείωση κεφαλαίου, θα γίνει αρνητικό. Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας προσδιορίζεται ως το κυκλοφορούν ενεργητικό μείον τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπου οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θα προσαυξάνονται με τη υποχρέωση από τη μείωση κεφαλαίου.

  Απαγορεύεται οποιαδήποτε μείωση κεφαλαίου με ακύρωση μετοχών.

 • 23 Μαΐου 2018, 19:24 | Λογοθέτης Γλέζος

  Να προστεθεί παράγραφος 7 ως εξής:
  Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μείωση κεφαλαίου με επιστροφή χρημάτων με μετρητά προς τους μετόχους εκτός και αν η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιηθεί μέσω τραπέζης.

 • Να μπει η φράση

  Απαγορεύεται οποιαδήποτε μείωση η οποία δεν γίνεται αναλογικά σε όλους τους μετόχους αλλά ειδικά μειώνει περισσότερο ή λιγότερο το κεφάλαιο ορισμένων μετόχων σε σχέση με άλλους

  είναι κλασική περίπτωση παράνομης μεθόδους έμμεσης μεταβίβασης μετοχών και φοροδιαφυγής.