• Σχόλιο του χρήστη 'Λογοθέτης Γλέζος' | 24 Μαΐου 2018, 21:38

    Εάν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας μετά τον τέταρτο χρόνο λειτουργίας της καταστούν μικρότερα από το ½ μου μετοχικού κεφαλαίου, λαμβανομένων υπόψη τις παρατηρήσεις των τακτικών ελεγκτών, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συντάξει πενταετές επιχειρηματικό πλάνο με σκοπό την ανάκαμψη της εταιρείας και να το υποβάλει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκρισή. Αναφορά των στοιχείων του επιχειρηματικού πλάνου θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις.