• Σχόλιο του χρήστη 'Λογοθέτης Γλέζος' | 25 Μαΐου 2018, 11:41

    Στην παράγραφο 2 να προστεθεί περίπτωση: β) ως εξής: «Αφαιρούνται τα ποσά που προκύπτουν από τις ποσοτικοποιημένες παρατηρήσεις της έκθεσης ελέγχου των τακτικών ελεγκτών της εταιρείας που αφορούν την κλειόμενη χρήση». Επομένως, η παράγραφος 2 θα έχει ως εξής: 2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρούνται τα ποσά που προκύπτουν από τις ποσοτικοποιημένες παρατηρήσεις της έκθεσης ελέγχου των τακτικών ελεγκτών της εταιρείας που αφορούν την κλειόμενη χρήση γ) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για τακτικό αποθεματικό. δ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο επόμενο άρθρο. ε) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.