Α) Άρθρο 15: Λειτουργικές προδιαγραφές ειδικών τουριστικών υποδομών

Για τις λειτουργικές προδιαγραφές των ειδικών τουριστικών υποδομών, πέραν των οριζομένων στο άρθρο 13, εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές πράξεις για τον καθορισμό προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των ειδικών τουριστικών υποδομών.