Α) Άρθρο 10: Δικαιολογητικά κτιριοδομικών προδιαγραφών ξενοδοχειακού καταλύματος

Για την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης του ξενοδοχειακού καταλύματος του σύνθετου τουριστικού καταλύματος προσκομίζονται τα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Στ΄ (Β΄ Στάδιο) του π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ Α΄ 43).