• Κατά την άποψη της επιστημονικής ομάδας του προγράμματος, λόγω της πολυπλοκότητας των νομικών ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των μεθόδων ΙΥΑ (ζητήματα συγγένειας, ενημέρωσης, συναίνεσης και διασυνοριακής εφαρμογής των μεθόδων ΙΥΑ), κρίνεται αναγκαία η στελέχωση των ΜΙΥΑ με δικηγόρους-νομικούς συμβούλους, εξειδικευμένους στα ζητήματα της ΙΥΑ. Χωρίς την πλήρωση του συγκεκριμένου όρου μεταξύ των άλλων, θα είναι αδύνατη η χορήγηση της άδειας λειτουργίας της ΜΙΥΑ. Κατ' αντιστοιχία, για την όσο το δυνατό πληρέστερη στελέχωση των ΜΙΥΑ, απαιτείται η συνδρομή ψυχολόγου για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης των υποβοηθούμενων προσώπων και των τρίτων προσώπων που τυχόν συμμετέχουν στην αναπαραγωγική διαδικασία (λ.χ δότες γεννητικού υλικού, παρένθετες μητέρες).