Άρθρο 04 – Στελέχωση των Μ.Ι.Υ.Α.

1. Οι Μ.Ι.Υ.Α. έχουν τουλάχιστον τη στελέχωση που αναφέρεται στο άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 3305/2005. Το προσωπικό των Μ.Ι.Υ.Α. διαθέτει τα ειδικά προσόντα και την κατάρτιση για να εκτελεί τα καθήκοντά του που ορίζονται στα άρθρα 5 – 8 του παρόντος. Πέραν της ελάχιστης στελέχωσης, οι Μ.Ι.Υ.Α. απασχολούν προσωπικό με ειδικότητες ανάλογες του έργου που επιτελεί.
Σε κάθε Μ.Ι.Υ.Α. ανά 150 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης ετησίως, απαιτείται επιπρόσθετο του κατά το νόμο ελαχίστου εργαστηριακό και νοσηλευτικό προσωπικό, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποφυγή σφαλμάτων λόγω καταπόνησης του προσωπικού.

 • Άρθρο 4:

  Να προστεθεί αρίθμηση στη δεύτερη παράγραφο.
  Κατ’ αντιστοιχία με την δεύτερη παράγραφο, θα έπρεπε να προστεθεί σχετική παράγραφος στο άρθρο 2, με την οποία να προβλέπεται ότι απαιτείται αναλογικά αυξημένος εξοπλισμός όταν η ΜΙΥΑ διενεργεί περισσότερους από 150 κύκλους θεραπείας ετησίως. Οι προτεινόμενες
  προδιαγραφές χώρων και εξοπλισμού δεν συνδέονται διόλου, όπως θα έπρεπε, με τον αριθμό κύκλων που πραγματοποιεί η κάθε Μ.Ι.Υ.Α., ενώ στο παρόν άρθρο 4 ορθώς προβλέπεται σύνδεση του αριθμού μελών του προσωπικού με τον αριθμό διενεργούμενων κύκλων. Για παράδειγμα, στο
  άρθρο 2: (1) δεν προδιαγράφεται ελάχιστος αριθμός κλινών ανάνηψης, (2) ο προτεινόμενος αριθμός των δύο επωαστικών κλιβάνων στο εργαστήριο εμβρυολογίας είναι ανεπαρκής εάν ο αριθμός κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης υπερβαίνει τους 3-4 ημερησίως, κ.ο.κ..

 • 9 Ιουλίου 2015, 13:39 | ΘΩΜΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

  Προτείνω σε κάθε Μ.Ι.Υ.Α. αντί για ανά 150 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης ετησίως να μειωθεί στους 130 κύκλους απαιτείται επιπρόσθετο του κατά το νόμο ελαχίστου εργαστηριακό και νοσηλευτικό προσωπικό, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποφυγή σφαλμάτων λόγω καταπόνησης του προσωπικού.

 • Κατά την άποψη της επιστημονικής ομάδας του προγράμματος, λόγω της πολυπλοκότητας των νομικών ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των μεθόδων ΙΥΑ (ζητήματα συγγένειας, ενημέρωσης, συναίνεσης και διασυνοριακής εφαρμογής των μεθόδων ΙΥΑ), κρίνεται αναγκαία η στελέχωση των ΜΙΥΑ με δικηγόρους-νομικούς συμβούλους, εξειδικευμένους στα ζητήματα της ΙΥΑ. Χωρίς την πλήρωση του συγκεκριμένου όρου μεταξύ των άλλων, θα είναι αδύνατη η χορήγηση της άδειας λειτουργίας της ΜΙΥΑ.
  Κατ’ αντιστοιχία, για την όσο το δυνατό πληρέστερη στελέχωση των ΜΙΥΑ, απαιτείται η συνδρομή ψυχολόγου για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης των υποβοηθούμενων προσώπων και των τρίτων προσώπων που τυχόν συμμετέχουν στην αναπαραγωγική διαδικασία (λ.χ δότες γεννητικού υλικού, παρένθετες μητέρες).