• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΒΕΛΗ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ' | 10 Ιουλίου 2015, 11:56

    Άρθρο 14, παρ. 3 Η τελευταία καθοριστική κίνηση για την αναστολή ή παύση των εργασιών της Μ.Ι.Υ.Α. πρέπει να είναι η διακοπή της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με την Ε.Α.Ι.Υ.Α.. Επομένως, η τελευταία πρόταση της παραγράφου πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, για παράδειγμα ως εξής: “ …[τρέχοντες κύκλοι θεραπείας, η Ε.Α.Ι.Υ.Α. διακόπτει την] ηλεκτρονική διασύνδεσή της με την Μ.Ι.Υ.Α., αναστέλλοντας τη λειτουργία των κωδικών προστασίας.” Στο τέλος της δεύτερης πρότασης, το …σχετικά στην Αρχή να διορθωθεί στο ορθό “σχετικά στην Ε.Α.Ι.Υ.Α.”. Άρθρο 14, παρ. 4 και παρ. 5: το κρυοσυντηρημένο γεννητικό υλικό δεν είναι δυνατόν να διατεθεί σε άλλη Μ.Ι.Υ.Α., παρά μόνο σε άλλη Τράπεζα Κρυοσυντήρησης, ενώ δεν είναι δυνατόν να υπάρξει νωπό γεννητικό υλικό σε αναμονή μετά την παύση των εργασιών της Μ.Ι.Υ.Α., αφού οι τρέχουσες καλλιέργειες θα έχουν ολοκληρωθεί με εμβρυομεταφορά ή κρυοσυντήρηση, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παρ. 3 του άρθρου. Επίσης, η παρ. 5 πρέπει να ενσωματωθεί στο τέλος της παρ. 4, διότι αφορά την ίδια περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών.Επομένως, η αναφορά “σε άλλη Μ.Ι.Υ.Α. ή Τράπεζα Κρυοσυντήρησης” στις περ. α, β και γ περιττεύει και το κείμενο πρέπει να διορθωθεί αναλόγως: α: “…σε άλλη Τράπεζα Κρυοσυντήρησης,” β: “…εκ μέρους της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης υποδοχής,” γ: “…υλικού σε άλλη Τράπεζα Κρυοσυντήρησης.” Η εμπειρία δείχνει ότι είναι συχνά αδύνατον να βρεθούν και να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι. Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταστροφής ή απώλειας σπάνιων δειγμάτων, προτείνουμε να προστεθεί ένα ακόμη εδάφιο στην περ. γ μετά την παραπάνω διόρθωση, ως εξής: “Σε περίπτωση που η επικοινωνία με κάποια από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν είναι εφικτή, η Μ.Ι.Υ.Α. συντάσσει ειδικό κατάλογο με τα τελευταία γνωστά στοιχεία επικοινωνίας τους, τον διαβιβάζει μαζί με τα δείγματα στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης υποδοχής, και τον κοινοποιεί στην Ε.Α.Ι.Υ.Α., στην οποία οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται, εάν εμφανισθούν, για να πληροφορηθούν τη νέα διεύθυνση φύλαξης του γεννητικού τους υλικού. Η Ε.Α.Ι.Υ.Α., με απόφασή της, εγκρίνει το σχέδιο διάθεσης του γεννητικού υλικού, διακόπτει την ηλεκτρονική διασύνδεσή της με τη Μ.Ι.Υ.Α., αναστέλλοντας τη λειτουργία των κωδικών προστασίας, και διαγράφει τη Μ.Ι.Υ.Α. από το σχετικό μητρώο αδειών λειτουργίας.”.