Άρθρο 14 – Ανάκληση και αναστολή αδείας ίδρυσης και λειτουργίας

1. Η Ε.Α.Ι.Υ.Α. αναστέλλει προσωρινά ή ανακαλεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των Μ.Ι.Υ.Α βάσει του άρθρου 27 του Ν.3305/2005 σε περίπτωση που δεν συντρέχουν ή παύουν να συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις λειτουργίας καθώς και σε περίπτωση που έπαυσε τη λειτουργία της.
2. Η διάρκεια προσωρινής αναστολής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των έξι μηνών. Εάν η Μ.Ι.Υ.Α δεν συμμορφωθεί εντός του διαστήματος αυτού η άδειά της ανακαλείται οριστικά. Αν πρόκειται για οριστική ανάκληση, η Μ.Ι.Υ.Α. διαγράφεται από το σχετικό μητρώο της Αρχής.
3. Σε περίπτωση ανάκλησης, με κατεπείγουσα εντολή της Ε.Α.Ι.Υ.Α και σύμφωνα με τη διαδικασία που αυτή ορίζει ολοκληρώνει τις τρέχουσες καλλιέργειες γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων μέχρι του τελικού προγραμματισμένου σταδίου (εμβρυομεταφοράς ή κρυοσυντήρησης), που ενδεχομένως βρίσκονται σε εξέλιξη. Στη συνέχεια, αναστέλλει κάθε σχετική δραστηριότητα και αναθέτει τις λοιπές τρέχουσες, αλλά μη επείγουσες, εργασίες (όπως συνέχιση της παρακολούθησης φαρμακευτικών διεγέρσεων της ωοθηκικής λειτουργίας, ωοληψίες επομένων ημερών, συντήρηση κάδων υγρού αζώτου κ.λπ.) σε άλλη Μ.Ι.Υ.Α., η οποία δύναται να αναλάβει τη διεκπεραίωση αυτή, γνωστοποιώντας σχετικά στην Αρχή. Αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτές και ολοκληρωθούν όλοι οι τρέχοντες κύκλοι θεραπείας, η Ε.Α. Ι.Υ.Α διακόπτει την πρόσβαση της Μ.Ι.Υ.Α. στο εθνικό μητρώο αδειών λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α. .
4. Σε περίπτωση επικείμενης οριστικής παύσης εργασιών, η Μ.Ι.Υ.Α. ενημερώνει την Ε.Α.Ι.Υ.Α για την επικείμενη παύση εργασιών με συστημένη επιστολή, 15 μέρες πριν στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:
α. Λεπτομερές σχέδιο διάθεσης του κρυοσυντηρημένου γεννητικού υλικού σε άλλη Μ.Ι.Υ.Α. ή Τράπεζα Κρυοσυντήρησης,
β. έγγραφη αποδοχή της συμφωνίας αυτής εκ μέρους της Μ.Ι.Υ.Α. υποδοχής ή της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης,
γ. βεβαίωση ότι όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έχουν ενημερωθεί για την επικείμενη παύση εργασιών και τη μεταφορά του κρυοσυντηρημένου γεννητικού τους υλικού σε άλλη Μ.Ι.Υ.Α ή Τράπεζα.
5. Η Ε.Α.Ι.Υ.Α, με απόφασή της, εγκρίνει το σχέδιο διάθεσης του γεννητικού υλικού και διακόπτει την πρόσβαση στο εθνικό μητρώο αδειών λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α. από την ημέρα παύσης των εργασιών.

 • 10 Ιουλίου 2015, 11:15 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΑΥΣΗ ΛΩΓΩ ΠΛΗΜΜΕΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
  ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΙΥΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΙΥΑ

 • Άρθρο 14, παρ. 3
  Η τελευταία καθοριστική κίνηση για την αναστολή ή παύση των εργασιών της Μ.Ι.Υ.Α. πρέπει να είναι η διακοπή της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με την Ε.Α.Ι.Υ.Α.. Επομένως, η τελευταία πρόταση της παραγράφου πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, για παράδειγμα ως εξής: “ …[τρέχοντες κύκλοι θεραπείας, η Ε.Α.Ι.Υ.Α. διακόπτει την] ηλεκτρονική διασύνδεσή της με την Μ.Ι.Υ.Α., αναστέλλοντας τη λειτουργία των κωδικών προστασίας.”
  Στο τέλος της δεύτερης πρότασης, το …σχετικά στην Αρχή να διορθωθεί στο ορθό “σχετικά στην Ε.Α.Ι.Υ.Α.”.

  Άρθρο 14, παρ. 4 και παρ. 5: το κρυοσυντηρημένο γεννητικό υλικό δεν είναι δυνατόν να διατεθεί σε άλλη Μ.Ι.Υ.Α., παρά μόνο σε άλλη Τράπεζα Κρυοσυντήρησης, ενώ δεν είναι δυνατόν να υπάρξει νωπό γεννητικό υλικό σε αναμονή μετά την παύση των εργασιών της Μ.Ι.Υ.Α., αφού οι τρέχουσες καλλιέργειες θα έχουν ολοκληρωθεί με εμβρυομεταφορά ή κρυοσυντήρηση, όπως ορίζεται στην
  προηγούμενη παρ. 3 του άρθρου. Επίσης, η παρ. 5 πρέπει να ενσωματωθεί στο τέλος της παρ. 4, διότι αφορά την ίδια περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών.Επομένως, η αναφορά “σε άλλη Μ.Ι.Υ.Α. ή Τράπεζα Κρυοσυντήρησης” στις περ. α, β και γ περιττεύει και το κείμενο πρέπει να διορθωθεί αναλόγως:
  α: “…σε άλλη Τράπεζα Κρυοσυντήρησης,”
  β: “…εκ μέρους της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης υποδοχής,”
  γ: “…υλικού σε άλλη Τράπεζα Κρυοσυντήρησης.”
  Η εμπειρία δείχνει ότι είναι συχνά αδύνατον να βρεθούν και να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι. Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταστροφής ή απώλειας σπάνιων δειγμάτων, προτείνουμε να προστεθεί ένα ακόμη εδάφιο στην περ. γ μετά την παραπάνω
  διόρθωση, ως εξής: “Σε περίπτωση που η επικοινωνία με κάποια από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν είναι εφικτή, η Μ.Ι.Υ.Α. συντάσσει ειδικό κατάλογο με τα τελευταία γνωστά στοιχεία επικοινωνίας τους, τον διαβιβάζει μαζί με τα δείγματα στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης υποδοχής,
  και τον κοινοποιεί στην Ε.Α.Ι.Υ.Α., στην οποία οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται, εάν εμφανισθούν, για να πληροφορηθούν τη νέα διεύθυνση φύλαξης του γεννητικού τους υλικού. Η Ε.Α.Ι.Υ.Α., με απόφασή της, εγκρίνει το σχέδιο διάθεσης του γεννητικού υλικού, διακόπτει την
  ηλεκτρονική διασύνδεσή της με τη Μ.Ι.Υ.Α., αναστέλλοντας τη λειτουργία των κωδικών προστασίας, και διαγράφει τη Μ.Ι.Υ.Α. από το σχετικό μητρώο αδειών λειτουργίας.”.