• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ' | 2 Απριλίου 2016, 09:43

    Σε ότι αφορά τις κινητές καντίνες: α) Με βάση έγγραφα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σχετ. τα υπ’ αριθ. οικ. 60587 από 01-08-2002, 34/27860/4450 από 23-03-1988 και 39984/7494 από 31-05-1985) ορίζεται ότι, σε περίπτωση που αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο όχημα μετατραπεί σε εγκατάσταση με μόνιμη εξάρτηση από το περιβάλλον, στο οποίο εγκαθίσταται και συνδέεται σταθερά μ’ αυτό (π.χ. σταθερή σύνδεση με το έδαφος, κατασκευή βόθρου, σύνδεση με δίκτυα) τότε απαιτείται να έχουν την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Στην προκειμένη περίπτωση η κινητή καντίνα που συνδέεται με δίκτυα (ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, αποχέτευσης) μετατρέπεται ουσιαστικά σε σταθερό κατάστημα και ως εκ τούτου δεν δύναται να αδειοδοτηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», ούτε μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι υγειονομική όροι που απαιτούνται για τις κινητές καντίνες. Οπότε πριν τεθεί σε ισχύ η υπό διαβούλευση υγειονομική διάταξη θα πρέπει, ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, να ζητηθεί και η γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών τόσο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. β) Επειδή στην πράξη παραιτείται το φαινόμενο κινητές καντίνες να αναπτύσσουν στον εξωτερικό τους χώρο τραπεζοκαθίσματα, ψυγεία με τα προς πώληση τρόφιμα και ποτά, υπαίθριους πάγκους επί των οποίων παρασκευάζονται τα προσφερόμενα τρόφιμα και ποτά κ.λπ., τα οποία έτσι είναι εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία, στον κονιορτό, σε έντομα ιατρικής σημασίας, κ.λπ., μετατρεπόμενες κατ’ αυτόν τον τρόπο σε σταθερά καταστήματα, με αποτέλεσμα η όλη δραστηριότητα να μην καλύπτεται πλέον από την κατεχόμενη άδεια, θα πρέπει να τεθεί ρητή απαγόρευση των παραπάνω ενεργειών, προς ενημέρωση των πολιτών που ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ώστε να αποφύγουν τη δημιουργία των εν λόγω καταστάσεων, των ελεγκτικών οργάνων και των δικαστικών λειτουργών που εν τέλει θα κρίνουν τις υποθέσεις παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας που θέτονται υπόψη τους.