Άρθρο 14 – Κατηγορία IV. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης & Αναψυχής

Όπως ορίζεται στα άρθρα 2 και 10 της παρούσας στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και χώροι αναψυχής.
Η κατηγορία των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής ταξινομείται ως ακολούθως:

Α.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης ταξινομούνται, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους ως ακολούθως:
1. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.
2. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος.
3.Επιχειρήσεις Αναψυχής (πλήρους ή πρόχειρου γεύματος)

Όλες οι επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής, εκτός των γενικών όρων που περιγράφονται στο άρθρο 5. πρέπει να διαθέτουν:
1 & 2 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου & πλήρους γεύματος
α. Χώρο παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών (ξηρή αποθήκη- ψύξη- κατάψυξη) και ειδών συσκευασίας
Η παραλαβή και η αποθήκευση των πρώτων υλών να γίνεται σύμφωνα με τον Ε.Κ 852/2004, Κεφ. IX (διατάξεις που εφαρμόζονται στα τρόφιμα).
Ο χώρος αποθήκης θα είναι ανάλογος με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και τα αποθηκευόμενα είδη, ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση
β. Χώρο επεξεργασίας − μεριδοποίησης και διατήρησης ετοίμων φαγητών (παρασκευαστήριο)
Για τις επιχειρήσεις προσφοράς πλήρους γεύματος πρέπει να είναι κατάλληλος και επαρκής, ώστε να γίνονται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια όλοι οι απαιτούμενοι σχετικοί χειρισμοί και να ανταποκρίνεται στη δυναμικότητα της επιχείρησης.
Θα υπάρχει ο ανάλογος σε σχέση με τους εκτελούμενους χειρισμούς και τη δυναμικότητα της επιχείρησης αριθμός πάγκων εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ο υγιεινός χειρισμός και ο αποκλεισμός τυχόν διασταυρούμενης επιμόλυνσης τροφίμων.
Οι επιχειρήσεις πλήρους γεύματος θα διαθέτουν υποχρεωτικά απαγωγικό σύστημα.
Τα προσφερόμενα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος προϊόντα, είτε αυτά παρασκευάζονται στην ίδια την επιχείρηση είτε σε άλλες νόμιμες επιχειρήσεις, θα διατηρούνται εντός κλειστών προθηκών ή κατάλληλα σκεπασμένα, τυλιγμένα κλπ, ώστε σε κάθε περίπτωση να προστατεύονται από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος (σκόνη, μύγες, απευθείας έκθεση στον ήλιο) και την ψηλάφηση των πελατών.
Οι προθήκες διατήρησης και έκθεσης προϊόντων πρέπει να προστατεύουν πλήρως τα προϊόντα από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος (σκόνη, έντομα, απευθείας έκθεση στον ήλιο) και την άμεση πρόσβαση των πελατών σε αυτά.
Στο χώρο επεξεργασίας πρέπει να υπάρχει και ένας νιπτήρας με παροχή κρύου και ζεστού νερού για το πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων που θα λειτουργεί με υγειονομικά αποδεκτό τρόπο, εφοδιασμένος με υγρό σαπούνι για το πλύσιμο των χεριών και καθαρές χειροπετσέτες μιας χρήσης (από χαρτί ή ύφασμα).
Θα υπάρχει χρωματικός κώδικας εργαλείων κοπής για τα τρόφιμα (π.χ χρωματισμός μαχαιρών ανάλογα με το τρόφιμο που χρησιμοποιείται.)
Στις επιχειρήσεις που στο διάγραμμα ροής ή στην αναλυτική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας προβλέπεται ότι θα υπάρχουν ευαλλοίωτα ενδιάμεσα προϊόντα (σάλτσες, κρέμες, κλπ) θα εξασφαλίζεται ότι υπάρχει στο χώρο προετοιμασίας ανάλογος αριθμός ψυγείων για την ασφαλή αποθήκευσή τους. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα ξεχωριστών ψυγείων, να διασφαλίζεται ότι η συναποθήκευση των ενδιάμεσων προϊόντων με τις πρώτες ύλες δε δημιουργεί κίνδυνο διασταυρούμενης επιμόλυνσής τους (κατάλληλη διάκριση των χώρων του ψυγείου για κάθε κατηγορία τροφίμων ή επαρκής διαχωρισμός των χώρων του ψυγείου, αποθήκευση μέσα σε κλειστούς περιέκτες κλπ). Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνεται και η διατήρηση ορισμένων ζεστών εδεσμάτων για μεταγενέστερη προσφορά.
Η μεριδοποίηση προϊόντων πρέπει να γίνεται σε ιδιαίτερο, σαφώς διαχωρισμένο χώρο της επιχείρησης εκτός των περιπτώσεων που από το διάγραμμα ροής προκύπτει ότι μπορεί να γίνεται σε νοητά διαχωρισμένο χώρο του χώρου παρασκευής και επεξεργασίας.
Στις επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου που παράγουν τυποποιημένα προϊόντα , να υπάρχει επαρκής χώρος για την τυποποίηση.
Ο χώρος τυποποίησης θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα μηχανικά μέσα για τη ρύθμιση κατάλληλων συνθηκών περιβάλλοντος για την επίτευξη της ασφάλειας των τροφίμων.
Τα απορρίμματα θα φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικά δοχεία επαρκούς χωρητικότητας από κατάλληλο υλικό, ώστε να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται αποτελεσματικά.
Το κάλυμμα των δοχείων θα είναι στεγανό και θα ανοίγει με ποδοκίνητο μηχανισμό
γ. Χώρο πλύσεως σκευών/τροφίμων
Ο χώρος πλύσεως σκευών θα είναι ανάλογος των παρασκευαζομένων τροφίμων και των σκευών που χρησιμοποιούνται , σε θέση που να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.
Ο αριθμός λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών θα είναι επαρκής σε συνδυασμό και με την ύπαρξη ή μη πλυντηρίου ώστε να ανταποκρίνεται στο κύκλο εργασιών της επιχείρησης.
Θα υπάρχει επαρκής εξοπλισμός για τη στράγγιση και το στέγνωμα, εκτός από τα είδη που στεγνώνουν στο πλυντήριο.
Τα στεγνά σκεύη τοποθετούνται σε κλειστά ντουλάπια, ερμάρια κλπ, που πρέπει να είναι επαρκή για το σκοπό αυτό.
Για την πλύση τροφίμων και σκευών για το πρόχειρο γεύμα θα υπάρχει ένα διπλό σύστημα νεροχυτών ή ένας νεροχύτης και πλυντήριο..
Για την πλύση τροφίμων και σκευών για το πλήρες γεύμα θα υπάρχει ένα τετραπλό σύστημα νεροχυτών ή ένα τριπλό σύστημα νεροχυτών και πλυντήριο.
δ. Αίθουσα πελατών
Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής που διαθέτουν αίθουσα πελατών ή και υπαίθριο χώρο για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών η μέγιστη δυναμικότητα τους σε καθήμενα εξυπηρετούμενα άτομα προκύπτει ως ακολούθως:
Για την αίθουσα πελατών από τη διαίρεση του εμβαδού του ωφέλιμου χώρου δια του 1,20 τ.μ. (ως ωφέλιμος χώρος νοείται ο χώρος ο οποίος προσφέρεται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων).
Για τον υπαίθριο χώρο από τη διαίρεση του εμβαδού του υπαίθριου χώρου που νομίμως θα χρησιμοποιηθεί δια του 0,65 τ.μ
.Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων ατόμων καθορίζει τη δυναμικότητα της επιχείρησης σύμφωνα με την οποία ορίζονται και οι απαιτούμενοι κύριοι και βοηθητικοί χώροι αυτών.
Ως εξυπηρετούμενο άτομο, για την εφαρμογή της παρούσας σε συνδυασμό με τον αριθμό καθισμάτων που αναφέρεται σε άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις προηγούμενων υγειονομικών διατάξεων, νοείται η απόλυτη αμφίδρομη αριθμητική αντιστοιχία του αριθμού των εξυπηρετούμενων ατόμων με τον αριθμό των καθισμάτων.
Στα κυλικεία εντός των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων με αίθουσα ή χωρίς αίθουσα πελατών δύναται η πώληση και άλλων χρήσιμων στους ασθενείς ειδών, όπως: κολόνιες, σαπούνια, χαρτομάντιλα, χαρτοβάμβακα, πάνες, υποσέντονα, κ.τ.ομ υπό την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά θα καταλαμβάνουν ιδιαίτερο νοητό χώρο στο κυλικείο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η Δημόσια υγεία.
Οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να προσφέρουν τα είδη τους σε άλλους χώρους που δεν προβλέπονται από την άδεια λειτουργίας τους (π.χ σε εκδηλώσεις ή επιχειρήσεις στεγασμένων ή υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων, σε σχολικά συγκροτήματα, νοσοκομεία, πλατείες, εκκλησίες, πάρκα, κ.λ.π.)

3.Επιχειρήσεις Αναψυχής (υπαίθριες ή στεγασμένες)
Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν οι στεγασμένοι ή και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων και τα κέντρα διασκέδασης υπαίθρια ή στεγασμένα.
α. Στεγασμένοι ή και Υπαίθριοι χώροι Εκδηλώσεων
Στεγασμένοι ή και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων είναι οι χώροι στους οποίους κατά τη διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή και ποτά τα οποία παρασκευάζονται και προετοιμάζονται στα παρασκευαστήρια των χώρων αυτών ή σε άλλους χώρους που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (catering κ.λπ.) και μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση.
Οι χώροι αυτοί αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία ως Στεγασμένοι ή Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι όμοια με αυτά που υποβάλλονται, στην αρμόδια αρχή, για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Για τους στεγασμένους χώρους εκδηλώσεων, εκτός σχεδίου ή εντός οικισμού κ.λπ. στις ανωτέρω ιδρυόμενες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, αντί της βεβαίωσης χρήσεως γης θα προσκομίζεται η βεβαίωση νομιμότητας της κατασκευής της οικοδομής, του ειδικού κτιρίου, η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία καθώς και η βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσεως. Για τους υπαίθριους χώρους αυτών των επιχειρήσεων θα προσκομίζεται βεβαίωση νομιμότητας ή τακτοποίησης των βοηθητικών χώρων και των αποχωρητηρίων.
Οι βοηθητικοί χώροι των εν λόγω επιχειρήσεων είναι ανάλογοι με τους προβλεπόμενους στους γενικούς όρους της παρούσας.

Παραλαβή ετοίμων φαγητών ποτών
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών είναι αδειοδοτημένες σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Τα αυτοκίνητα μεταφοράς τροφίμων πρέπει να πληρούν τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας, να διαθέτουν την προβλεπόμενη βεβαίωση καταλληλότητας και να πραγματοποιούν τη μεταφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ισχύουσα Νομοθεσία (συνθήκες θερμοκρασίας, χρόνος μεταφοράς κ.τ.λ.)
Στους υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων η διατήρηση των τροφίμων και ποτών μπορεί να γίνεται σε κατάλληλο τροχήλατο ή αυτοκινούμενο εξοπλισμό όπου θα υπάρχει νιπτήρας για το πλύσιμο των χεριών με κατάλληλη υδραυλική εγκατάσταση και μία λεκάνη για το πλύσιμο των σκευών σερβιρίσματος.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ειδικά η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Τα παραπάνω θα τεκμηριώνονται με καταγραφικά μηχανήματα ή χειρόγραφη καταγραφή.

Διάθεση- σερβίρισμα
Κατά την τελική διάθεση των έτοιμων τροφίμων και ποτών στο χώρο της εκδήλωσης θα πρέπει να διασφαλίζεται, κατά το δυνατό, ότι αυτά είναι προστατευμένα από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος στο οποίο διαθέτονται (κλειστά δοχεία, κλειστές προθήκες, υπό ψύξη κ.τ.λ.)
Τα σκεύη σερβιρίσματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα και επαρκή (π.χ. ξεχωριστή λαβίδα για κάθε είδος προσφερόμενου τροφίμου).
Η διαδικασία σερβιρίσματος, στο χώρο έκθεσης των τροφίμων (μπουφές), πρέπει να επιβλέπεται από το προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προσφερόμενων τροφίμων

Αίθουσα πελατών- υπαίθριος χώρος
Τα τραπέζια και τα καθίσματα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά., καθώς επίσης και τα τραπεζομάντηλα, τα πιάτα, τα ποτήρια κλπ.
Δε θα πρέπει να γίνεται σερβίρισμα σε πιάτα ή ποτήρια που έχουν ρωγμές, δεν είναι λεία ή έχουν χάσει την αδιαπερατότητά τους.
Όταν χρησιμοποιούνται σκεύη μιας χρήσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα (π.χ πλαστικό, κ.α) είναι κατάλληλο για το σερβίρισμα ζεστών τροφίμων ή ροφημάτων.

Χώρος πλύσεως σκευών Εάν γίνεται πλύση σκευών, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για την πλύση των σκευών, των εργαλείων και των εξαρτημάτων του εξοπλισμού καθώς και των ειδών εστίασης (πιάτα, ποτήρια κλπ), ανάλογος με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Σημείο παράδοσης επιστροφών
Στο συγκεκριμένο χώρο γίνεται η προσωρινή αποθήκευση των επιστρεφόμενων προς τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ειδών.
Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι ξεχωριστός από το σημείο παραλαβής
Πρέπει να είναι επαρκής και να διατηρείται καθαρός

Αποχωρητήρια
Ο αριθμός και η κατασκευή των αποχωρητηρίων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.
Επιτρέπεται η χρήση χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων προσωρινά σε υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων και γενικά σε χώρους όπου από την πολεοδομική νομοθεσία ή άλλη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η κατασκευή αποχωρητηρίων.
Η τοποθέτηση των χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων πρέπει να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας και η διάθεση των λυμάτων τους να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας..

β. Κέντρα Διασκέδασης
Κέντρο Διασκέδασης είναι ο στεγασμένος ή υπαίθριος χώρος συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος, με μεγίστη επιτρεπόμενη Α-ηχοστάθμη 100 db, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών (όπως αναφέρονται στις υποκατηγορίες των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης).
Δεν θεωρούνται Κέντρα Διασκέδασης οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών στις οποίες, κατόπιν αδείας της αρμόδιας Δημοτικής Αρχής ή άλλης αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, γίνεται χρήση μουσικής & μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος , με μεγίστη Α-ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία του καταστήματος 80 db.
Στα Κέντρα Διασκέδασης, ανεξαρτήτου δυναμικότητας, η άδεια χορηγείται μετά από γνωμοδότηση του πρωτοβάθμιου συμβουλίου θεάτρων και κινηματογράφων και σύμφωνα με το άρθρο 2, της ΚΥΑ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/31600(ΦΕΚ3106/τΒ/9-12-2013) όπως κάθε φορά ισχύει. Οι τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τις καθ ύλην αρμόδιες αρχές.
Η τεχνική έκθεση συντάσσεται είτε από μηχανικό με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής είτε από άλλο επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, κατατίθεται με σχεδιαγράμματα εις τριπλούν και περιλαμβάνει την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, τον αερισμό- εξαερισμό και τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη ηχοπροστασία με μεγίστη Α – ηχοστάθμη 100db. Στην τεχνική έκθεση θα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της ηχομόνωσης και θα αποτυπώνεται η θέση και τα χαρακτηριστικά των ηχείων στην κάτοψη των χώρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Α5/3010(ΦΕΚ 593/τβ/2-10-1985).
Για τα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης η έκθεση θα αναφέρει και την απόσταση από σημεία ηχοπροστασίας καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας που έχουν ληφθεί με μέγιστη Α – ηχοστάθμη 100 db και δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας σύμφωνα με την Υ.Δ Α5/3010(ΦΕΚ 593/τβ/2-10-1985).
Όσον αφορά τον Υγειονομικό έλεγχο αυτών ως προς τη μουσική εφαρμόζονται οι όροι και προϋποθέσεις της υγειονομικής διάταξης (ΥΔ) Α5/3010(ΦΕΚ 593/τβ/2-10-1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα στεγασμένα κέντρα διασκέδασης με συγκρότηση επιχείρησης μαζικής εστίασης έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε υπαίθριο χώρο αποκλειστικά για τη δραστηριότητα της συγκρότησής τους (πλήρους ή πρόχειρου γεύματος), με πρόσθετη πράξη προσδιορισμού καθισμάτων σε υπαίθριο χώρο μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής υπηρεσίας και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα αυτή δεν θα είναι ταυτόχρονη με τη λειτουργία του κέντρου διασκέδασης.

Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων στις λοιπές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών
Λοιπές επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, (λοιπά καταστήματα) που κάνουν χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων με μεγίστη επιτρεπόμενη Α-ηχοστάθμη μέχρι 80 db.
Εξαιρούνται τα κέντρα διασκέδασης και η υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους, τα περίπτερα και τα κυλικεία χωρίς καθήμενους πελάτες. Οι επιχειρήσεις αυτές δύναται με τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή μεταβίβασης αυτής ή ανεξάρτητα, να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (στην αδειοδοτούσα αρχή) για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στον εσωτερικό ή και στον εξωτερικό χώρο τους σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/31600(ΦΕΚ3106/τΒ/9-12-2013) μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Υγειονομικής υπηρεσίας.
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στον υπαίθριο χώρο της επιχείρησης θα υποβάλλει τεχνική έκθεση είτε του μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής είτε άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας σε τρία αντίτυπα, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων και τα χαρακτηριστικά αυτών.
Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μεγίστη Α−ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας. Η τεχνική έκθεση θα συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις ΥΔ Α5/3010/85(ΦΕΚ 593/τβ/2-10-1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα τρία αντίγραφα θεωρούνται από την υγειονομική υπηρεσία μετά από αυτοψία χωρίς την διενέργεια ηχομέτρησης τα δύο επιστρέφονται στην αδειοδοτούσα αρχή και το ένα εξ αυτών συνοδεύει την άδεια χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και επιδεικνύεται στις αρμόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες.
Οι υπηρεσίες ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΔ Α5/3010/1985, ελέγχουν τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και την προβλεπόμενη ηχοστάθμη των επιχειρήσεων κατά τη λειτουργία αυτών σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους.

4α. Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν τους προβλεπόμενους στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του ΕΚ 852/2004 όρους.
Ο καθορισμός των θέσεων και η διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών ορίζονται από τις αδειοδοτούσες αρχές (Δήμοι, Λιμενικές αρχές κ.λπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Η επιχείρηση αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κλπ
Ο πάγκος εργασίας είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας να υπάρχει ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου προϊόντος εξοπλισμός, όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη.
Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ).
Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει και χώρος πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κ.λ.π.
Οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.
Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς και κάδοι απορριμμάτων
Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος – αμαξώματος, ο χώρος διαχείρισης τροφίμων θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να εμποδίζεται η αερομεταφερόμενη
Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με ισοθερμικό αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.
Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.
Επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα ή /και ποτά και είναι μόνιμα εγκατεστημένες στα εκθεσιακά κέντρα ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α με αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013(ΦΕΚ Β΄3106)όπως κάθε φορά ισχύει.
Οι διοργανωτές των εκθέσεων των επιχειρήσεων που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα ή /και ποτά σε εκθεσιακά κέντρα, υπαίθριες εκθέσεις, κ.λ.π. για μικρά χρονικά διαστήματα πρέπει να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες στις εκθέσεις αυτές για την απόκτηση βεβαίωσης καταλληλότητας, από τις κατά τόπους υγειονομικές αρχές του προσωρινού χώρου που θα χρησιμοποιήσουν για την έκθεση και πώληση των προϊόντων τους.
Η ανωτέρω βεβαίωση θα χορηγείται από τις κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, όπου ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται τα προς διάθεση και πώληση προϊόντα και ότι τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας.

4β. Κινητές Καντίνες
Οι κινητές καντίνες αυτοκινούμενες ή μη, είναι οχήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε καταστήματα (κινητά καταστήματα), τα οποία σταθμεύουν σε χώρους όπως οδικοί κόμβοι, αρχαιολογικοί χώροι, ακτές, κ.λ.π., για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο περαστικών, λουομένων και γενικά ατόμων που επισκέπτονται τους χώρους αυτούς, παρασκευάζοντας και διαθέτοντας τρόφιμα και ποτά.
Οι κινητές καντίνες (οχήματα) από τη συγκρότησή τους δεν δύνανται να ορίζουν δυναμικότητα εξυπηρετούμενων ατόμων, οι προδιαγραφές τους δε, ορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και υπόκεινται στις Διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας καθώς και στις Διατάξεις των αρμοδίων Υπουργείων ανάλογα με το χώρο στάθμευσης.
Για τις καντίνες με δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών καθορίζονται από ειδικότερες διατάξεις.
Η κατασκευή του οχήματος θα είναι από κατάλληλο ανθεκτικό και αδιαπότιστο υλικό, που επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ποτών, να εμποδίζεται η επιμόλυνση από το περιβάλλον και να προστατεύονται τα τρόφιμα και ο εξοπλισμός από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κ.λ.π.
Πρέπει να υπάρχει πάγκος εργασίας από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει και ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου προϊόντος εξοπλισμός, όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες (ερμάρια, ντουλάπια) για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη.
Πρέπει να εξασφαλίζεται, η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των τμημάτων του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ λαβίδες, μαχαίρια κ.λ.π).
Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται, προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις.
Όλα τα τρόφιμα θα παρασκευάζονται (ψήσιμο, βράσιμο κ.λπ.) και θα προσφέρονται για άμεση κατανάλωση
Οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης. Τα σκεύη μιας χρήσης για το σερβίρισμα ζεστών τροφίμων ή ροφημάτων .θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση αυτή.
Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων κ.λπ.
Θα εξασφαλίζεται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ γεννήτρια, δίκτυο της ΔΕΗ κ.λ.π) ώστε τυχόν ευαλλοίωτα τρόφιμα να διατηρούνται σε κατάλληλα ηλεκτρικά ψυγεία.
Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.
Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας της αυτοκινούμενης κινητής καντίνας ή η ταξινόμηση της ρυμουλκούμενης κινητής καντίνας από τη Δ/νση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση με συνημμένο εις διπλούν σχεδιάγραμμα κάτοψης της κινητής ή ρυμουλκούμενης καντίνας στην αντίστοιχη Υγειονομική Υπηρεσία, για τη χορήγηση της βεβαίωση καταλληλότητας μετά από υγειονομικό έλεγχο.
Στη συνέχεια για την εγκατάσταση και λειτουργία του αναφερομένου οχήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον οικείο Δήμο.
Για την χορήγηση γνωμοδότησης από την Υγειονομική Υπηρεσία πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση στην οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι:
• Ταξινόμηση του οχήματος (ρυμουλκούμενο ή αυτοκινούμενο, αριθμός πλαισίου, κ.λπ.).
• Σχεδιάγραμμα κάτοψης της κινητής καντίνας – διάγραμμα ροής εις τριπλούν.
• Τα προϊόντα (αναλυτικά τα τρόφιμα, ποτά ή και άλλα είδη) που επιθυμεί να προσφέρει.
• Ο τρόπος υδροδότησης (δεξαμενή νερού, περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου. κ.λπ.)
• Ο τρόπος διάθεσης αποβλήτων (δεξαμενή ακαθάρτων, περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου, κ.λπ.)
• Ο τρόπος ηλεκτροδότησης (γεννήτρια, σύνδεση με δίκτυο, περιγραφή, κ.λπ.)
• Η περιοχή που ασκείται η δραστηριότητα.

 • 18 Απριλίου 2016, 07:39 | Ευάγγελος Πασβούρης-Ιωάννης Φωτόπουλος

  Παρ. 3δ. Αίθουσα πελατών. Υπαίθριος χώρος.
  Προβλέπεται διαφορετικός υπολογισμός των εξυπηρετουμένων ατόμων (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων) σε εσωτερική αίθουσα ανά 1,20 τ.μ. και στον εξωτερικό χώρο 0,65 τ.μ.
  Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος υπολογισμός και συγκεκριμένα (1 άτομο ανά 1,20 τ.μ., διότι τυχόν υπολογισμός ανά 0,65 τ.μ., θα πρέπει να υπολογίζονται το εμβαδόν των διαδρόμων και των τραπεζιών. Επίσης με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται αναντιστοιχίες με τις λειτουργούσες επιχειρήσεις, όταν αυτό προβλεπόταν με διαφορετικό εμβαδόν σε διάφορες χρονικές περιόδους (1, 40, 1,20, 1,00 τ.μ. κ.λπ. ανάλογα με το μέγεθος των τραπεζοκαθισμάτων).
  Να διευκρινιστεί τι είναι πρόχειρο γεύμα; και να προσδιοριστεί.
  Παράγραφος 4α 4β. «Κινητές καντίνες»
  Αναφέρεται: ότι «Οι κινητές καντίνες αυτοκινούμενες ή μη, είναι οχήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε καταστήματα (κινητά καταστήματα), τα οποία σταθμεύουν σε χώρους όπως οδικοί κόμβοι, αρχαιολογικοί χώροι, ,ακτές, κλπ., για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο περαστικών, λουομένων και γενικά ατόμων που επισκέπτονται τους χώρους αυτούς, παρασκευάζοντας και διαθέτοντας τρόφιμα και ποτά.».
  Να προστεθεί ότι εφόσον βρίσκεται εντός αστικού ιστού να διαθέτει κατάλληλο σύστημα εξουδετέρωσης αερίων και οσμών και εφόσον επιτρέπεται από άλλες διατάξεις (Αστυνομικές, Πολεοδομικές κ.λπ.).
  Χρήση μουσικής
  Να δημιουργηθεί ξεχωριστή κατηγορία για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών «λοιπά καταστήματα» στις οποίες θα επιτρέπεται η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων, και να μην συμπεριλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με τα Κέντρα Διασκέδασης, ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση. (όπως έχει προταθεί παλαιότερα από την Υπηρεσία μας).
  Να αναφέρεται ρητά σε ποια συγκεκριμένη κατηγορία από τα «λοιπά καταστήματα» επιτρέπεται η μουσική.
  Η λειτουργία της μουσικής να επιτρέπεται εφόσον είναι συμβατή με τις εκάστοτε πολεοδομικές χρήσεις γης της περιοχής, κυρίως όταν αναφερόμαστε για χρήση στον εξωτερικό χώρο.
  Να αναφέρεται ότι η χρήση μουσικών οργάνων (ζωντανή μουσική) στα «λοιπά καταστήματα» θα είναι χωρίς ενισχυτές και ηχεία και να ορισθεί το επιτρεπόμενο πλήθος των μουσικών οργάνων (δύο ή τρία ανάλογα με το είδος).
  Να αναφέρεται ότι ο όρος «στεγασμένο κατάστημα» προϋποθέτει κλειστές πόρτες παράθυρα και λοιπά ανοίγματα, με κατάλληλη ηχομονωτική ικανότητα. Με προθάλαμο; Χωρίς ηχομέτρηση για τα λοιπά καταστήματα, εάν δεν υπάρχουν παράπονα; Και με μέτρηση ηχοαπομόνωσης εφόσον υπάρχουν παράπονα από τη λειτουργία της μουσικής;
  Η άδεια χρήσης μουσικής σε υπαίθριο χώρο για τα «λοιπά καταστήματα», σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία από την Υ.Δ. Α5/3010/85, χορηγείται από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, ύστερα από μετρήσεις και συμπλήρωση φύλου υγειονομικού ελέγχου θορύβου.
  Να απαλειφθεί ο όρος «ενισχυτής και ηχεία μικρής ισχύος» διότι δεν έχει πλέον κανένα νόημα.

 • 17 Απριλίου 2016, 23:31 | Μ. Αθανασόπουλος

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση συνεχώς διαμορφωμένου κατ’ αυτόν τον τρόπο φακέλου ελέγχων και χρήσεως των εν λόγω συσκευών, για την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο κυρώσεων από την παραβίαση του νόμου, εις το άρθρο 14 Α περ.β να προστεθεί τελευταία παράγραφος η οποία θα ορίζει:

  «Για τους ελέγχους, ιδιαίτερα τους τακτικούς θα χρησιμοποιούνται τα συμβατικά και προβλεπόμενα στην ΥΑ Α5/3010/1985 άρθρο 9 παράγραφος 2.2.1 ηχόμετρα που οφείλουν να εγκατασταθούν εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ Α5/3010/1985 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με αποστολή των μετρήσεων κατά συνεχή τρόπο μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας δια της εγκαταστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας των υπηρεσιών ελέγχου.»

 • 17 Απριλίου 2016, 22:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΟΥ Ε.Δ.Υ

  Άρθρο 14, παρ. γ
  Θα πρέπει να οριστεί με σαφήνεια ότι η/οι λεκάνη/νες πλύσης τροφίμων σε επιχειρήσεις παρασκευής πρόχειρου και πλήρους γεύματος θα είναι ιδιαίτερη/ες και σαφώς διαχωρισμένη/νες από τους χώρους πλύσεως σκευών σερβιρίσματος. Δεν μπορεί στα συστήματα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων να μας προβληματίζει η κοινή είσοδο πρώτων υλών και έξοδο απορριμμάτων (ή ο κοινός ανελκυστήρας) και να αγνοούμε την ανάγκη ύπαρξης «καθαρού» τμήματος σε μια κουζίνα και να μιλάμε για έλεγχο διασταυρούμενης επιμόλυνσης.
  Η άποψή μου είναι πως για τα καταστήματα παρασκευής πρόχειρου γεύματος και υπέρ της ασφάλειας πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας διπλός νεροχύτης πλύσεως των σκευών και πέραν αυτού ανάλογα της δυναμικότητας της επιχείρησης πλυντήριο πιάτων που ομολογουμένως είναι ποιό αποτελεσματικό για την αποδοτικότερη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου.

 • 17 Απριλίου 2016, 21:56 | ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  Για να είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της προβλεπόμενης ηχοστάθµης των επιχειρήσεων κατά την λειτουργία αυτών, για την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο κυρώσεων από την παραβίαση του νόμου, εις το άρθρο 14 Α παρ 3β να προστεθεί τελευταία παράγραφος η οποία ορίζει:

  «Για τους ελέγχους, ιδιαίτερα τους τακτικούς θα εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ Α5/3010/1985 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ηχόμετρα με προδιαγραφές αντίστοιχες των συμβατικών, τα οποία θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα της αποστολής των μετρήσεων κατά συνεχή τρόπο, μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες ελέγχου. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται στους ηλεκτρονικούς φακέλους ελέγχων, για έλεγχο και επιβολή κυρώσεων».

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΑΙΤΗΜΑΤΑ 6 ΦΟΡΕΩΝ της ΚΡΗΤΗΣ
  για το θέμα της ηχορύπανσης από καταστήματα ψυχαγωγίας

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Η εμπειρία από τις πόλεις της Κρήτης των φορέων που υπογράφουν αυτό το κείμενο, αλλά και από πάρα πολλές άλλες ελληνικές πόλεις, είναι πως υπάρχει ένα καθεστώς ασυδοσίας από διάφορα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα ανεξέλεγκτη ηχορύπανση,- συχνά ολονύχτια- παράνομη καταπάτηση δημόσιου χώρου από τραπεζοκαθίσματα, φθορές και οχλήσεις κάθε είδους σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Η κατάσταση αυτή θίγει τους περίοικους αλλά και υποβαθμίζει σοβαρά πολλές περιοχές, δημιουργώντας προβλήματα και στην υγιή τουριστική ανάπτυξη.
  Το σημερινό νομικό καθεστώς επιτρέπει την αθρόα αδειοδότηση τέτοιων καταστημάτων, ενώ οι δυνατότητες αποτελεσματικού ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας τους (αλλά και της επισήμανσης του καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδειες) είναι, κατά γενική ομολογία, πενιχρές. Οι παρανομούντες καταστηματάρχες σχεδόν πάντα «κάνουν τη δουλειά τους» και κερδοσκοπούν εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.
  Ο απλός πολίτης νοιώθει αδύναμος και αβοήθητος, δεδομένου ότι, πρακτικά, ο μόνος τρόπος αντίδρασης είναι να προχωρά συνεχώς σε ατομικές καταγγελίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και να αντιπαρατίθεται προσωπικά με τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων που ηχορυπαίνουν, πράγμα χρονοβόρο και συχνά δύσκολο και χωρίς ορατά αποτελέσματα πάντα.
  Οι φορείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο δεν είμαστε γενικά αντίθετοι στη διασκέδαση και στη λειτουργία των καταστημάτων όπως καφενεία, ταβέρνες, μπαρ κ.α., αλλά με την προϋπόθεση πως σέβονται το κοινωνικό σύνολο και τους σχετικούς νόμους στο σύνολό τους. Με βάση όλα τα παραπάνω, θεωρούμε πως το πρόβλημα μπορεί να αμβλυνθεί σημαντικά ΜΟΝΟ με τη γενναία ενίσχυση των ελέγχων και την άμεση εφαρμογή κυρώσεων, αυστηρότερων από τις σημερινές. Για να γίνει αυτό, προφανώς χρειάζονται και αλλαγές στη νομοθεσία.

  Α. Νομοθεσία
  Ξεκαθάρισμα (είτε μέσω αλλαγής της νομοθεσίας –όπου χρειάζεται- είτε μέσω ερμηνευτικών εγκυκλίων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες) της διάκρισης μεταξύ απλών καφενείων, ταβερνών και μπαρ (που υποτίθεται έχουν μουσική μέχρι τις 11-11.30 μ.μ.) και νυχτερινών κέντρων διασκέδασης που λειτουργούν όλη τη νύχτα και των αδειών που χρειάζονται. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ηχορύπανσης που αντιμετωπίζουμε οφείλονται σε καταστήματα της πρώτης κατηγορίας, που χρησιμοποιούν την άδεια χρήσης μουσικής για να λειτουργούν παράνομα ως νυχτερινά κέντρα.
  Για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή των ελέγχων θα πρέπει να είναι εύκολα διακριτά από τα αρμόδια όργανα τα όρια νομιμότητας/παρανομίας ώστε, στο βαθμό του δυνατού, να μη χρειάζεται η χρήση οργάνων όπως ηχόμετρα κ.α., κάτι που συχνά είναι ανεφάρμοστο στην πράξη. Αυτό δεν σημαίνει πως είμαστε αντίθετοι με χρήση τεχνολογικών μεθόδων, αρκεί αυτές να διευκολύνουν τη διαδικασία ελέγχου και να «λύνουν τα χέρια» των ελεγκτικών αρχών και όχι να τα δένουν. Κάθε ενσωμάτωση στη νομοθεσία νέας τεχνολογίας για τη μέτρηση της έντασης του ήχου είναι επιθυμητή.
  Η λειτουργία των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε ειδικές ζώνες έξω από κατοικημένες περιοχές.
  Το ξεκαθάρισμα και η θεσμοθέτηση χρήσεων γής εννοείται πως είναι κάτι που πρέπει επι τέλους να γίνει.
  Να υπάρξει ξεκάθαρη νομική δυνατότητα των Δήμων να αρνούνται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος (ακόμα κι αν ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης), στην περίπτωση:
  α) που ο επιχειρηματίας έχει βεβαρημένο παρελθόν από παλιότερες παραβάσεις
  β) που το οίκημα το οποίο στεγάζει την επιχείρηση έχει βεβαρημένο παρελθόν (δεδομένου ότι είναι συνηθισμένη οι περίπτωση οι (πραγματικοί) ιδιοκτήτες της επιχείρησης να αλλάζουν -στα χαρτιά- το επιχειρηματικό σχήμα χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους», για να ξεπερνούν τα κλεισίματα λόγω κυρώσεων. Μια χρήσιμη πρακτική θα ήταν να υπάρχει «μαύρη λίστα» με αυτές τις περιπτώσεις, με ειδικό καθεστώς ελέγχου – π.χ. άμεση προτεραιότητα και υποχρεωτικοί συχνοί έλεγχοι, ακόμα και χωρίς καταγγελία κατοίκων.
  γ) στην περίπτωση που η περιοχή μπορεί να θεωρηθεί «κορεσμένη» από τέτοιες δραστηριότητες.
  Επίσης, εκτός από την ολοκληρωτική απόρριψη της άδειας οι δήμοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα περιορισμών κατά περίπτωση (π.χ. μέγιστο όριο έντασης ήχου τα 40 και όχι τα 80 db, περιορισμός ή και ολοκληρωτική απαγόρευση κατάληψης δημόσιου χώρου κ.α.).
  Πρέπει επίσης να θεσμοθετηθεί συγκεκριμένο σύστημα ενημέρωσης για τα στοιχεία όλων των αδειοδοτήσεων των καταστημάτων αναψυχής. Μιλάμε δηλαδή για δημιουργία μητρώου καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με πλήρη στοιχεία της αδειοδότησης τους, δηλ. άδεια λειτουργίας, άδεια μουσικών οργάνων, ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων κ.λ.π.
  Τα στοιχεία να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήμου και να είναι τοιχοκολλημένα στην πρόσοψη των καταστημάτων για να διευκολύνεται ο έλεγχος τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες όσο και από τους ενδιαφερόμενους πολίτες.
  Τέλος, οποιαδήποτε νομοθετική ή/και οργανωτική αλλαγή που θα θέτει τέλος στην παρατηρούμενη έλλειψη συνεννόησης και συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (δήμος, υγειονομικό, αστυνομία κ.α.) και θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ηχορύπανσης στην ουσία του και όχι γραφειοκρατικά και αποσπασματικά, θα είναι καλοδεχούμενη.

  Β. Έλεγχοι
  Πρέπει να υπάρξει ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων, με έμφαση τη νύχτα μετά τα μεσάνυχτα, από μεικτά ή απλά κλιμάκια των υπηρεσιών που έχουν δικαίωμα ελέγχου. Πιστεύουμε πως τον πρώτο ρόλο πρέπει να συνεχίσει να τον έχει η αστυνομία, συνεπικουρούμενη από τη δημοτική αστυνομία και το υγειονομικό. Εδώ πρέπει να πούμε πως πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της δημοτικής αστυνομίας και να μπορεί να κάνει ελέγχους ακόμα και όπου το προσωπικό της είναι κάτω από 50 άτομα.
  Πέρα από αυτό, κάθε ενέργεια της πολιτείας που θα εξασφαλίσει επαρκές προσωπικό με ελεγκτική αρμοδιότητα και δυνατότητα να δουλεύει τη νύχτα είναι ευπρόσδεκτη.
  Οι έλεγχοι πρέπει να σχεδιάζονται τοπικά με προτεραιότητες και με ιδιαίτερη επιμονή στις πιο προβληματικές περιπτώσεις.

  Γ. Επιβολή ποινών και εξακρίβωση εφαρμογής τους

  Οι ποινές για να είναι αποτελεσματικές πρέπει να είναι αυστηρές, να επιβάλλονται άμεσα και να ελέγχεται η εφαρμογή τους (να ξεκαθαριστεί ποια υπηρεσία την ελέγχει). Επίσης, στην περίπτωση προσφυγής από τους επιχειρηματίες που δέχονται κυρώσεις λόγω παρανομιών, στην εκδίκαση της υπόθεσης να ειδοποιείται έγκαιρα και να παρίσταται υποχρεωτικά εκπρόσωπος του γραφείου αδειοδότησης του δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι θιγόμενοι περίοικοι-πολίτες και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει επίσης να γνωρίζουν πότε θα γίνει η δίκη για να μπορέσουν να παρευρεθούν στο δικαστήριο και να εκθέσουν την άποψή τους.

  Πολίτες Κατά της Ηχορύπανσης Ηρακλείου
  Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου
  Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου
  Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου
  Σύλλογος Κατοίκων Παλιάς Πόλης Χανίων
  Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων

 • 17 Απριλίου 2016, 19:05 | Β.Α.

  Στη νέα διάταξη να αναφέρεται αν απαιτείται άδεια μουσικών οργάνων όταν γίνεται χρήση τηλεόρασης, ραδιοφώνου και υπολογιστή.

 • ΠΛΥΣΗ ΣΚΕΥΩΝ: Να μην προσδιορίζονται συγκεκριμένα συστήματα νεροχυτών αλλά να προσαρμόζονται σύμφωνα με τον ΕΚ852 Παράρτημα ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 παράγραφος 2 και 3.

  Α.3: Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης & αναψυχής πρέπει να μπορούν να καλύπτουν εκδηλώσεις σε χώρους εκτός της επιχείρησης, εφόσον καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις για την διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και τα προσφερόμενα είδη υπάγονται στην ίδια κατηγορία των τροφίμων που προσφέρονται εντός της επιχείρησης – Επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 2 (ορισμός 10 – σελ.5).
  Α.3.γ: Σχετικά με των αριθμό των νεροχυτών. Έρχεται σε αντίθεση με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, άρθρο 2 & 3, του Κανονισμού 852/2004: Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις, όταν είναι αναγκαίο, για τον καθαρισμό, την απολύμανση και την αποθήκευση των σκευών και του εξοπλισμού εργασίας. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση, να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και να διαθέτουν επαρκή παροχή ζεστού και κρύου νερού. / Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα μέσα όταν είναι αναγκαίο για το πλύσιμο των τροφίμων Κάθε νεροχύτης ή άλλη παρόμοια εγκατάσταση για το πλύσιμο των τροφίμων πρέπει να διαθέτει επαρκή παροχή ζεστού ή/και κρύου πόσιμου νερού σύμφωνου προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου VII και να μπορεί να καθαρίζεται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνεται.

  A.3.α, A.3.β, A.3.δ:
  1) Ο χώρος αποθήκης θα είναι ΑΝΑΛΟΓΟΣ με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και τα αποθηκευμένα είδη.
  Να προσδιοριστεί τι σημαίνει ανάλογος χώρος καθώς και πότε τελικά απαιτείται χώρος αποθήκης και πότε όχι σε συνδυασμό και με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ,ΑΡΘΡΟ 5 παράγραφος 2
  2) Οι επιχειρήσεις πλήρους γεύματος θα διαθέτουν υποχρεωτικά απαγωγικό σύστημα ενώ στο κεφάλαιο i άρθρο 5 παράγραφος 10 αναφέρει ότι συστήματα έψησης νέων τεχνολογιών που βάση των προδιαγραφών τους δεν απαιτείται απαγωγικό σύστημα. Παρακαλώ όπως αποσαφηνιστεί ποτέ τελικά απαιτείται απαγωγικό και πότε όχι.
  3) Για τον υπαίθριο χώρο από τη διαίρεση του εμβαδού του υπαίθριου χώρου που νομίμως θα χρησιμοποιηθεί δια του 0,65 τ.μ.
  Τί γίνεται στις ήδη ισχύουσες άδειες όπου ο υπολογισμός έχει γίνει με βάση το 1,20;

  3.β: Να αναφέρεται ξεκάθαρα σε ποια συγκεκριμένη κατηγορία από τα «λοιπά καταστήματα» επιτρέπεται η μουσική.

 • 17 Απριλίου 2016, 02:20 | Αργυρης

  Θα ήταν καλό να λυθεί με πιο σαφή τρόπο για πρώτη φορά η μέθοδος που θα ακολουθήται σε οτι έχει να κάνει με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους υπαίθριους χώρους αυτών.Βιώνουμε καθημερινά πολλοι απο εμας ουτου του ειδους τον αθεμιτο ανταγωνισμο.Μαγαζια που ασυστολα και χωρις κανεναν σεβασμο απεναντι στου αλλους συναδελφους τους,μετατρεπουν την δυναμικοτητα του υπαιθριου χωρου τους 3 και 4 φορες πανω απο τις νομιμες προδιαγραφες τους.Και σιγουρα ο ελεγχος να γινετε τις ωρες αιχμης και οχι ωρες που δεν προκειτε ποτε να βεβαιωθει ποτε παραβαση απλα και μονο για τα ματια του κοσμου δηλαδη.
  Για παραδειγμα ενα πραγμα που σιγουρα χρειαζεται ειναι το πως ο δημος και με ποια κριτηριαυπολογιζει τον προς ενοικιαση εκαστοτε χωρο.Αυτο που ξερουμε ειναι οτι σιγουρα υπολογιζεται η προσοψη του καθε μαγαζιου(το μηκος αυτης δλδ) που ειναι και τα φυσικα ορια της επιχειρησης. Οσον αφορα ομως το ποσο εξω μπορει να βγαινει ενα μαγαζι αυτο απο που προκυπτει? Αν εχουμε για παραδειγμα ενα μαγαζι 50μ2 και η προσοψη του ειναι ομορη με μια πλατεια που ειναι αρκετα μεγαλη τοτε ο δημος εχει δικαιωμα να του δωσει οσο θελει? Και αντιθετα αν εχουμε ενα μαγαζι που ειναι 250μ2 στην ιδια πλατεια ο δημος εχει δικαιωμα να του ενοικιαζει λιγοτερο απο αυτο που δικαιουται? Η αποψη μου ειναι οτι θα πρεπει να υπαρξει μεγαλυτερη σαφηνεια για αυτα τα ζητηματα.

 • 16 Απριλίου 2016, 10:00 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Σε ότι αφορά την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων:
  Στο εν λόγω άρθρο υπάρχει μόνο μία κατηγορία: «Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», χωρίς να υπάρχει κατηγορία: «Β. ………….», «Γ. ………….». Θα πρέπει να διορθωθεί η υπάρχουσα αρίθμηση στο συγκεκριμένο άρθρο, ώστε η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων που θα προκύψει να είναι σύμφωνη μ’ αυτήν του άρθρου 2.

 • 16 Απριλίου 2016, 06:58 | Καπίρης Μάρκος

  Στην παράγραφο «Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων στις λοιπές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών» πρέπει να προστεθεί κάπου η δυνατότητα να αναγράφεται στην άδεια μουσικής των «λοιπών επιχειρήσεων» η δυνατότητα χρήσεως μουσικής έως του ορίου όχι μόνο των 80 dB(A) που είναι σήμερα, αλλά και έως οποιουδήποτε ορίου μικρότερου των 80, ανάλογου με την υπάρχουσα στο κτίριο ηχομόνωση, και το οποίο μπορεί να καθορίζεται μετά από μια απλή ηχομέτρηση με χρήση του ροζ θορύβου ή ακόμα και με μια απλή τεχνική έκθεση που θα αιτιολογεί και θα ζητάει το χαμηλότερο όριο με ευθύνη του καταστηματάρχη και του μηχανικού που θα τη συντάξει.

  Με άλλα λόγια, όταν ένα κατάστημα κάνει χρήση χαμηλής μουσικής εως του ορίου π.χ. των 67 dB(A) και η ηχομόνωσή του αρκεί για το όριο αυτό αλλά δεν επαρκεί για τα 80 dB(A), τότε θα αναγράφουμε στην βεβαίωση καταλληλότητας χρήσεως μουσικής οτι το συγκεκριμένο κατάστημα δύναται ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ 67 dB(A), και όχι να υποχρεώνουμε τον καταστηματάρχη να προβεί σε δαπάνη π.χ. 10.000 ευρω εν μεσω κρίσης και χωρίς λόγο για να αλλάξει όλα τα τζάμια και τα κουφώματα, ή να λάβει άλλα μέτρα πρόσθετης ηχομόνωσης, αφού ούτως ή άλλως δεν σκοπεύει (αλλά και αποδεδειγμένα δεν συμβαίνει) να κάνει χρήση μεγαλύτερης των 67 dB(A) έντασης.

  Το ανάλογο θα μπορούσε να γίνει και όταν ένα λοιπό κατάστημα έχει αρκετή ηχομόνωση άστε να μπορεί να παίξει εντός αυτού με 85 ή 90 dB(A), αλλά ας μην το προτείνω κι αυτό, διότι κινδυνεύω να θεωρηθεί οτι εισάγω καινά δαιμόνια.

  Αυτό λοιπόν που προτείνω είναι απλό, πρακτικό και ουσιαστικό, μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, δεν αντίκειται επί της ουσίας στην Α5/3010/1985 υγειονομική διάταξη αλλά συμπληρώνει αυτήν με κάτι που θεωρείται αυτονόητο και θα έπρεπε ήδη προ πολλού να είχε εφαρμοστεί.

  Η δε Α5/3010/1985 παρεμπιπτόντως πρέπει να επισημάνω οτι χρειάζεται πάραυτα αντικατάσταση ή έστω συμπλήρωση και επικαιροποίηση.

  Και εδώ παρακαλώ να λάβετε υπόψιν και το λεχθέν και γεγραμμένον από πολλών αιώνων, οτι δεν φτιάχνεται ο άνθρωπος για να υπηρετεί το νόμο, αλλά ο νόμος για να υπηρετεί τον άνθρωπο.

  Μάρκος.

 • 14 Απριλίου 2016, 21:49 | ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΤΖΕΝΗ- ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

  Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας προς τον γενικό γραμματέα και τις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας, γιατί με την προτεινόμενη υγειονομική διάταξη πολλά θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας λύνονται σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
  Σημειώνουμε ιδιαίτερα τη ρύθμιση που αφορά το πάγιο αίτημα όλων των κλάδων μαζικης εστίασης και αναψυχής, της μείωσης του απαιτούμενου χώρου από 1,20μ σε 0,65μ για κάθε καθήμενο πελάτη σε εξωτερικό χώρο.
  Θεωρούμε οτι το εμβαδόν αυτο είναι επαρκες και εξυπηρετεί τόσο τις επιχειρήσεις (μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος, πρόχειρου γεύματος και αναψυχής) όσο και τους πελάτες. Ποσο μάλλον οτι αναφέρεται στον εξωτερικό χώρο ο οποίος συνήθως δεν έχει τους περιορισμούς ασφαλείας της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τους εσωτερικούς χώρους, για τον οποίο παραμένει το 1,20μ.
  Φυσικά με την προϋπόθεση η όλη διαρρύθμιση του καταστηματος- εξοπλισμός και οι βοηθητικοί χώροι (wc-παρασκευαστήριο κλπ) να ανταποκρίνεται στον αριθμό των εξυπηρετουμενων πελατών.

  Με εκτίμηση οι Σύλλογοι,

  1.Ένωση καταστημάτων φαγητού- ποτού – διασκέδασης περιοχής Ψυρρή- Η Παλία Πόλη
  2.Σύλλογος καταστηματαρχών υγειονομικού ενδιαφέροντος Ανδριανού
  3.Ένωση καταστηματαρχών πλατεία Αγίας Ειρήνης
  4.Σωματείο καταστηματαρχών εστίασης Πλάκας

  τηλ. επικοινωνίας: Κοντοπάνου Τζένη 6976685049-
  Δημητρόπουλος Γρηγόρης 6973317438

 • 14 Απριλίου 2016, 21:21 | Τζένη Κοντοπάνου

  Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας προς τον γενικό γραμματέα και τις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας, γιατί με την προτεινόμενη υγειονομική διάταξη πολλά θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας λύνονται σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
  Σημειώνουμε ιδιαίτερα τη ρύθμιση που αφορά το πάγιο αίτημα όλων των κλάδων μαζικης εστίασης και αναψυχής, της μείωσης του απαιτούμενου χώρου από 1,20μ σε 0,65μ για κάθε καθήμενο πελάτη σε εξωτερικό χώρο.
  Θεωρούμε οτι το εμβαδόν αυτο είναι επαρκες και εξυπηρετεί τόσο τις επιχειρήσεις (μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος, πρόχειρου γεύματος και αναψυχής) όσο και τους πελάτες. Ποσο μάλλον οτι αναφέρεται στον εξωτερικό χώρο ο οποίος συνήθως δεν έχει τους περιορισμούς ασφαλείας της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τους εσωτερικούς χώρους, για τον οποίο παραμένει το 1,20μ.
  Φυσικά με την προϋπόθεση η όλη διαρρύθμιση του καταστηματος- εξοπλισμός και οι βοηθητικοί χώροι (wc-παρασκευαστήριο κλπ) να ανταποκρίνεται στον αριθμό των εξυπηρετουμενων πελατών.
  Με εκτίμηση οι Σύλλογοι,
  1.Ένωση καταστημάτων φαγητού- ποτού – διασκέδασης περιοχής Ψυρρή- Η Παλία Πόλη
  2.Σύλλογος καταστηματαρχών υγειονομικού ενδιαφέροντος Ανδριανού
  3.Ένωση καταστηματαρχών πλατεία Αγίας Ειρήνης
  4.Σωματείο καταστηματαρχών εστίασης Πλάκας
  τηλ. επικοινωνίας: Κοντοπάνου Τζένη 6976685049- Δημητρόπουλος Γρηγόρης 6973317438

 • 14 Απριλίου 2016, 11:55 | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ

  γ.ΧΩΡΟΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΣΚΕΥΩΝ/ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΥΣΕΩΣ ΣΚΕΥΩΝ

  ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

 • 14 Απριλίου 2016, 10:23 | Δ/νση Υγείας Κυκλάδων

  Παράγραφος 4Α
  Να περιορισθούν και να καθοριστούν σαφώς τα προσφερόμενα είδη από τα καταστήματα προσφοράς τροφίμων σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους(καντίνες, τέντες, υπόστεγα κλπ.). Δεν είναι υγειονομικά ασφαλές τα προσφερόμενα είδη και η επεξεργασία τους αυτών των καταστημάτων να είναι ίδια με αυτά των αντιστοίχων καταστημάτων που λειτουργούν σε κλειστούς χώρους.

  Να ορισθούν ελάχιστα εμβαδά κουζίνας διότι οι υπηρετούντες επόπτες υγείας πολλές φορές κρίνουν την επάρκεια των χώρων με βάση την εμπειρία τους από την εφαρμογή της Α1β/8577/83 υγειονομικής διάταξης, ενώ οι νέοι συνάδελφοι μη έχοντας ανάλογη εμπειρία δεν έχουν κανένα μέτρο σύγκρισης. Με αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ομοειδών περιπτώσεων.

  Παράγραφος 3Β
  Για την χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο να προβλέπεται η δυνατότητα ηχομέτρησης σύμφωνα με την κρίση της Υγειονομικής Υπηρεσίας προκειμένου αυτή να διαμορφώσει σαφή γνώμη. Άλλωστε η υγειονομική διάταξη Α5/3010/1985 στην οποία προβλέπεται η διαδικασία ηχομέτρησης δεν έχει καταργηθεί.

  Να δίνεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων για εξωτερικό χώρο για καταστήματα «επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» με ανώτατο όριο τα 50dB δεδομένου ότι αυτά τα καταστήματα δεν χρησιμοποιούν υψηλής έντασης μουσικής κατά την εξυπηρέτηση των πελατών.

 • 14 Απριλίου 2016, 09:42 | ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
  1. Να απαιτείται η υποβολή μελέτης ηχομόνωσης και για τα στεγασμένα λοιπά καταστήματα.
  2. Στα λοιπά καταστήματα να μην επιτρέπεται η χρήση μουσικών οργάνων με ενισχυτές και ηχεία .
  3. Οι χώροι Εκδηλώσεων ανήκουν στα λοιπά καταστήματα με Α- ηχοστάθμη τα 80db ή στα Κέντρα διασκέδασης με 100db;
  Άποψη μας είναι ότι πρέπει να ανήκουν στα κέντρα διασκέδασης , καθώς στους χώρους αυτούς διοργανώνονται γάμοι και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.
  4. Να ορισθεί τι θεωρείται στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος.

 • 14 Απριλίου 2016, 08:14 | Καπίρης Μάρκος

  Στο άρθρο 14, στα κέντρα διασκέδασης, η σωστή διατύπωση είναι «ανεξαρτήτως δυναμικότητας» και όχι «ανεξαρτήτου»

 • 14 Απριλίου 2016, 08:28 | Καπίρης Μάρκος

  Στο άρθρο 14 στην πλύση σκευών ενώ αρχικά πολύ καλώς αναφέρει ότι ο αριθμός λεκανών πλύσεως θα είναι επαρκής ή και σε συνδυασμό με πλυντήριο ανάλογα με τις εργασίες του καταστήματος, αμέσως παρακάτω ουσιαστικά το ΑΝΑΙΡΕΙ και ζητάει συγκεκριμένο αριθμό λεκανών.

  Εστω ότι δεν γράφτηκε αυτό εκ παραδρομής, τότε θα πρέπει εκεί όπου ζητείται τετραπλό σύστημα νεροχυτών, να αναλυθεί ο τρόπος χρήσης του και σε τι χρησιμεύει η κάθε λεκάνη, διότι δεν θα είναι εύκολο να πείσουμε τους εστιάτορες να βάλουν 4 συνεχόμενες γούρνες χωρίς να τους εξηγήσουμε πώς θα τις χρησιμοποιούν και για ποιο λόγο τις απαιτεί η διάταξη.

  Και δεδομένου ότι στο άρθρο 20 λέει ότι τα παλιά καταστήματα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, είναι παράλογο να τους υποχρεώσουμε να προσθέσουν λεκάνες πλύσεως και μάλιστα μέχρι να συμπληρωθούν τέσσερεις (που δεν τους υποχρέωνε η 96967)εφόσον δεν τους χρειάζονται, ενώ απαιτείται για το σκοπό αυτό και πρόσθετος χώρος, ο οποίος στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν υπάρχει.

  Επίσης αν π.χ. κατάστημα που έχω δει έχει 3 θέσεις εργασίας στην πλύση σκευών, όπου σε κάθε μια από αυτές υπάρχει ΜΙΑ τεράστια γούρνα διαστάσεων περίπου 1,10μ χ 0,8 χ 0,5 και δίπλα στην κάθε γούρνα υπάρχει από ένα τεράστιο πλυντήριο και κάνει θαυμάσια τη δουλειά του ο εργαζόμενος, για ποιο λόγο θα έπρεπε να του πούμε να τις αφαιρέσει και να βάλει μια τετραπλή ή μια τριπλή και ένα πλυντήριο?

 • 13 Απριλίου 2016, 09:17 | Σταυρουλα

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗ -ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΧΩΡΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.
  (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α1Β/8577/83 ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 52)-ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ.
  ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

  ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΝΟΙΚΙΑΖΟΥΝ 2ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ -ΒΓΑΖΟΥΝ ΔΥΟ ΑΔΕΙΕΣ-ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟΙ -ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΦΟΡΟ.
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΩΣΤΟΣΟ ΠΑΛΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ:ANAΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ….ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ….

 • 1) Οι ηχοστάθμες στα κέντρα διασκέδασης είναι της τάξης των 110-115 dB(A).
  Τα όρια που αναφέρονται πρέπει να αναπροσαρμοστούν.
  2) Η έκφραση «…μεγίστη Α−ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας» δεν έχει κανένα νόημα χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένα όρια θορύβου στο δέκτη, όπως π.χ. 30 dB(A)
  3) Πρέπει να αναπροσαρμοστεί ο τρόπος ελέγχου και μετρήσεων θορύβου, ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική ενόχληση. Η μέτρηση μόνο μιας ηχοστάθμης σε dB(A) δεν αρκεί.
  4) Να καθιερωθεί η μέτρηση του Lr (rating level κατά ISO 1996, ηχοστάθμη κατάταξης), ώστε να λαμβάνονται υπόψη ηχητικά χαρακτηριστικά, όπως τονικό, κρουστικό περιεχόμενο, σε συνδυασμό με αυτά που αναφέρει το DIN 45680 για μετρήσεις χαμηλών συχνοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο οι ηχομετρήσεις θα ανταποκρίνονται στο αίσθημα ενόχλησης, που δημιουργούν τα διάφορα καταστήματα.
  5) Οι έλεγχοι από κρατικές υπηρεσίες ΠΡΕΠΕΙ να γίνονται σε ώρες που αναμένεται πως το κατάστημα θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, όπως Σάββατο βράδυ. Οι τυχαίες αυτοψίες σε ώρες εργασίας δημοσίων υπαλλήλων (8-14 ώρα) δεν έχουν κανένα νόημα, αντίθετα είναι παραπλανητικές.

 • 11 Απριλίου 2016, 11:34 | ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ιατρός

  Άρθρο 14 Χρήση μουσικής
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ
  1.Τεχνική έκθεση Θεώρηση από Υγειονομική Υπηρεσία κατόπιν αυτοψίας και ηχομέτρησης

  2.Ηχομέτρηση κατά τους έκτακτους και τακτικούς Υγειονομικούς Ελέγχους

  3.Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ηχορύπανση, να προβλεφθεί η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας ή/και παράτασης μουσικής, ως αυτοτελές μέτρο ανάλογο με το μέγεθος της όχλησης, πριν η αρμόδια υπηρεσία προβεί στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή/και σφράγισης του ΚΥΕ

  Άρθρο 14 Α. 3. β. Κέντρα διασκέδασης
  Τα στεγασμένα κέντρα διασκέδασης με συγκρότηση επιχείρησης μαζικής εστίασης έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε υπαίθριο χώρο αποκλειστικά για τη δραστηριότητα της συγκρότησής τους (πλήρους ή πρόχειρου γεύματος), με πρόσθετη πράξη προσδιορισμού καθισμάτων σε υπαίθριο χώρο μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής υπηρεσίας και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα αυτή δεν θα είναι ταυτόχρονη με τη λειτουργία του κέντρου διασκέδασης.

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ όλη η πρόταση. Στην πράξη μεταφέρεται η δραστηριότητα του Κέντρου Διασκέδασης στον υπαίθριο χώρο και καταργούνται οι διατάξεις περί ηχοπροστασίας.

  Άρθρο 14 Α. 3. β. Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων στις λοιπές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών
  Εξαιρούνται τα κέντρα διασκέδασης και η υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους, τα περίπτερα και τα κυλικεία χωρίς καθήμενους πελάτες. Οι επιχειρήσεις αυτές δύναται με τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή μεταβίβασης αυτής ή ανεξάρτητα, να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (στην αδειοδοτούσα αρχή) για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στον εσωτερικό ή και στον εξωτερικό χώρο τους σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/31600(ΦΕΚ3106/τΒ/9-12-2013) μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Υγειονομικής υπηρεσίας.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/31600(ΦΕΚ3106/τΒ/9-12-2013) προβλέπει άδεια χρήσης μουσικής και σε υπαίθριο χώρο, με τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού που τεκμηριώνει την ηχοπροστασία. Η ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ πρέπει να απαγορευτεί. Κανείς ποτέ δεν τηρεί τα όρια των 80 db.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Απαγόρευση κάθε είδους μηχανήματος αναπαραγωγής ήχου (ηχεία, κονσόλες, μικροφωνικές εγκαταστάσεις) σε υπαίθριους χώρους.

 • 10 Απριλίου 2016, 20:30 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ

  Συνηθισμένη ερώτηση των επαγγελματιών του χώρου
  Πόση ώρα μπορώ να διατηρήσω ένα φαγητό > 60C ???
  Είναι ευκαιρία να δοθεί μια απάντηση

 • 10 Απριλίου 2016, 16:36 | Β.Α.

  1. Συμφωνώ με όσους αναφέρονται στο θέμα της μουσικής. Η Α5/3010 θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της (απαίτηση για πολυδάπανο εξοπλισμό εκ μέρους των υπηρεσιών, μη ρεαλιστικές απαιτήσεις που οδηγούν στη χρήση πλασματικών στοιχείων κλπ). Επίσης, η επιμόρφωση των υπαλλήλων των αρμόδιων αρχών σχετικά με την αντιμετώπιση ζητημάτων από τη χρήση μουσικής κρίνεται αναγκαία.
  2. Κατά τη γνώμη μου, ο κατά κεφαλήν χώρος των 0,65 m2 στον υπαίθριο χώρο ΚΥΕ είναι μικρός. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να αλλάξει το ισχύον 1,2 m2/εξυπηρετούμενο άτομο.

 • 7 Απριλίου 2016, 10:00 | Ντανόπουλος Ευάγγελος, Υγειονολόγος MSc

  Άρθρο 14

  Παρ. Α, 1, γ Χώρο πλύσεως σκευών/τροφίμων
  «Για την πλύση τροφίμων και σκευών για το πρόχειρο γεύμα θα υπάρχει ένα διπλό σύστημα νεροχυτών ή ένας νεροχύτης και πλυντήριο.»

  Στην κατηγορία ‘’πρόχειρο γεύμα’’ περιλαμβάνονται και δραστηριότητες όπως το αναψυκτήριο για το οποίο δεν υπάρχει διαχωρισμός με ή χωρίς παρασκευαστήριο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανός ο αριθμός αυτός για μια επιχείρηση με παρασκευαστήριο. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για αυτές τις δραστηριότητες.

 • 7 Απριλίου 2016, 08:12 | Δημήτρης Κεραμυδάς Υγιεινολόγος MSc

  Τι θα ισχύει για τις επιχειρήσεις που έχουν προβεί στην έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας Χώρου Παραστάσεων ή Άδειας Παράστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4229/ 2014 ΦΕΚ 8 Τ΄Α ; Σε πόσα dB δύναται να παίζουν;

 • 6 Απριλίου 2016, 15:59 | Ντανόπουλος Ευάγγελος, Υγιεινολόγος MSc

  Παράγραφος Α. 1-2, β
  «Οι επιχειρήσεις πλήρους γεύματος θα διαθέτουν υποχρεωτικά απαγωγικό σύστημα.» Πιστεύω θα πρέπει να γίνει αναφορά και στις επιχειρήσεις πρόχειρου γεύματος, εφόσον παρασκευάζουν φαγητά ( όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5, παρ.10).

  Μετά από τόση προσπάθεια για τους ποδοκίνητους νεροχύτες ξαφνικά εξαφανίζεται ο όρος και αντικαθίσταται «με υγειονομικά αποδεκτό τρόπο». Θα πρέπει να γίνει περισσότερο σαφής η αναφορά αυτή.

  Σε όλη την παράγραφο δεν υπάρχει πουθενά ο όρος «προσφοράς πρόχειρου γεύματος» παρά μόνο στον τίτλο. Και η πρώτη παράγραφος ξεκινά με αναφορά μόνο στις «επιχειρήσεις προσφοράς πλήρους γεύματος». Θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά και στις δύο υποκατηγορίες ώστε να είναι πιο ξεκάθαρες οι απαιτήσεις.

 • 4 Απριλίου 2016, 18:33 | Υγιεινολόγος

  1. Οι επιχειρήσεις πλήρους γεύματος θα διαθέτουν υποχρεωτικά απαγωγικό σύστημα.

  Να προστεθεί και για τις επιχειρήσεις προχείρου γευμάτος, π.χ. λουκουματζίδικα, κλπ.

  2. Για την πλύση τροφίμων και σκευών για το πλήρες γεύμα θα υπάρχει ένα τετραπλό σύστημα νεροχυτών ή ένα τριπλό σύστημα νεροχυτών και πλυντήριο.

  Να αναφερθεί πόσοι νεροχύτες για σκεύη θα είναι βαθιοί.

  3.Δεν αναφέρεται αν θα είναι ποδοκίνητος ή θα έχει άλλο αυτόματο σύστημα ο νιπτήρας για τα χέρια.

  4.Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος – αμαξώματος, ο χώρος διαχείρισης τροφίμων θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να εμποδίζεται η αερομεταφερόμενη

  Λείπει η λέξη επιμόλυνση.

  5. Η παροχη ζεστού κρύου νερού δεν αναφέρεται πάντα.

 • 4 Απριλίου 2016, 13:56 | Παναγιώτης Χαλαζωνίτης

  Να δημιουργηθεί ξεχωριστή κατηγορία για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών «λοιπά καταστήματα» στις οποίες θα επιτρέπεται η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων, και να μην συμπεριλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με τα Κέντρα Διασκέδασης, ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση.
  Να αναφέρεται ρητά σε ποια συγκεκριμένη κατηγορία από τα «λοιπά καταστήματα» επιτρέπεται η μουσική.
  Η λειτουργία της μουσικής να επιτρέπεται εφόσον είναι συμβατή με τις εκάστοτε πολεοδομικές χρήσεις γης της περιοχής.
  Να αναφέρεται ότι η χρήση μουσικών οργάνων (ζωντανή μουσική) στα «λοιπά καταστήματα» θα είναι χωρίς ενισχυτές και ηχεία και να ορισθεί το επιτρεπόμενο πλήθος των μουσικών οργάνων (δύο ή τρία ανάλογα με το είδος).
  Να αναφέρεται ότι ο όρος «στεγασμένο κατάστημα» προϋποθέτει κλειστές πόρτες παράθυρα και λοιπά ανοίγματα, με κατάλληλη ηχομονωτική ικανότητα.
  Η άδεια χρήσης μουσικής σε υπαίθριο χώρο για τα «λοιπά καταστήματα», σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία από την Υ.Δ. Α5/3010/85, χορηγείται από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, ύστερα από μετρήσεις και συμπλήρωση φύλου υγειονομικού ελέγχου θορύβου.

 • 4 Απριλίου 2016, 13:23 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Σε ότι αφορά τη λειτουργία μουσικής:
  Θα πρέπει να υιοθετηθούν οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, οι οποίες καταγράφηκαν στο υπ’ αριθ. Φ.1300.2/28568/2013 από 16-07-2013 έγγραφό του προς τον Υπουργό Υγείας. Μεταξύ των συγκεκριμένων προτάσεων περιλαμβάνεται και η υποχρέωση υποβολής για θεώρηση τεχνικής μελέτης αρμόδιου μηχανικού για τα λοιπά καταστήματα που επιθυμούν να κάνουν χρήση μουσικής και σε κλειστό χώρο. Στην εν λόγω τεχνική μελέτη πρέπει να καταγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηχείων και του ενισχυτή, ο αριθμός και η θέση των ηχείων στο χώρο, η διαμόρφωση και τα υλικά κατασκευής του χώρου που επηρεάζουν την ένταση του ήχου καθώς και ο τρόπος με τον οποίον θα γίνουν οι διάφορες ρυθμίσεις του ενισχυτή της εγκατάστασης ώστε να μην προκύπτει υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης ηχοστάθμης. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει και η οικεία τεχνική έκθεση που υποβάλλεται για τα κέντρα διασκέδασης καθώς και για τα λοιπά καταστήματα, σε ότι αφορά τη λειτουργία μουσικής σε υπαίθριο χώρο των τελευταίων. Σε περίπτωση μεταβολής των παραπάνω στοιχείων, θα πρέπει να τεθεί ρητά η υποχρέωση για υποβολή προς θεώρηση νέας τεχνικής μελέτης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η εν λόγω τεχνική μελέτη κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διευκολύνονται οι επιχειρηματίες και να είναι εκ των προτέρων ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους, προς αποφυγή δημιουργίας ηχορύπανσης, ώστε να μην λαμβάνουν γνώση του συγκεκριμένου γεγονότος όταν θα τους βεβαιωθεί η σχετική παράβαση ή χρησιμοποιώντας όργανα, προς εξακρίβωση της μέγιστης ηχοστάθμης του ήχου της μουσικής του καταστήματός τους, που είτε δεν είναι πιστοποιημένα είτε έχουν μεγάλο κόστος είτε χρησιμοποιούνται κατά τρόπο μη ορθό.

 • 4 Απριλίου 2016, 11:26 | Σταυρουλα

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1,2 εδ.(δ) ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ «Οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να προσφέρουν τα είδη τους σε άλλους χώρους που δεν προβλέπονται από την άδεια λειτουργίας τους (π.χ σε εκδηλώσεις ή επιχειρήσεις στεγασμένων ή υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων, σε σχολικά συγκροτήματα, νοσοκομεία, πλατείες, εκκλησίες, πάρκα, κ.λ.π.)»
  ΕΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΧ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Ή ΕΝΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ή ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΙ ΜΕ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ ΕΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ Ή ΕΝΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΟΥ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΩΣ ΜΕΖΕΔΕΣ ?ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Ή ΕΝΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ?
  ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΥΔ Υ1γ/ΓΠ/ΟΙΚ.96967/2012 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ «ΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ Ή ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ….» ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΛΠ ΚΛΠ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ -ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ?ΕΑΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ?

 • 2 Απριλίου 2016, 09:43 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Σε ότι αφορά τις κινητές καντίνες:
  α) Με βάση έγγραφα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σχετ. τα υπ’ αριθ. οικ. 60587 από 01-08-2002, 34/27860/4450 από 23-03-1988 και 39984/7494 από 31-05-1985) ορίζεται ότι, σε περίπτωση που αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο όχημα μετατραπεί σε εγκατάσταση με μόνιμη εξάρτηση από το περιβάλλον, στο οποίο εγκαθίσταται και συνδέεται σταθερά μ’ αυτό (π.χ. σταθερή σύνδεση με το έδαφος, κατασκευή βόθρου, σύνδεση με δίκτυα) τότε απαιτείται να έχουν την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Στην προκειμένη περίπτωση η κινητή καντίνα που συνδέεται με δίκτυα (ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, αποχέτευσης) μετατρέπεται ουσιαστικά σε σταθερό κατάστημα και ως εκ τούτου δεν δύναται να αδειοδοτηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», ούτε μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι υγειονομική όροι που απαιτούνται για τις κινητές καντίνες. Οπότε πριν τεθεί σε ισχύ η υπό διαβούλευση υγειονομική διάταξη θα πρέπει, ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, να ζητηθεί και η γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών τόσο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
  β) Επειδή στην πράξη παραιτείται το φαινόμενο κινητές καντίνες να αναπτύσσουν στον εξωτερικό τους χώρο τραπεζοκαθίσματα, ψυγεία με τα προς πώληση τρόφιμα και ποτά, υπαίθριους πάγκους επί των οποίων παρασκευάζονται τα προσφερόμενα τρόφιμα και ποτά κ.λπ., τα οποία έτσι είναι εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία, στον κονιορτό, σε έντομα ιατρικής σημασίας, κ.λπ., μετατρεπόμενες κατ’ αυτόν τον τρόπο σε σταθερά καταστήματα, με αποτέλεσμα η όλη δραστηριότητα να μην καλύπτεται πλέον από την κατεχόμενη άδεια, θα πρέπει να τεθεί ρητή απαγόρευση των παραπάνω ενεργειών, προς ενημέρωση των πολιτών που ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ώστε να αποφύγουν τη δημιουργία των εν λόγω καταστάσεων, των ελεγκτικών οργάνων και των δικαστικών λειτουργών που εν τέλει θα κρίνουν τις υποθέσεις παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας που θέτονται υπόψη τους.

 • 1 Απριλίου 2016, 13:10 | Γιολάντα Μπουντούρη Υγιεινολόγος Τ.Ε

  παρ.β εδάφιο δεύτερο:
  ‘Δεν θεωρούνται Κ.Δ……..γίνεται χρήση μουσικής & μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος………’

  Μήπως επιτέλους πρέπει να διαγραφεί η έκφραση ‘μικρής ισχύος’; Με βάση ποια διάταξη μπορούμε εμείς να αποφανθούμε για το αν η ισχύς είναι μικρή ή μεγάλη ανάλογα με το χώρο; Πρόκειται εξάλλου για μία ολόκληρη εξειδικευμένη γνώση (αφορά ειδικότητες τεχνικών ήχου κ.λ.π) την οποία βέβαια και δεν κατέχουμε, όσο καλά και αν γνωρίζουμε την 3010 , ή όση εμπειρία και αν έχουμε στην διενέργεια ηχομετρήσεων. Υπάρχει και σχετική ΓΝΣ (αρ.655/02/ερ 75/01 (Συνεδρίαση 23.11.2002) που ελλείψη διάταξης που να ορίζει τι είναι το ‘μικρής ισχύος ανάλογα με το χώρο’, αναθέτει στα ελεγκτικά όργανα να το κρίνουν. (‘ως εξειδιεκευμένοι’ ;;;)

  Μοιάζει ίσως μικρής σημασίας, αλλά μου έχει συμβεί, να αιτείται ο καταγγέλον πολίτης, να γνωμοδοτήσω ακριβώς αυτό. Εφόσον το περιλαμβάνει η Διάταξη μας και αναφέρεται στους όρους των εντύπων αδειών χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων.

 • 30 Μαρτίου 2016, 23:59 | ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

  Σχετικά με τον θόρυβο των καταστημάτων ΥΕ, θεωρώ ότι πρέπει να αναθεωρηθούν τα όρια όπως και ο τρόπος μέτρησης των ηχοσταθμών καθώς και οι τύποι των καταστημάτων, πχ όλοι ξέρουν ότι στα ΚΔ ΔΕΝ υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν ηχοστάθμες έως 100dBA (είναι κατά πολύ ανώτερες. Υπάρχουν καταστήματα που απασχολούν περιοδικά 1-2 μουσικούς χωρις μεγαφωνική ή με υποτυπώδη μεγαφωνική, υπάρχουν άλλα που παίζουν πολύ απαλή μουσική (υπόκρουσης) κλπ, άρα πρέπει όλη η διαδικασία να ξανασχεδιαστεί εκ νέου και να τεθούν νέα όρια που δεν θα στοχοποιούν έναν μικρό επιχειρηματία και παράλληλα θα εξασφαλίζουν την δημόσια υγεία των περίοικων.

  Ενα επίσης σοβαρό θέμα (πέραν της απαιτούμενης αναπροσαρμογής της Α5/3010)είναι η καταλληλότητα των δημοσίων ελεγκτών να διεξάγουν τέτοιους ελέγχους διότι δεν έχουν την κατάλληλη «πιστοποιημένη» τεχνική εκπαίδευση.
  Σε πρόσφατη πρόταση μου πρός την Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Λ. Πειραιώς) για διεξαγωγή μαθημάτων/προγράμματος για την πιστοποιημένη εκπαίδευση των εποπτών σε διαδικασίες ηχομετρήσεων, αυτή δεν έτυχε της ανάλογης αποδοχής, αν και ως γνωστόν το θέμα απασχολεί όλες τις περιφέρειες & δήμους σε όλη την επικράτεια

  Επίσης θα πρότεινα να εξετάσετε τουλάχιστον στα καταστήματα ΥΕ τον θόρυβο που εκπέμπουν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, π.χ ψυγεία, συμπιεστές, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, ζυμωτήρια, φούρνοι, καυστήρες κλπ να ελέγχονται από τους επόπτες της ίδιας υπηρεσίας και όχι από άλλη υπηρεσία (βλέπε Ν.1180/81) ή τουλάχιστον από μικτά πιστοποιημένα/εκπαιδευμένα κλιμάκια.

  στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία
  με τιμή
  Δρ. Ι Ζήσιμος MSc, PhD
  ακουστικός μηχανικός

 • 30 Μαρτίου 2016, 21:28 | Ιωάννης Καναούτης

  Με την υφιστάμενη διάταξη Υ1γ/ΓΠ 96967/2012 οι επιχειρήσεις αναψυχής είναι οι καφετέριες, τα καφενεία, τα κυλικεία και τα μπαρ. Τα κέντρα διασκέδασης αποτελούν ειδική ξεχωριστή κατηγορία. Εφόσον επιχειρήσεις αναψυχής θα είναι εφεξής μόνο τα κέντρα διασκέδασης και οι χώροι εκδηλώσεων, θα υπάρξει σύγχυση με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις αναψυχής που δεν είναι κέντρα διασκέδασης

 • 30 Μαρτίου 2016, 14:41 | Αρχιμήδης

  Στο 3α. «Αποχωρητήρια
  Ο αριθμός και η κατασκευή των αποχωρητηρίων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.
  Επιτρέπεται η χρήση χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων προσωρινά σε υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων και γενικά σε χώρους όπου από την πολεοδομική νομοθεσία ή άλλη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η κατασκευή αποχωρητηρίων.», θα σας παρακαλούσα, όσο περίεργο κι αν ακούγεται, να διευκρινήσετε αν τα χημικά-βιολογικά αποχωρητήρια επιτρέπονται γενικά σε υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων ή μόνο στους υπαίθριους εκείνους όπου δεν από την πολεοδομική νομοθεσία ή άλλη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η κατασκευή αποχωρητηρίων.
  Μπορεί πραγματικά να ακούγεται ανόητο, αλλά μου έχει τύχει υπάλληλος υγειονομικής υπηρεσίας να ερμηνεύει την υφιστάμενη νομοθεσία κατά το δοκούν για το ίδιο θέμα, δημιουργώντας σοβαρότατο πρόβλημα σε πελάτη μου για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Επιπλέον, καλό θα ήταν να συσταθεί υπηρεσία ή ομάδα η οποία θα μπορεί να απαντήσει απευθείας (με email, ταχυδρομείο, fax ή έστω τηλεφωνικά), έννομα και έγκυρα σε ερωτήματα επαγγελματιών του χώρου, σε περιπτώσεις διαφωνιών με υπαλλήλους των εκάστοτε περιφερειακών υπηρεσιών. Αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι έχουν την τάση να «ερμηνεύουν» τη νομοθεσία, αντί ζητούν επεξηγήσεις από ανώτερα όργανα όταν δεν είναι σίγουροι για κάτι, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε αλλοπρόσαλλες καταστάσεις.

 • 29 Μαρτίου 2016, 21:43 | stylianos

  γ. Χώρο πλύσεως σκευών/τροφίμων

  Για την πλύση τροφίμων και σκευών για το πρόχειρο γεύμα θα υπάρχει ένα διπλό σύστημα νεροχυτών ή ένας νεροχύτης και πλυντήριο.

  Για την πλύση τροφίμων και σκευών για το πλήρες γεύμα θα υπάρχει ένα τετραπλό σύστημα νεροχυτών ή ένα τριπλό σύστημα νεροχυτών και πλυντήριο.

  Ετσι όπως είναι γραμμένο καταλαβαίνουμε ότι στους ίδιους νεροχύτες θα πλενονται τρόφιμα και σκεύη, κατι που αντίκειται στους κανόνενς υγιεινής κετός και αν τεκμηριώνεται και αποδεικνύεται επαρκώς (με διεργασία καθαρισμου και απολύμανσης) ότι πρίν απο τη πλύση τροφίμων θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται οι νεροχύτες και θα χρησιμοποιούνται κιτ (τεστ) καθαριότητας που θα αποδεικνύουν ότι οι επιφάνειες των νεροχυτών έχουν απολυμναθεί ικανοποιητικά και φυσικα με απολυμαντικά κατάλληλα για τρόφιμα χωρίς χλώριο.

  Κατι που για την Ελληνική κουλτουρα το καθιστά αδύνατο, οπότε καλό είναι να διαχωρισθεί ο αριθμός των νεροχυτών που απαιτούνται για τη πλύση των τροφίμων και χωρια για τη πλύση των σκευών. Επίσης να ληφθούν υπόψη και οι νεότεροι Διεθνείς Κανόνες Υγιειενής περί μη πλύσεως των κρεάτων και των κοτόπουλων λόγω διασπορας μικροβίων.

  δ. Αίθουσα πελατών

  Για τον υπαίθριο χώρο από τη διαίρεση του εμβαδού του υπαίθριου χώρου που νομίμως θα χρησιμοποιηθεί δια του 0,65 τ.μ

  Ισως για καφετεριες το 0,65 να είναι ικανοποιητικό, αλλα για επιχειρήσεις πλήρους γευματος, το 0,65 μαλλον θα επιφέρει δυσκολίες. Το 1,20 θα πρέπει να ισχύει και τον υπαίθριο χώρο.

  3.Επιχειρήσεις Αναψυχής (υπαίθριες ή στεγασμένες)

  Παραλαβή ετοίμων φαγητών ποτών

  Στους υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων η διατήρηση των τροφίμων και ποτών μπορεί να γίνεται σε κατάλληλο τροχήλατο ή αυτοκινούμενο εξοπλισμό όπου θα υπάρχει νιπτήρας για το πλύσιμο των χεριών με κατάλληλη υδραυλική εγκατάσταση και μία λεκάνη για το πλύσιμο των σκευών σερβιρίσματος.

  Πριτείνεται να προστεθεί μετά τη πρόταση κατάλληλη υδραυλική εγκατάσταση, οι λέξεις ποδοκίνητος νιπτήρας ή με φωτοκύτταρο.

  4β. Κινητές Καντίνες

  Προτείνεται ο όρος «Κινητη» να απαλλειφθεί διότι προκαλεί σύγχηση, ειδικά σε συνδυασμό με το υπαίθριο εμπόριο (Ν.4264/14) όπου οι καντίνες μπορουν να σταθμέυον μόνο σε σταθερό σημείο (υπάγονται στις διατάξεις του στάσιμου υπαίθριου εμπορίου) διαφορετικά υπάρχει μπέρδεμα το πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο και ως γνωστό η καντίνα δε μπορεί να κινείται και να σταματήσει για τη συναλλαγή. Καλό είναι να ορισθεί οτι εφαρμόζεται και οι διατάξεις του στασιμου υπαίθριου εμπορίου και καλώς αποσαφηνίζεται για τους αιγιαλούς και τις παραλίες δεδομένου ότι εκεί δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4264/14.
  Επιπλέον στα δικαιολογητικά να προστεθεί η άδεια άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου (πλην αιγιαλού και παραλίας)