• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ' | 4 Απριλίου 2016, 13:23

    Σε ότι αφορά τη λειτουργία μουσικής: Θα πρέπει να υιοθετηθούν οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, οι οποίες καταγράφηκαν στο υπ’ αριθ. Φ.1300.2/28568/2013 από 16-07-2013 έγγραφό του προς τον Υπουργό Υγείας. Μεταξύ των συγκεκριμένων προτάσεων περιλαμβάνεται και η υποχρέωση υποβολής για θεώρηση τεχνικής μελέτης αρμόδιου μηχανικού για τα λοιπά καταστήματα που επιθυμούν να κάνουν χρήση μουσικής και σε κλειστό χώρο. Στην εν λόγω τεχνική μελέτη πρέπει να καταγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηχείων και του ενισχυτή, ο αριθμός και η θέση των ηχείων στο χώρο, η διαμόρφωση και τα υλικά κατασκευής του χώρου που επηρεάζουν την ένταση του ήχου καθώς και ο τρόπος με τον οποίον θα γίνουν οι διάφορες ρυθμίσεις του ενισχυτή της εγκατάστασης ώστε να μην προκύπτει υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης ηχοστάθμης. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει και η οικεία τεχνική έκθεση που υποβάλλεται για τα κέντρα διασκέδασης καθώς και για τα λοιπά καταστήματα, σε ότι αφορά τη λειτουργία μουσικής σε υπαίθριο χώρο των τελευταίων. Σε περίπτωση μεταβολής των παραπάνω στοιχείων, θα πρέπει να τεθεί ρητά η υποχρέωση για υποβολή προς θεώρηση νέας τεχνικής μελέτης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η εν λόγω τεχνική μελέτη κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διευκολύνονται οι επιχειρηματίες και να είναι εκ των προτέρων ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους, προς αποφυγή δημιουργίας ηχορύπανσης, ώστε να μην λαμβάνουν γνώση του συγκεκριμένου γεγονότος όταν θα τους βεβαιωθεί η σχετική παράβαση ή χρησιμοποιώντας όργανα, προς εξακρίβωση της μέγιστης ηχοστάθμης του ήχου της μουσικής του καταστήματός τους, που είτε δεν είναι πιστοποιημένα είτε έχουν μεγάλο κόστος είτε χρησιμοποιούνται κατά τρόπο μη ορθό.