• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ' | 17 Απριλίου 2016, 21:56

    ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για να είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της προβλεπόμενης ηχοστάθµης των επιχειρήσεων κατά την λειτουργία αυτών, για την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο κυρώσεων από την παραβίαση του νόμου, εις το άρθρο 14 Α παρ 3β να προστεθεί τελευταία παράγραφος η οποία ορίζει: «Για τους ελέγχους, ιδιαίτερα τους τακτικούς θα εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ Α5/3010/1985 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ηχόμετρα με προδιαγραφές αντίστοιχες των συμβατικών, τα οποία θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα της αποστολής των μετρήσεων κατά συνεχή τρόπο, μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες ελέγχου. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται στους ηλεκτρονικούς φακέλους ελέγχων, για έλεγχο και επιβολή κυρώσεων».