• Σχόλιο του χρήστη 'Μ. Αθανασόπουλος' | 17 Απριλίου 2016, 23:31

    ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση συνεχώς διαμορφωμένου κατ’ αυτόν τον τρόπο φακέλου ελέγχων και χρήσεως των εν λόγω συσκευών, για την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο κυρώσεων από την παραβίαση του νόμου, εις το άρθρο 14 Α περ.β να προστεθεί τελευταία παράγραφος η οποία θα ορίζει: «Για τους ελέγχους, ιδιαίτερα τους τακτικούς θα χρησιμοποιούνται τα συμβατικά και προβλεπόμενα στην ΥΑ Α5/3010/1985 άρθρο 9 παράγραφος 2.2.1 ηχόμετρα που οφείλουν να εγκατασταθούν εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ Α5/3010/1985 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με αποστολή των μετρήσεων κατά συνεχή τρόπο μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας δια της εγκαταστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας των υπηρεσιών ελέγχου.»