• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' | 12 Απριλίου 2017, 01:16
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους να ανιχνεύσει κανείς την πρόθεση του Νομοθέτη να εφαρμόσει αξιοκρατία και διαφάνεια στο σύστημα υγείας (και στη χώρα γενικότερα) είναι να εξετάσει την διαδικασία επιλογής προϊσταμένων. Όσο αντικειμενικότερα είναι τα κριτήρια επιλογής και όσο η διακριτική ευχέρεια της Ανώτερης Διοίκησης περιορίζεται, τόσο αυξάνει η αξιοκρατία και η διαφάνεια στο σύστημα. Στον τρέχοντα χρόνο, τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, ίσως και να αποτελούν τους μοναδικούς οργανισμούς του Δημοσίου τομέα, όπου οι προϊστάμενοι διορίζονται χωρίς κανένα απολύτως κριτήριο επιλογής: σύμφωνα με τον Ν4368/2016, άρθρο 47, επιλέγεται ελεύθερα εκ των υπηρετούντων ένας Δ/ντης ιατρός ή οδοντίατρος (δηλαδή πρακτικά ο οποιοσδήποτε με προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 15 ετών, αφού μετά τα 15 έτη, όλοι κατά κανόνα λαμβάνουν τον βαθμό του Δ/ντη). Το άρθρο 14 κινείται δυστυχώς προς την ίδια κατεύθυνση: 1. Επιλέγονται τρεις Ιατροί «συνεκτιμώντας» απλώς κάποια προσόντα. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής και αντικειμενική μοριοδότηση για το κάθε «προσόν» 2. Ακόμη χειρότερα, από τους τρεις υποψηφίους (οι οποίοι ήδη με διαβλητό τρόπο έχουν επιλεγεί), ο διοικητής της ΔΥΠΕ, επιλέγει τον Συντονιστή της μονάδας, ελεύθερα, χωρίς απολύτως κανένα κριτήριο επιλογής! 3. Ο βαθμός του Δ/ντη ΕΣΥ αποκτά αποκλειστικά μισθολογικό ρόλο, αφού δίνεται η δυνατότητα σε ένα νεοδιόριστο Επιμελητή Β (με μεταπτυχιακό και άριστη γνώση της Αγγλικής), να χρηστεί νόμιμα Συντονιστής σε μία μονάδα όπου υπηρετούν Δ/ντες Ιατροί με δεκαετίες Ιατρικής και Διοικητικής προϋπηρεσίας Όλοι έχουμε την προσδοκία με το κατατεθέν νομοσχέδιο η ΠΦΥ να κάνει την αναγκαία «επανεκκίνηση», και να απαλλαχθεί από τις παθογένειες του παρελθόντος. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε το κράτος να αντιμετωπίζεται ως «λάφυρο» και μετά την κάθε κυβερνητική αλλαγή να ακολουθεί το γνωστό «ξήλωμα» ολόκληρης της κρατικής μηχανής. Κατά συνέπεια, το άρθρο θα μπορούσε να επαναδιατυπωθεί ως εξής: «..Ο Συντονιστής τομέα ΠΦΥ επιλέγεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο ΠΦΥ της ΔΥΠΕ, μεταξύ των υπηρετούντων Δ/ντων Ιατρών ΓΙ, Παθολογίας ή Παιδιατρικής οι οποίοι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, μετά από συγκριτική αξιολόγησή τους με κριτήρια α) Το διοικητικό έργο σε επίπεδο ΠΦΥ, όπως προκύπτει από αντικειμενικά στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος (40%), μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σχετικά με το αντικείμενο της ΠΦΥ, της Διοίκησης ή των Οικονομικών της Υγείας (35%), τη γνώση Αγγλικής ή άλλης γλώσσας (15%) και τη βαθμολογία της προφορικής συνέντευξης από το συμβούλιο (10%). Δύο Δ/ντες ΕΣΥ ΓΙ ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση από ενιαίο κατάλογο των υπηρετούντων της περιοχής της ΔΥΠΕ, ορίζονται ως εισηγητές και μετέχουν στο συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εφόσον στη μονάδα υγείας δεν υπηρετούν Δ/ντες Ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων, επιλέγεται Δ/ντης ΕΣΥ οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας ή Οδοντίατρος ή αλλιώς Επιμελητής Α’. Η θέση του Συντονιστή τομέα ΠΦΥ επαναπροκηρύσσεται υποχρεωτικά μετά από τρία έτη…». Γεώργιος Τζανίδης, Γενικός Ιατρός, ΚΥ Πάρου MSc Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΕΣΥ