Άρθρο 14 – Συντονιστής Τομέα Π.Φ.Υ.

1. Ο Συντονιστής του Το.Π.Φ.Υ., εφεξής Συντονιστής, επιλέγεται μεταξύ τριών (3) υποψηφίων από τους γιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε Κέντρο Υγείας εντός του οικείου Το.Π.Φ.Υ. με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Δ.Υ.Πε.. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Τα προσόντα που συνεκτιμώνται για την επιλογή των τριών (3) υποψηφίων είναι: τίτλος ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, αποδεδειγμένη ικανότητα στην άσκηση διευθυντικών ή και συντονιστικών καθηκόντων σε αντίστοιχη θέση, μεταπτυχιακός ή και διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή και τα οικονομικά της υγείας και γνώση αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.Ο Συντονιστής έχει τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για τρία (3) έτη και λαμβάνει για τη θέση του το επίδομα θέσης ευθύνης που χορηγείται στους γιατρούς Συντονιστές Διευθυντές των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

3. Οι αρμοδιότητές του Συντονιστή περιορίζονται στα όρια του Τομέα και είναι:
α) Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και την επιστημονική, διοικητική και λειτουργική συνεργασία τους.
β) Ο έλεγχος των παραπομπών προς τις υπηρεσίες δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους.
γ) Η εισήγηση στην οικεία Δ.Υ.Πε. και την αρμόδια για θέματα Δημόσιας Υγείας υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας σχετικά με προγράμματα, δράσεις και παρεμβάσεις πρόληψης και αγωγής υγείας στην οικογένεια και την κοινότητα.
δ) Η ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση στην οικεία Δ.Υ.Πε. για την αναγκαιότητα σύστασης νέων Το.Μ.Υ. και σύναψης συμβάσεων με ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.
ε) Η εποπτεία της διασύνδεσης των υπηρεσιών του Τομέα με τα Νοσοκομεία Αναφοράς του Ε.Σ.Υ., το Ε.Κ.Α.Β., δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, κέντρα πρόληψης και άλλους φορείς παροχής υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών.

4. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Συντονιστής δύναται να απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του στο Κέντρο Υγείας στο οποίο υπηρετεί, με σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της οικείας Υ.Πε..

 • 2 Μαΐου 2017, 11:43 | Ξανθίππη Νικολαϊδου

  Συντονιστής ΤοΠΦΥ , κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι γιατρός ειδικευμένος, ανεξαρτήτως ειδικότητας, με ικανή προϋπηρεσία και γνώση της ΠΦΥ, συν τα υπόλοιπα προσόντα που προβλέπονται από το νέο νόμο.
  Ξανθίππη Νικολαϊδου
  Παιδίατρος, MSc Δημόσιας Υγείας

 • 2 Μαΐου 2017, 11:12 | Μαρία Μηλάκα

  Επειδή η επιλογή του συντονιστή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για μία επιτυχή διοίκηση και επιτυχής διοίκηση στην περίπτωσή μας σημαίνει αποτελεσματική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια ΑΣΕΠ, με σαφή προσδιορισμό τους και με πλήρη διαφάνεια.
  Και επειδή δε μπορούμε να ορίζουμε ως διοικητικό προσόν αποκλειστικά την ..ιατρική ειδικότητα, αλλά τις διοικητικές γνώσεις, τις ικανότητες, τη διοικητική κουλτούρα και την αποδοχή των εργαζομένων, αντιλαμβανόμαστε ότι το θέσφατο του ιατρού-διευθυντή θα πρέπει να επανεξεταστεί και να δίνεται η δυνατότητα και σε άτομα άλλων κλάδων που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμούν , να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής ισότιμα.

  Μαρία Μηλάκα
  Νοσηλεύτρια ΠΕΔΥ Περιστερίου

 • 2 Μαΐου 2017, 10:56 | ΠΑΠΑΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΝΗΣ, Πρόεδρος ΠΑΣΙΠΑΑ, Αντιπρόεδρος ΠΟΙΟΠΦΥ

  ΑΡΘΡΟ 14 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΦΥ
  Να ορίζονται από όλες τις ιατρικές ειδικότητες

 • 2 Μαΐου 2017, 01:03 | ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Λυπάμαι που θα διαφωνήσω με τους αξιότιμους συναδέλφους. Οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ΚΑΘΕ προϊστάμενος, είναι βιβλιογραφικά γνωστές [1-3]:
  1. Τεχνικές ικανότητες (εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές πχ πτυχίο Ιατρικής, Νοσηλευτικής, ειδικότητα, μεταπτυχιακό κτλ)
  2. Διαπροσωπικές ικανότητες (καλός χειρισμός των ανθρώπων)
  3. Συνολικής θεώρησης (ικανότητα αντίληψης ολόκληρου του οργανισμού ως σύνολο)
  Είναι επίσης γνωστό, ότι όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο διοίκησης, τόσο οι τεχνικές ικανότητες αποκτούν και μεγαλύτερη συγκριτική αξία. Ο Δ/ντης ενός ΚΥ, αποτελεί την κατώτερη βαθμίδα διοίκησης στην ΠΦΥ (δεν προΐσταται άλλων προϊσταμένων). Για αυτό και η συνάφεια των τεχνικών γνώσεών του με το αντικείμενο της ΠΦΥ έχει τεράστια σημασία. Αναρωτιέμαι, πώς ένας Πνευμονολόγος, ή ακόμη χειρότερα ένας Οδοντίατρος, ή μια Νοσηλεύτρια θα μπορούσαν να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα της καθημερινότητας:
  1. Με ποιο τρόπο πρέπει να επενδυθούν κάποια χρήματα από δωρεές ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή μείωση της νοσηρότητας στον πληθυσμό μας: με την αγορά αυτού του ειδικευμένου μηχανήματος (που ζητά επίμονα ο ειδικός ιατρός), ή την καλύτερη εκπαίδευση των Ιατρών να αντιμετωπίζουν τα επείγοντα της εφημερίας;
  2. Οι ιατρικές πράξεις του Γενικού ιατρού κ. τάδε είναι ιατρικά (επιστημονικά) τεκμηριωμένες και εκτελούνται με ακρίβεια και ικανοποιητική ποιότητα;
  3. Οι παραπομπές στο Νοσοκομείο ή στις άλλες ειδικότητες από τον Οικογενειακό ιατρό είναι δικαιολογημένες; Χορηγεί την κατάλληλη ΦΑ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες και ρυθμίζει σωστά τους διαβητικούς, εμβολιάζει τα παιδιά όπως πρέπει κτλ;
  4. Ποιος ετήσιος στόχος πρέπει να επιλεγεί για τη συγκεκριμένη μονάδα (ώστε να γίνει η μεγαλύτερη επένδυση πόρων σε αυτόν); Η μείωση του καρκίνου του πνεύμονα ή η αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης; Ποιος είναι ο αποτελεσματικότερος εφικτός τρόπος (από τους πολλούς εναλλακτικούς) ώστε να επιτευχθεί ο όποιος στόχος τελικά επιλεγεί;
  Σαφώς και ένας καλός ΓΙ ή Παθολόγος δεν σημαίνει ότι θα είναι και καλός manager. Όμως, με όλα τα άλλα χαρακτηριστικά να παραμένουν σταθερά, έχει σε επίπεδο ΠΦΥ ένα αναμφισβήτητο προβάδισμα! Φυσικά και δεν είναι το ίδιο με την «ράπτρια του παλιού ΙΚΑ ή την Επισκέπτρια Νοσηλευτικής ή τον διοικητικό οικονομικού τμήματος» που προαναφέρθηκαν.
  Πέρα από όλα αυτά σε ότι αφορά τα όποια τυπικά προσόντα, οφείλω να ξανατονίσω, ότι εφόσον το άρθρο παραμείνει ως έχει, μετατρέπει ΠΛΗΡΩΣ και με τη βούλα του Νόμου εκατοντάδες θέσεις ευθύνης του χαμηλότερου μάλιστα διοικητικού επιπέδου της ΠΦΥ, ΣΕ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ. Ελπίζω αυτή ο εξόφθαλμη ευχέρεια να τοποθετούμε όπου θέλουμε «τα δικά μας παιδιά», να περιοριστεί με κάποια μελλοντική τροποποίηση.
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Δ. Μπουραντάς «Μάνατζμεντ» 2. Montana P. Charnov «Μάνατζμεντ» 3. Δικαίος Κ. et al «Βασικές αρχές Διοίκησης ΥΥ»
  Γεώργιος Τζανίδης,
  Γενικός Ιατρός, ΚΥ Πάρου
  MSc Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΕΣΥ

 • 1 Μαΐου 2017, 23:36 | Χατζηγεωργίου Μαριγώ

  Παράγραφος 1:

  Να προστεθεί και η ειδικότητα του παιδιάτρου διότι ο παιδίατρος συγκαταλέγεται στους οικογενειακούς ιατρούς.

  Να προκηρύσσεται η θέση του Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ. και να κατατίθενται υποψηφιότητες με τα κάτωθι προσόντα:

  1. τίτλος σπουδών συναφής με Διοίκηση (όχι μόνο ιατρικό προσωπικό),
  2. πιστοποιημένη γνώση υπολογιστή,
  3. εμπειρία στο αντικείμενο με αντίστοιχη αξιολόγηση βάση στόχου-αποτελέσματος.

  Παράγραφος 2:

  Να μην υπάρχει χρονικός περιορισμός στη δυνατότητα ανανέωσης της θητείας του συντονιστή, αλλά να επαναπροκηρύσσεται η θέση με δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας του εκάστοτε συντονιστή.

  Παράγραφος 3:

  Δεν διευκρινίζεται εάν ο συντονιστής θα έχει και διοικητικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τα ισχύοντα ή οι τελευταίες θα ασκούνται από άλλο πρόσωπο π.χ Διοικητικός Διευθυντής.

 • Δεν μπορεί να είναι κριτήριο επιλογής για τη θέση του Συντονιστή η ιατρική του εξειδίκευση και το μεταπτυχιακό στα οικονομικά της υγείας. Τότε λοιπόν γιατί δεν θα είναι καλός για τη θέση πχ ο δερματολόγος με μεταπτυχιακό στις υπηρεσίες υγείας ή υπάρχει η άποψη ότι από την «πληθώρα» παθολόγων, γενικών και παιδιάτρων που θα εισέλθουν στους Το.ΠΦΥ θα υπάρχει η δυνατότητα να καταλαμβάνουν και διοικητικές θέσεις;
  Προτείνουμε την επιλογή του Συντονιστή, ανεξαρτήτως ειδικότητας, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, και με ψηφοφορία από το σύνολο των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη μας ιδιαίτερα τις αρμοδιότητες του.

 • 30 Απριλίου 2017, 20:52 | Μαρία Κατή

  Οι οδοντίατροι του ΕΣΥ χαρακτηρίζονται από αποδεδειγμένη ικανότητα στην άσκηση διευθυντικού έργου και έχουν αναλάβει επιτυχώς θέσεις ευθύνης στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, στο πέρασμα των χρόνων. Με τον σχετικά πρόσφατο Νόμο 4368/2016, άρθρο 47, διορθώθηκε η αδικία που είχε επιτελεσθεί – προσωρινά – σε βάρος τους (αποκλεισμός από την ανάληψη θέσεων ευθύνης). Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των διατάξεων του νέου Νομοσχεδίου, οι οδοντίατροι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ισότιμα με τις λοιπές ιατρικές ειδικότητες. Ο Συντονιστής πρέπει να επιλέγεται μεταξύ των υπηρετούντων Διευθυντών ιατρών (όλων των ειδικοτήτων) ή οδοντιάτρων.

 • 29 Απριλίου 2017, 22:35 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Στο άρθρο 14 το σχέδιο νόμου να διατηρηθεί ως έχει το πνεύμα και το νόημα του άρθρου 47 του νόμου 4368/2016
  (ψηφίστηκε μόλις πέρσι ομόφωνα από τη βουλή) ως προς τον ορισμό με αξιοκρατικά κριτήρια του συντονιστή διευθυντή του τομέα Π.Φ.Υ. χωρίς αποκλεισμούς και απαξίωση ανθρώπων (επιστημόνων) που έχουν υπηρετήσει με αξιοπρέπεια στο Ε.Σ.Υ. από την ίδρυση του με το νόμο 1397/1983.

  Ο Συντονιστής Διευθυντής του Διασυνοριακού Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου Νονού Κιλκίς.
  Περπερίδης Γεώργιος.

 • 28 Απριλίου 2017, 17:39 | Γεωργιαδης Νικολαος

  Πρεπει να διατηρηθει το υπαρχον συστημα απ το προηγουμενο νομο , οπου ιατροι και οδοντιατροι εχουν τα ιδια δικαιωματα βαθμολογικης εξελιξης οσον αφορα διοικητικες θεσεις

 • 28 Απριλίου 2017, 17:31 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Στο άρθρο 14 το σχέδιο νόμου να διατηρηθεί ώς έχει το πνεύμα και το νόημα του άρθρου 47 του νόμου 4368/2016 (ψηφίστηκε μόλις πέρσι ομόφωνα από τη βουλή.) ως προς τον ορισμό με αξιοκρατικά κριτήρια του συντονιστή διευθυντή του τομέα Π.Φ.Υ , χωρίς αποκλεισμούς και απαξίωση ανθρώπων (επιστημονων) που έχουν υπηρετήσει με αξιοπρέπεια στο ΕΣΥ από την ίδρυση του νόμου 1937/1983.
  Ο Συντονιστής Διευθυντής του Διασυνοριακού Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου Νομού Κιλκίς. Περπερίδης Γεώργιος.

 • 28 Απριλίου 2017, 10:31 | Αλέξανδρος Χαρίσης

  Ενώ η γενική φιλοσοφία του νομοσχεδίου (σύμφωνα με δηλώσεις υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου υγείας) είναι ασθενοκεντρική, ο τρόπος δομής του νομοσχεδίου αλλά και η λειτουργία των δομών της ΠΦΥ έτσι όπως αποτυπώνεται συνεχίζει να είναι ιατροκεντρική. Δεν διαφοροποιείται σε κάτι από το υπάρχον χρεωμένο ιατροκεντικό σύστημα υγείας. Γιατί ο συντονιστής θα πρέπει να είναι αποκλειστικά γιατρός; μήπως επειδή το νομοσχέδιο το έχουν συντάξει γιατροί; Βλέποντας τα καθήκοντα του συντονιστή διαπιστώνει κάποιος πως αυτά είναι διοικητικά και όχι ιατρικά καθήκοντα. Σε τι λοιπόν είναι χρήσιμο να είναι κάποιος γιατρός για να αναλάβει το ρόλο του συντονιστεί;υπάρχουν και άλλοι πτυχιούχοι σχολών επιστημών υγείας με χρόνια υπηρεσίας στην υγεία και πιθανόν με διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους και πολλοί από αυτούς στην διοίκηση. Ο γιατρός είναι πιο χρήσιμος και αποδοτικός στην αντιμετώπιση επικινδύνων για την υγεία καταστάσεων παρά στις διοικητικές θέσεις.

 • 27 Απριλίου 2017, 16:15 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

  Ας μας πει κάποιος επιτέλους, ποιός είναι αυτός στο Υπουργείο Υγείας που για χρόνια τώρα προσπαθεί να «καπελώσει» όλες τις άλλες ειδικότητες προς όφελος των Γενικών γιατρών που οι περισσότεροι που έχουν πολλά χρόνια στην Π.Φ.Υ. πήραν τον τίτλο «κατ’ απονομή»;! Δεν είναι κακία είναι η πραγματικότητα και ας μην θέλετε να την βλέπετε. Φτάνει πια!! Κάθε φορά τα ίδια και μέσα σε ένα μήνα που γίνεται αντιληπτή η αδικία αποκαθίσταται η τάξη με τροπολογία! Ο κ. Ξανθός και ο κ. Πολάκης Βιοπαθολόγος και Χειρουργός αντίστοιχα πως αποδέχονται τέτοια υποβάθμιση των ειδικοτήτων τους; Δηλαδή όταν τελειώσουν από το Υπουργείο Υγείας με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει δεν θα είνα ικανοί να συντονίσουν ένα Το.Π.Φ.Υ. λόγω ειδικότητας; Μπορεί ο Επιμελητής Β, επειδή θα είναι ΓΙ, με λίγους μήνες ή χρόνια στην Π.Φ.Υ. να έχει περισσότερα διοικητικά προσόντα από Διευθυντές γιατρούς με 25 και 30 χρόνια στην Π.Φ.Υ.με τα περισσότερα από αυτά σε διοικητικές θέσεις! Χρειάζεται διοικητική εμπειρία και πολύχρονη πείρα κύριοι και όχι η κατάλληλη ειδικότητα, γι’ αυτές τις θέσεις, αν θέλετε ο Συντονιστής να είναι αποδεκτός και να λειτουργήσει ο θεσμός. Αν ο Συντονιστής δεν είναι Διευθυντής γιατρός, ανεξάρτητα από την ειδικότητα, σε κάποιο από τα Κ.Υ. του Το.Π.Φ.Υ. και μάλιστα να έχει απαραίτητα ασκήσει διοίκηση σε αυτό, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτός από τους υπόλοιπους ΠΟΤΕ! Τα υπόλοιπα είναι «φιλολογία»!!
  Ε Λ Ε Ο Σ Π Ι Α Μ Ε Τ Ο Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι Τ Ω Ν Γ Ε Ν Ι Κ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ρ Ω Ν ! ! !

 • 26 Απριλίου 2017, 17:47 | Αγορίτσα Κουλούρη

  Θεωρώ ότι για τη θέση Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ. θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα κατάληψης της θέσης σε όλους όσοι επιθυμούν και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα, ο καθορισμός των οποίων πρέπει να είναι σαφής και αντικειμενικός.
  Τυπικά, ουσιαστικά, εξειδίκευσης στην ΠΦΥ, τα οικονομικά της υγείας και τη Διοίκηση, εμπειρίας, δράσεων, οργάνωσης και συμμετοχής προγραμμάτων στην κοινότητα και στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας με προσανατολισμό στην κοινοτική και δημόσια υγεία, κριτήρια ΑΣΕΠ που θα διασφάλιζαν τουλάχιστο την αξιοκρατική κατάταξη των ενδιαφερομένων.
  Να μπορούν να καταλάβουν τη θέση όχι μόνο άτομα με πτυχίο ιατρικής αλλά και άλλοι επαγγελματίες υγείας.
  Η άσκηση και επιτυχής διεκπεραίωση διοικητικού έργου, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η υλοποίηση της στοχοθεσίας δεν άπτεται μόνο μιας ειδικότητας και δεν αποτελεί μονοπώλιο.
  Αγορίτσα Κουλούρη

 • Συντονιστής Ιατρός χωρίς αποκλεισμούς.
  Δυνατότητα για όλες τις Ιατρικές Ειδικότητες.

 • 26 Απριλίου 2017, 00:53 | Λία

  Ο Συντονιστής Διευθυντής δε είναι κατά τεκμήριο και manager. Οι περισσότεροι γιατροί δεν έχουν τεκμηριωμένα διοικητικά προσόντα(σπουδές στο αντικείμενο). Υπάρχουν στελέχη εξειδικευμένα στη διοίκηση στις υπηρεσίες υγείας. Θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί το αντίθετο? Δηλαδή ένας καλός manager να υποκαθιστά τον γιατρό?

 • 24 Απριλίου 2017, 18:35 | ΝΙΚΟΣ ΔΕΔΕΣ

  Να μην αποτελούν προσόντα οι τίτλοι ειδικότητας Γ.Ι καιπαθολόγου.Η ειδικότητα δεν είναι προσόν για καλή διοίκηση.Ικανοί υπάρχουν σε όλες τις ειδικότητες που υπηρετούν στα Κ.Υ.

 • 24 Απριλίου 2017, 00:07 | Μαρία Γεωργίου

  Συμφωνώντας με τα ανωτέρω σχόλια για την αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων επιλογής, θα πρότεινα η επιλογή να γίνεται μετά από κατάθεση υποψηφιοτήτων όχι μόνο από τον ΤοΠΦΥ για το οποίο θα επιλεγεί Συντονιστής αλλά από τους υπηρετούντες στην οικεία ΥΠΕ προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα επιλογής από περισσότερους και ίσως πιο αξιόλογους υποψηφίους

 • 23 Απριλίου 2017, 09:19 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  α. Εφόσον στο άρθρο 9, παρ.3 του παρόντος Σ/Ν καθορίζεται ότι στους οικογενειακούς ιατρούς ανήκουν και οι παιδίατροι, θα πρέπει να συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη ιατρική ειδικότητα μεταξύ αυτών που δύνανται να καταλάβουν θέση Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ.

  β. Δεν καθορίζεται σαφώς εάν ο Συντονιστής Το.Π.Φ.Υ. θα έχει βαθμό Διευθυντή. Από τη διατύπωση προκύπτει ότι είναι δυνατό, κάποιος ιατρός κλάδου ΕΣΥ με χαμηλότερο βαθμό από αυτόν του Διευθυντή, να αναλάβει ως Συντονιστής Το.Π.Φ.Υ., οπότε κάποιος βαθμολογικά κατώτερος θα υπερτερεί διοικητικά έναντι των βαθμολογικά ανωτέρων του, γεγονός που πιθανά να οδηγήσει σε προστριβές μεταξύ των ιατρών κλάδου ΕΣΥ, με -ενδεχομένως-
  δυσμενείς επιπτώσεις για το ιατρικό έργο που θα κληθεί να παράξει η συγκεκριμένη υγειονομική μονάδα.

  γ. Προσωπικά θεωρώ (αν και υπηρετώ ως γιατρός κλάδου ΕΣΥ και συγχρόνως ως Διευθυντής του ΚΥ όπου ανήκω) ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος γιατρός να είναι συγχρόνως και Συντονιστής του Το.Π.Φ.Υ. λόγω της αναγκαιότητας διεκπεραίωσης του ιατρικού έργου και της συμμετοχής σε εφημερίες (ειδικά σε κέντρα υγείας με μεγάλη προσέλευση ασθενών), ενώ συγχρόνως καλείται να δώσει καθημερινά άμεση λύση σε προβλήματα υπηρεσιακά που ενέχουν κίνδυνο απώλειας ανθρώπινης ζωής, έρχεται σε επαφή με τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας της περιοχής ευθύνης του, καλείται να άμεσα να λάβει ορθολογικές και πρακτικά εφαρμόσιμες αποφάσεις, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του φορέα και οφείλει να είναι σε διαρκή ετοιμότητα συνεργασίας με φορείς εντός και εκτός του χώρου της υγείας, αλλά και με τις προϊστάμενες αρχές του, εφόσον θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός στο έργο του.

  Από την άλλη πλευρά, ο γιατρός έχει σπουδάσει ιατρική και όχι διοίκηση, ή συντονισμό των λειτουργιών μιας ή περισσοτέρων μονάδων υγείας (πλην εξαιρέσεων). Συνεπώς, ο καλός γιατρός δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη και καλό διοικητή, ή συντονιστή.

  Επιπλέον, θεωρώ ότι η ενδεχόμενη αποχή του γιατρού (επί τριετία, όπως προβλέπεται από την παρ.4 του άρθρου 14) από το ιατρικό έργο, θα έχει αρνητική επίπτωση για τον ίδιο όταν κληθεί να επανέλθει στην ενεργό ιατρική. Επί της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, δεν καθορίζεται εάν ο Συντονιστής Το.Π.Φ.Υ. θα έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε εφημερίες στο ΚΥ όπου ανήκει, ή να παρέχει υπηρεσίες στο νοσοκομείο αναφοράς όπως ορίζεται στην παρ.4 του αρ.5 του παρόντος Σ/Ν. Τέλος, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει χρονικό όριο δύο τριετιών σχετικά με τη θητεία των Συντονιστών Το.Π.Φ.Υ., αφού αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό αποδεδειγμένα ικανών Συντονιστών, ή Συντονιστών με τα κατάλληλα προσόντα. Προτείνεται στο τέλος κάθε τριετίας, η προκήρυξη της θέσης Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ. , οπότε θα δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση όσοι επιθυμούν και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα, τα οποία θα μπορούσε να καθορισθούν με σαφήνεια και να ποσοτικοποιηθούν, ώστε να υπάρχει αντικειμενικότητα στον ορισμό του προσώπου που θα αναλάβει τη θέση του Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ.

  Στη χώρα μας υπάρχουν πολλά στελέχη που έχουν σπουδάσει το αντικείμενο της διοίκησης, τις υπηρεσίες υγείας, ή τα οικονομικά της υγείας και προσωπικά πιστεύω πως εφόσον η πολιτεία έχει τη βούληση να λειτουργήσει (επιτέλους) η ΠΦΥ, θα πρέπει εξ αρχής να τοποθετήσει ως Συντονιστές Το.Π.Φ.Υ. πρόσωπα με τα κατάλληλα προσόντα, δηλαδή με ανάλογες σπουδές, εξειδικεύσεις και εμπειρία, και όχι απλά πρόσωπα με ένα πτυχίο ιατρικής και συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες.

  Από την άλλη πλευρά, οι ιδιαιτερότητες του χώρου της υγείας -θα μπορούσε να πει κανείς ότι- επιβάλλουν την ανάληψη σχετικών καθηκόντων από άτομα με συνάφεια από το χώρο της υγείας.

  Με βάση τα παραπάνω, η άποψή μου είναι πως καταλληλότερα πρόσωπα για την κατάληψη της θέσης του Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ. θα ήταν πρόσωπα προερχόμενα από το χώρο της υγείας, και μεταξύ των ειδικοτήτων που θα διαθέτουν τα οργανογράμματα των Κέντρων Υγείας (όπως περιγράφονται στο παρόν Σ/Ν), κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, υπό την προϋπόθεση ότι άτομα που διαθέτουν τίτλο σπουδών (βασικό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) με συνάφεια στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, ΠΦΥ, Διοίκηση, ή στα Οικονομικά, θα προηγούνται αυτών που δεν διαθέτουν το σχετικό τίτλο, Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι ιατροί, εφόσον οι τελευταίοι διαθέτουν τίτλο σπουδών συναφή με τα προαναφερθέντα. Συμφωνώ ότι στα προσόντα αυτών των ατόμων θα πρέπει να υπάρχει γνώση ξένης γλώσσας και προτείνεται η προσθήκη της πιστοποιημένης γνώσης χρήσης Η/Υ όπως αυτή απαιτείται για το διορισμό στο Δημόσιο Τομέα μέσω ΑΣΕΠ.

 • 22 Απριλίου 2017, 09:37 | Τσουμάνη Ναταλία

  Καταρχήν ο όρος Συντονιστής είναι καθαρά οικονομοτεχνικός καθώς το Κράτος αποζημιώνει μόνο με 126€ τους λεγόμενους ‘συντονιστές΄ καταργώντας τον ΄όρο΄ ΄Διευθυντής’ για οικονομικούς λόγους.
  Είναι απαράδεκτο: 1) να επιλέγονται συντονιστές ΜΌΝΟ από την ειδικότητα της παθολογίας και της Γενικής Ιατρικής 2) ΜΟΝΟ από την ειδικότητα Ιατρικής.
  Έχει αποδειχθεί οτι η ειδικότητα της ιατρικής έχει φοβερές και διοικητικές ικανότητες;; Τότε γιατί στα Νοσοκομεία δεν διορίστηκαν Διοικητές ΜΟΝΟ ιατροί;;;; Υπάρχουν πολύ αξιόλογα στελέχη στο Δημόσιο τομέα που έχουν και τις γνώσεις και τις ικανότητες να διοικήσουν. Επίσης, πρέπει στην Ελλάδα επιτελούς να γίνει εξωτερική και εσωτερική αξιολόγηση. Να καταθέσουν όλοι όσοι επιθυμούν τα χαρτιά τους, τα εφαρμοστούν τα κριτήρια ΑΣΕΠ και στη συνέχεια να γίνει εσωτερική αξιολόγηση για το κατά πόσο είναι αποδεκτό και ικανό αυτό το άτομο να διοικήσει. Σε όλες τις Υπηρεσίες είναι κοινό μυστικό ποιοι μπορούν και ποιοι όχι…Αν το άτομο δεν είναι αποδεκτό, όσα διδακτορικά και να έχει, δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει σωστά η υπηρεσία.

  Τσουμάνη Ναταλία- Υπεύθυνη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠΕΔΥ Ηρακλείου Κρήτης

 • 21 Απριλίου 2017, 16:08 | ΛΑΪΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Οι κρίσεις για την επιλογή Συντονιστή ΤοΠΦΥ δεν αποτελούν επιστημο- νικές κρίσεις ιατρών-οδοντιάτρων, π.χ. για διορισμό στο ΕΣΥ, αλλά στην ουσία κρίσεις Δ/ντών. Συνεπώς θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’όψιν τα κάτωθι:
  – ικανότητα διοίκησης & αποδεδειγμένα διοικητικά προσόντα,
  – αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για την υπηρεσία,
  – ωριμότητα & ικανότητα κρίσης,
  – προϋπάρχουσα εμπειρία & προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης,
  – συνέπεια, εργατικότητα, ευγένεια, ήθος & ευπρεπής συμπεριφορά, τόσο πρός τους συνεργάτες, όσο και πρός τους ασθενείς,
  – ικανότητα να επιβάλλεται με τον χαρακτήρα του, την προσωπικότητα του,τις γνώσεις του & την εμπειρία του και να προσπερνά και να αντιπαρέρχεται τις μικρότητες και τις αντιπαραθέσεις που αναπόφευκτα δημιουργούνται με το πέρασμα του χρόνου, ανάμεσα σε συνεργάτες & συναδέλφους.
  Επικουρικά να συνεκτιμηθούν σπουδές & μετεκπαιδεύσεις σε απόλυτη συνάφεια, όμως, με το αντικείμενο της Δ/νσης και όχι η απλή κατοχή Μsc η Phd. ( Άραγε σε τι μπορεί να βοηθήσει τον Συντονιστή η Διατριβή π.χ. με θέμα:» η κοινωνικοοικονομική επίπτωση στον πληθυσμό του γιγαντοκυτταρικού όγκου των μακρών οστών» ).
  Με 23 έτη υπηρεσίας σε Μ.Υ, εκ των οποίων τα 13 με συμμετοχή στη Διεύθυνσή της, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι τα ανωτέρω προσόντα διαθέτουν σαφώς και αδιαμφισβήτητα ειδικότητες γιατρών όπως Ορθοπαιδικοί, Χειρουργοί, παιδίατροι κ.ά. εκτός των Παθολόγων. Πιο σωστά 23 έτη δεν γνωρίζω Παθολόγο Δ/ντή ή υπεύθυνο Μ.Υ. Αντίθετα γνωρίζω Ορθ/κούς, Χειρ/γούς, Παιδιάτρους, Οδοντιάτρους κ.ά.
  Κατά συνέπεια το αρθρο 14 του πρός ψήφιση ν/σ πρέπει να τροποποι-
  ηθεί, ώστε Συντονιστές ΤοΠΦΥ να επιλέγονται άξιοι και ικανοί απο όλες τις ειδικότητες των υπηρετούντων στο Κ.Υ γιατρών ΕΣΥ, Δ/ντών
  ή ελλείψει αυτών Ε.Α΄.

 • Θα θέλαμε να συνεισφέρουμε στον διάλογο ως προς εκείνα τα σημεία του σχεδίου νόμου που αφορούν την αντιμετώπιση της εξάρτησης και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Θεωρούμε ότι ως προς τα σημεία αυτά για πρώτη φορά φαίνεται μια κατανόηση σύγχρονων διαστάσεων γύρω από ζητήματα υγείας και την αντιμετώπισή τους. Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται το ζήτημα μιας απαιτούμενης διασύνδεσης μεταξύ ενός συστήματος ΠΦΥ και άλλων, συνεργαζόμενων φορέων στους οποίους συγκαταλέγονται τα Κέντρα Πρόληψης [άρθρο 14, παρ. ε].

  Η έννοια της συνεργασίας και της διασύνδεσης, πέραν των άλλων θετικών σημαινόντων, δείχνει και μια επιπλέον κατανόηση σύγχρονων φαινομένων και προσεγγίσεων με την έννοια ότι τα συστήματα υγείας είναι πιο αποτελεσματικά εφ’ όσον διατηρείται η αυτοτέλεια κάθε φορέα, κάθε προσέγγισης, εμπειρίας και κουλτούρας. Μέσω μιας τέτοιας συνθετότητας και πολυφωνίας, στον αντίποδα δυσκίνητων συγκεντρωτικών σχημάτων, οι δυνατότητες καλύτερης προσφοράς στην κοινότητα και τον άνθρωπο πολλαπλασιάζονται.

  Τα παραπάνω συνιστούν, σε γραμμές γενικές, κινήσεις προς θετική κατεύθυνση στις πολιτικές υγείας στη χώρα μας και τα στηρίζουμε ως αντίληψη και πρόθεση του νομοθέτη.

  Βεβαίως, είναι κατανοητό ότι δεδομένου του υπαρκτού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης (67 αστικές εταιρείες), η ισχύς της συνεργασίας δεν δύναται να αγγίξει τα υψηλά επίπεδα που θα επιθυμούσαμε. Είμαστε, όμως, βέβαιοι ότι οι εργαζόμενοι των Κέντρων Πρόληψης θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους πανελλαδικά, ελπίζουμε δε ότι σύντομα τα ζητήματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας θα αντιμετωπίζονται στο πιο απλοποιημένο και σταθερό επίπεδο μίας ισχυρής διμερούς συνεργασίας: δηλαδή μεταξύ του συστήματος ΠΦΥ και ενός ζητούμενου ενιαίου φορέα των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

  Η συμβολή των 75 Κέντρων Πρόληψης της χώρας σε μία συνεργασία τους με το σύστημα ΠΦΥ μπορεί να αναπτυχθεί στα ακόλουθα επίπεδα, τα οποία θεωρούμε ότι θα ήταν προωθητικό να αναφέρονται στο σχέδιο νόμου:

  α). Συμβολή στην αρχική πληροφόρηση των αρμοδίων για μια νέα δομή ΠΦΥ, σχετικά με τοπικές ιδιαιτερότητες, ανάγκες και αιτήματα, όπως αποτυπώνονται μέσα από το ξεδίπλωμα των παρεμβάσεων των ΚΠ στην κοινότητα.
  β). Συμμετοχή στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των μελών τοπικών κοινοτήτων, όπου υπάρχει σκέψη ίδρυσης μονάδων ΠΦΥ – καθώς οι δομές αυτές, προκειμένου να ριζώσουν στην κοινότητα, οφείλουν να στηθούν κατόπιν προεργασίας στην κοινότητα και με την κοινότητα.
  γ). Συμμετοχή στη βιωματική εκπαίδευση του προσωπικού των μονάδων ΠΦΥ γύρω από την αιτιολογία των εξαρτήσεων και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων καθώς και γύρω από τη χρήση βιωματικών μεθόδων πρόληψης και προαγωγής της υγείας στο δικό τους αντικείμενο.
  δ). Συμβολή ιδιαιτέρως στην εκπαίδευση του προσωπικού των μονάδων ΠΦΥ γύρω από τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία, τις πρακτικές, τις αξίες και αρχές της πρωτογενούς και καθολικής πρόληψης, στην οποία επικεντρώνουν τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.
  ε). Συμβολή στη στήριξη του προσωπικού των μονάδων ΠΦΥ γύρω από ζητήματα λειτουργίας, συντονισμού και εποπτείας σύνθετων διεπιστημονικών ομάδων – μοντέλο με το οποίο τα Κέντρα Πρόληψης λειτουργούν επί 20ετία και διαθέτουν μια σημαντική τεχνογνωσία.
  στ). Συνέργειες με μονάδες ΠΦΥ για κοινές παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στην κοινότητα, όπου κρίνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για μια σύνθεση ζητημάτων επιπέδου σωματικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υγείας, και στη βάση πρωτοκόλλων συνεργασίας με καθορισμένους τους σχετικούς ρόλους και αρμοδιότητες κάθε συνεργαζομένου μέρους.
  ζ). Διάχυση της 20ετούς τεχνογνωσίας των Κέντρων Πρόληψης γύρω από το ζήτημα της δικτύωσης -υψηλότερο επίπεδο της οποίας είναι η διασύνδεση (επικοινωνία, συνεργασία, συντονισμός, διασύνδεση)- καθότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας και των παρεμβάσεων των Κέντρων Πρόληψης.
  η). Συμμετοχή σε δίκτυα διερεύνησης αιτημάτων στην κοινότητα και σε δίκτυα παραπομπών, πολλαπλών κατευθύνσεων και επιπέδου τοπικού, περιφερειακού, εθνικού, καθώς και παροχή εκπαίδευσης του προσωπικού των μονάδων ΠΦΥ γύρω από τα ζητήματα αυτά, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη κάλυψη των υπαρκτών αναγκών.

  Τέλος, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι αναλυτική παρουσίαση της φιλοσοφίας, του πεδίου παρεμβάσεων, του έργου και των δυνατοτήτων των Κέντρων Πρόληψης, περιλαμβανομένων αυτών εντός πλαισίου συνεργασίας τους με το σύστημα ΠΦΥ, είναι διαθέσιμη στο ηλεκτρονικό βιβλίο του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρων Πρόληψης «Κοινότητα, πρόληψη των εξαρτήσεων, Κέντρα Πρόληψης» (διαθέσιμο στο http://www.ideostato.gr/2016/11/e-book.html). Ιδιαιτέρως, για τους σκοπούς των σχολίων μας στην παρούσα διαβούλευση, στις σελίδες 25-69, όπου η επιστημονική τεκμηρίωση των παραπάνω και η σχετική βιβλιογραφία.

  Ευχαριστούμε για το βήμα διαβούλευσης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σχόλιό μας εμφανίζεται στο άρθρο (14.ε), όπου αναφέρονται τα Κέντρα Πρόληψης, το σκεπτικό όμως αφορά και προβλέψεις των άρθρων (4.β), (4.η), (4.ι), (5.ζ), (9.4), (11.2), (11.3.αζ), (11.3.βστ), (11.3.βθ), (11.3.βι), (11.3.γ), (11.3.δ), (11.3.ε), (11.4.β), (11.5.δ), (14.1), (14.3.γ).

  Το Δ.Σ. του Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης
  των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

 • 19 Απριλίου 2017, 23:01 | Απολλωνατος Γερασιμος

  Θεωρώ οτι αφού το συγκεκριμένο σχέδιο στηρίζεται κατά κύριο λόγο στους γενικούς γιατρούς και τους παθολόγους ,αποδυναμώνεται τοποθετώντας συντονιστή του ΤοΠΦΥ κάποιον απο αυτες τις ειδικότητες πόσω μάλλον και απαλλάσσοντας τον συντονιστή απο τα ιατρικά του καθήκοντα
  οι διοικητικές ικανότητες ειναι ανεξάρτητες απο την ειδικότητα του γιατρού όπως άλλωστε εχει δειχθεί απο τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας
  Πρέπει να υπαρχει πρόβλεψη στην επιλογή συντονιστή να συμμετέχουν ενεργά και οι γιατροί που υπηρετούν στο συγκεκριμένο τομέα ,άλλωστε γνωρίζουν πολυ καλύτερα και απο τα υπηρεσιακά συμβούλια και τον υπεύθυνο της ΔΥΠΕ , το ήθος ,την εργατικότητα αλλα και τις διοικητικές ικανότητες των υποψηφίων
  Απολλωνάτος Γεράσιμος
  Πνευμονολόγος
  Γεν. Γραμματέας Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας

 • 19 Απριλίου 2017, 12:20 | Αργυρώ Βαρδάκη

  Πιθανόν για πρώτη φορά γίνεται επιτέλους μια σοβαρή προσπάθεια για να λειτουργήσει και να στεριώσει αυτός ο από πάντα εγκατελειμένος τομέας, ενώ όλοι/ες αναγνωρίζουν ότι είναι ο πυλώνας του συστήματος υγείας. Εάν καταφέρουμε οι εργαζόμενοι κατ’αρχήν να «εκπαιδευτούμε» κατάλληλα και να στηρίξουμε και να «εκπαιδεύσουμε» παράλληλα και τους πολίτες να μας «χρησιμοποιήσουν», νομίζω ότι το νομοσχέδιο αυτό θα αποτελέσει μια τομή στην Δημόσια Υγεία, ανάλογη με την σύσταση του ΕΣΥ. Εύχομαι όλα να πάνε πάρα πολύ καλά και να προχωρήσουν με ψυχραιμία και γρήγορα, για το καλό τελικά όλων μας! Μια ερώτηση μόνο, χωρίς να αλλάζει τίποτα από αυτά που προανέφερα… από πού προκύπτει αυτή η προσμέτρηση της ειδικότητας παθολόγου ή γεν. γιατρού στα προσόντα; έχει καμιά συνάφεια τελικά η ειδικότητα με την διοικητική ικανότητα, ή τις γνώσεις που πρέπει να έχει κάποιος, ή και τον «χαρακτήρα», για να είναι επαρκής στα καθήκοντα του Συντονιστή;

 • 18 Απριλίου 2017, 16:04 | Διονυσιος Λαμπαδάριος

  1.Σε αυτή την δεδομένη στιγμή στο λεκανοπέδιο Αττικής στα ΠΕΔΥ (1ης +2ης ΥΠΕ) και που θα ονομαστούν ΚΥ αστικού τύπου με όζοντα προβλήματα την έλλειψη προσωπικού, το κτιριακό-υποδομές, την καθυστερημένη απορρόφηση κονδυλίων για εξοπλισμό και την ΠΑΝΤΕΛΗ έλλειψη Χρηματικών Εντολών Πληρωμών για τα μικροέξοδα (λουκέτα, σφουγγαρίστρες, ασφάλειες, ποντικοφάρμακο) τυχαίνει οι πιο ΗΡΩΙΚΟΙ πετυχημένοι Επιστημονικά Υπεύθυνοι όπως λέγονται να είναι: 3 Παιδίατροι, 2 Ορθοπαιδικοί, 1 Χειρουργός, 1 Καρδιολόγος, 1 Οφθαλμίατρος ,1 Παιδοψυχίατρος και 2 Οδοντίατροι. Κανένας Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός δεν έτυχε!. Ποιός αφορισμος αφαιρετικός διενοήθη τα κριτήρια της παραγράφου 1. Ειναι σαν να κλείνουμε τις υπάρχοντες υποδομές στέλνοντάς της στο φαντασιακό υπερπέραν. Με την ιδια λογική των αφορισμών καταστρέφουμε και δεν χτιζουμε. Η εμπειρία και η κοινωνική πολιτική μας δίδαξε ότι Διοικητικά Προσόντα πέρα απο ιατρική ειδικότητα μπορεί να έχει η Ράπτρια του παλιού ΙΚΑ ή Επισκέπτρια Νοσηλευτικής ή ο διοικητικός οικονομικού τμήματος.
  2.Αρα τα κριτήρια αξιολόγησης Συντονιστή πρέπει να είναι κριτήρια ΑΣΕΠ που να στηρίζονται 1.Χρόνια προϋπηρεσίας στην ΠΦΥ (αφιέρωση) 2.Επιστημονικοί τίτλοι, πτυχία, διδακτορικά (ενημέρωση δια βίου εκπαίδευση) 3.Προτερες διοικητικές ιδιότητες (αποδοχή) 4. Συμπεριφορά προς το κοινωνικό σύνολο (ποινικό μητρώο, ΕΔΕ, συλλογικότητες, αλληλεγγύη, πόθεν έσχες). 5. Συναδελφική εκτίμηση και ικανότητα στην επίλυση ειδικών κοινωνικών προβλημάτων στην υπάρχουσα ελληνική πραγματικότητα.

 • 15 Απριλίου 2017, 17:55 | Μάγγος Δημήτριος

  Η θέσπιση θέσης Συντονιστή Οδοντίατρου Περιφέρειας, ενώ αποσκοπεί στην αναβάθμιση της οδοντιατρικής περίθαλψης,δεν πρέπει να λειτουργήσει ως ένας εύσχημος τρόπος υποβάθμισης των οδοντιάτρων,με την κατηγοριοποίησή τους, έναντι των συναδέλφων ιατρών και αποκλεισμού τους από την ανάληψη θέσεων ευθύνης στις μονάδες που υπηρετούν.
  Οι οδοντίατροι είναι πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μιας ειδικότητας κατ’εξοχήν της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και μπορούν να είναι εξ’ίσου ικανοί με τους ιατρούς στην άσκηση διευθυντικού και συντονιστικού έργου, άλλωστε υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης επιτυχώς μέχρι σήμερα, όπως και ιατροί άλλων ειδικοτήτων, εκτός Γεν.Ιατρικής και Παθολογίας. Ο αποκλεισμός όλων αυτών από την εξέλιξή τους σε θέσεις Συντονιστών Το.Π.Φ.Υ. είναι αυθαίρετος, αντιδεοντολογικός, ενδεχομένως και αντισυνταγματικός.
  Μάγγος Δημήτριος
  Διευθυντής Οδοντίατρος
  Αναπληρωτής Υπεύθυνος Π.Ε.Δ.Υ. Γιαννιτσών

 • Είναι εντελώς άδικο, σε ένα ΚΥ αστικού τύπου που υπηρετούν έμπειροι γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων με ένα σωρό προσόντα, να θεωρείται ως προσόν η ειδικότητα του ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ – ΓΕΝ. ΙΑΤΡΟΥ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ.
  ΟΛΕΣ οι ειδικότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα, όπως πολύ καλά διορθώθηκε αυτή η αδικία στον 4368 με νομοτεχνική βελτίωση της τελευταίας στιγμής.

  ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ,
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Μ.Υ. ΠΕΔΥ – ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 • 12 Απριλίου 2017, 01:16 | ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους να ανιχνεύσει κανείς την πρόθεση του Νομοθέτη να εφαρμόσει αξιοκρατία και διαφάνεια στο σύστημα υγείας (και στη χώρα γενικότερα) είναι να εξετάσει την διαδικασία επιλογής προϊσταμένων. Όσο αντικειμενικότερα είναι τα κριτήρια επιλογής και όσο η διακριτική ευχέρεια της Ανώτερης Διοίκησης περιορίζεται, τόσο αυξάνει η αξιοκρατία και η διαφάνεια στο σύστημα. Στον τρέχοντα χρόνο, τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, ίσως και να αποτελούν τους μοναδικούς οργανισμούς του Δημοσίου τομέα, όπου οι προϊστάμενοι διορίζονται χωρίς κανένα απολύτως κριτήριο επιλογής: σύμφωνα με τον Ν4368/2016, άρθρο 47, επιλέγεται ελεύθερα εκ των υπηρετούντων ένας Δ/ντης ιατρός ή οδοντίατρος (δηλαδή πρακτικά ο οποιοσδήποτε με προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 15 ετών, αφού μετά τα 15 έτη, όλοι κατά κανόνα λαμβάνουν τον βαθμό του Δ/ντη). Το άρθρο 14 κινείται δυστυχώς προς την ίδια κατεύθυνση:
  1. Επιλέγονται τρεις Ιατροί «συνεκτιμώντας» απλώς κάποια προσόντα. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής και αντικειμενική μοριοδότηση για το κάθε «προσόν»
  2. Ακόμη χειρότερα, από τους τρεις υποψηφίους (οι οποίοι ήδη με διαβλητό τρόπο έχουν επιλεγεί), ο διοικητής της ΔΥΠΕ, επιλέγει τον Συντονιστή της μονάδας, ελεύθερα, χωρίς απολύτως κανένα κριτήριο επιλογής!
  3. Ο βαθμός του Δ/ντη ΕΣΥ αποκτά αποκλειστικά μισθολογικό ρόλο, αφού δίνεται η δυνατότητα σε ένα νεοδιόριστο Επιμελητή Β (με μεταπτυχιακό και άριστη γνώση της Αγγλικής), να χρηστεί νόμιμα Συντονιστής σε μία μονάδα όπου υπηρετούν Δ/ντες Ιατροί με δεκαετίες Ιατρικής και Διοικητικής προϋπηρεσίας
  Όλοι έχουμε την προσδοκία με το κατατεθέν νομοσχέδιο η ΠΦΥ να κάνει την αναγκαία «επανεκκίνηση», και να απαλλαχθεί από τις παθογένειες του παρελθόντος. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε το κράτος να αντιμετωπίζεται ως «λάφυρο» και μετά την κάθε κυβερνητική αλλαγή να ακολουθεί το γνωστό «ξήλωμα» ολόκληρης της κρατικής μηχανής. Κατά συνέπεια, το άρθρο θα μπορούσε να επαναδιατυπωθεί ως εξής: «..Ο Συντονιστής τομέα ΠΦΥ επιλέγεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο ΠΦΥ της ΔΥΠΕ, μεταξύ των υπηρετούντων Δ/ντων Ιατρών ΓΙ, Παθολογίας ή Παιδιατρικής οι οποίοι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, μετά από συγκριτική αξιολόγησή τους με κριτήρια α) Το διοικητικό έργο σε επίπεδο ΠΦΥ, όπως προκύπτει από αντικειμενικά στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος (40%), μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σχετικά με το αντικείμενο της ΠΦΥ, της Διοίκησης ή των Οικονομικών της Υγείας (35%), τη γνώση Αγγλικής ή άλλης γλώσσας (15%) και τη βαθμολογία της προφορικής συνέντευξης από το συμβούλιο (10%). Δύο Δ/ντες ΕΣΥ ΓΙ ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση από ενιαίο κατάλογο των υπηρετούντων της περιοχής της ΔΥΠΕ, ορίζονται ως εισηγητές και μετέχουν στο συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εφόσον στη μονάδα υγείας δεν υπηρετούν Δ/ντες Ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων, επιλέγεται Δ/ντης ΕΣΥ οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας ή Οδοντίατρος ή αλλιώς Επιμελητής Α’. Η θέση του Συντονιστή τομέα ΠΦΥ επαναπροκηρύσσεται υποχρεωτικά μετά από τρία έτη…».
  Γεώργιος Τζανίδης,
  Γενικός Ιατρός, ΚΥ Πάρου
  MSc Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΕΣΥ