• Σχόλιο του χρήστη 'ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' | 23 Απριλίου 2017, 09:19
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    α. Εφόσον στο άρθρο 9, παρ.3 του παρόντος Σ/Ν καθορίζεται ότι στους οικογενειακούς ιατρούς ανήκουν και οι παιδίατροι, θα πρέπει να συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη ιατρική ειδικότητα μεταξύ αυτών που δύνανται να καταλάβουν θέση Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ. β. Δεν καθορίζεται σαφώς εάν ο Συντονιστής Το.Π.Φ.Υ. θα έχει βαθμό Διευθυντή. Από τη διατύπωση προκύπτει ότι είναι δυνατό, κάποιος ιατρός κλάδου ΕΣΥ με χαμηλότερο βαθμό από αυτόν του Διευθυντή, να αναλάβει ως Συντονιστής Το.Π.Φ.Υ., οπότε κάποιος βαθμολογικά κατώτερος θα υπερτερεί διοικητικά έναντι των βαθμολογικά ανωτέρων του, γεγονός που πιθανά να οδηγήσει σε προστριβές μεταξύ των ιατρών κλάδου ΕΣΥ, με -ενδεχομένως- δυσμενείς επιπτώσεις για το ιατρικό έργο που θα κληθεί να παράξει η συγκεκριμένη υγειονομική μονάδα. γ. Προσωπικά θεωρώ (αν και υπηρετώ ως γιατρός κλάδου ΕΣΥ και συγχρόνως ως Διευθυντής του ΚΥ όπου ανήκω) ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος γιατρός να είναι συγχρόνως και Συντονιστής του Το.Π.Φ.Υ. λόγω της αναγκαιότητας διεκπεραίωσης του ιατρικού έργου και της συμμετοχής σε εφημερίες (ειδικά σε κέντρα υγείας με μεγάλη προσέλευση ασθενών), ενώ συγχρόνως καλείται να δώσει καθημερινά άμεση λύση σε προβλήματα υπηρεσιακά που ενέχουν κίνδυνο απώλειας ανθρώπινης ζωής, έρχεται σε επαφή με τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας της περιοχής ευθύνης του, καλείται να άμεσα να λάβει ορθολογικές και πρακτικά εφαρμόσιμες αποφάσεις, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του φορέα και οφείλει να είναι σε διαρκή ετοιμότητα συνεργασίας με φορείς εντός και εκτός του χώρου της υγείας, αλλά και με τις προϊστάμενες αρχές του, εφόσον θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός στο έργο του. Από την άλλη πλευρά, ο γιατρός έχει σπουδάσει ιατρική και όχι διοίκηση, ή συντονισμό των λειτουργιών μιας ή περισσοτέρων μονάδων υγείας (πλην εξαιρέσεων). Συνεπώς, ο καλός γιατρός δεν αποτελεί κατ' ανάγκη και καλό διοικητή, ή συντονιστή. Επιπλέον, θεωρώ ότι η ενδεχόμενη αποχή του γιατρού (επί τριετία, όπως προβλέπεται από την παρ.4 του άρθρου 14) από το ιατρικό έργο, θα έχει αρνητική επίπτωση για τον ίδιο όταν κληθεί να επανέλθει στην ενεργό ιατρική. Επί της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, δεν καθορίζεται εάν ο Συντονιστής Το.Π.Φ.Υ. θα έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε εφημερίες στο ΚΥ όπου ανήκει, ή να παρέχει υπηρεσίες στο νοσοκομείο αναφοράς όπως ορίζεται στην παρ.4 του αρ.5 του παρόντος Σ/Ν. Τέλος, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει χρονικό όριο δύο τριετιών σχετικά με τη θητεία των Συντονιστών Το.Π.Φ.Υ., αφού αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό αποδεδειγμένα ικανών Συντονιστών, ή Συντονιστών με τα κατάλληλα προσόντα. Προτείνεται στο τέλος κάθε τριετίας, η προκήρυξη της θέσης Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ. , οπότε θα δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση όσοι επιθυμούν και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα, τα οποία θα μπορούσε να καθορισθούν με σαφήνεια και να ποσοτικοποιηθούν, ώστε να υπάρχει αντικειμενικότητα στον ορισμό του προσώπου που θα αναλάβει τη θέση του Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ. Στη χώρα μας υπάρχουν πολλά στελέχη που έχουν σπουδάσει το αντικείμενο της διοίκησης, τις υπηρεσίες υγείας, ή τα οικονομικά της υγείας και προσωπικά πιστεύω πως εφόσον η πολιτεία έχει τη βούληση να λειτουργήσει (επιτέλους) η ΠΦΥ, θα πρέπει εξ αρχής να τοποθετήσει ως Συντονιστές Το.Π.Φ.Υ. πρόσωπα με τα κατάλληλα προσόντα, δηλαδή με ανάλογες σπουδές, εξειδικεύσεις και εμπειρία, και όχι απλά πρόσωπα με ένα πτυχίο ιατρικής και συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιαιτερότητες του χώρου της υγείας -θα μπορούσε να πει κανείς ότι- επιβάλλουν την ανάληψη σχετικών καθηκόντων από άτομα με συνάφεια από το χώρο της υγείας. Με βάση τα παραπάνω, η άποψή μου είναι πως καταλληλότερα πρόσωπα για την κατάληψη της θέσης του Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ. θα ήταν πρόσωπα προερχόμενα από το χώρο της υγείας, και μεταξύ των ειδικοτήτων που θα διαθέτουν τα οργανογράμματα των Κέντρων Υγείας (όπως περιγράφονται στο παρόν Σ/Ν), κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, υπό την προϋπόθεση ότι άτομα που διαθέτουν τίτλο σπουδών (βασικό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) με συνάφεια στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, ΠΦΥ, Διοίκηση, ή στα Οικονομικά, θα προηγούνται αυτών που δεν διαθέτουν το σχετικό τίτλο, Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι ιατροί, εφόσον οι τελευταίοι διαθέτουν τίτλο σπουδών συναφή με τα προαναφερθέντα. Συμφωνώ ότι στα προσόντα αυτών των ατόμων θα πρέπει να υπάρχει γνώση ξένης γλώσσας και προτείνεται η προσθήκη της πιστοποιημένης γνώσης χρήσης Η/Υ όπως αυτή απαιτείται για το διορισμό στο Δημόσιο Τομέα μέσω ΑΣΕΠ.