• Σχόλιο του χρήστη 'Ιατρικός Σύλλογος Πατρών' | 25 Αυγούστου 2017, 12:06

    Η παράγραφος 1 να διαμορφωθεί: "Οι Ιατρικοί Σύλλογοι εκδίδουν την αρχική βεβαίωση ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, διαβιβάζοντας το έγγραφο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, που θα εκδώσει το τελικό πιστοποιητικό, το οποίο θα παραλάβει ο αιτών ιατρός από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο". Σχόλιο για την παρ. 2: Η ισχύουσα νομοθεσία δεν απαιτεί επικυρωμένα αντίγραφα. Η παρ. 4 να διαμορφωθεί ως: "Για το σκοπό αυτό ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος φυλάσσει αρχείο με τα ηλεκτρονικά προσωπικά δεδομένα όλων των ιατρών της χώρας μετά από ειδική εξουσιοδότηση του ιατρού, πλην ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Κάθε Ιατρικός Σύλλογος είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει αμελλητί προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο κάθε καταδικαστική πειθαρχική απόφαση και μεταβολή κάθε γιατρού".