Άρθρο 04 – Πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (certificate of good standing).

1. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος χορηγεί μετά από αίτηση του ιατρού πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (certificate of good standing), το οποίο πιστοποιεί ότι ο ιατρός έχει συμπεριφερθεί και συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της νομοθεσίας, της ιατρικής επιστήμης, τέχνης και δεοντολογίας.
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι α. αίτηση του ιατρού σε έντυπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, β. βεβαίωση ότι είναι μέλος Ιατρικού Συλλόγου, όπως και ότι είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο άλλων Ιατρικών Συλλόγων, που θα αναφέρει και όλες τις μεταβολές, ιδίως τυχόν πειθαρχικές καταδίκες, γ. επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου καθώς και επίσημη μετάφρασή του αν πρόκειται για πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής, δ. επικυρωμένο αντίγραφο αναγνώρισης πτυχίου ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ, αν πρόκειται για πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής, ε. επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, στ. επικυρωμένο αντίγραφο λήψης τίτλου ειδικότητας (αν υπάρχει) και ζ. επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται ο αριθμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση πιστοποιητικού ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
4. Για το σκοπό αυτό ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος φυλάσσει αρχείο με τα ηλεκτρονικά προσωπικά δεδομένα όλων των ιατρών της χώρας. Κάθε Ιατρικός Σύλλογος είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει αμελλητί προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο κάθε καταδικαστική απόφαση και μεταβολή κάθε γιατρού. Κάθε τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου, που εγγράφεται στο μητρώο του ιατρού, θα βεβαιώνεται και στο πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

 • Η παράγραφος 1 να διαμορφωθεί: «Οι Ιατρικοί Σύλλογοι εκδίδουν την αρχική βεβαίωση ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, διαβιβάζοντας το έγγραφο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, που θα εκδώσει το τελικό πιστοποιητικό, το οποίο θα παραλάβει ο αιτών ιατρός από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο».

  Σχόλιο για την παρ. 2: Η ισχύουσα νομοθεσία δεν απαιτεί επικυρωμένα αντίγραφα.

  Η παρ. 4 να διαμορφωθεί ως: «Για το σκοπό αυτό ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος φυλάσσει αρχείο με τα ηλεκτρονικά προσωπικά δεδομένα όλων των ιατρών της χώρας μετά από ειδική εξουσιοδότηση του ιατρού, πλην ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Κάθε Ιατρικός Σύλλογος είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει αμελλητί προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο κάθε καταδικαστική πειθαρχική απόφαση και μεταβολή κάθε γιατρού».

 • ☆Προτείνουμε να χορηγείται το πιστοποιητικό ορθής άσκησης από τον ΠΙΣ που αποτελεί τον Πανελλήνιο φορέα εκπροσώπησης των ιατρών, αλλά κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου ιατρού στον οικείο ιατρικό Σύλλογο όπου ασκεί την ιατρική. Ο οικείος ιατρικός Σύλλογος οφείλει να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κ να διαβιβάσει την πλήρη αίτηση στον ΠΙΣ για έκδοση του πιστοποιητικού. Η όλη διαδικασία μπορεί να απλουστευθεί και να γίνεται και ηλεκτρονικά εξ’αποστάσεως από κάθε ενδιαφερόμενο ιατρό.

  (Αιτιολόγηση: Επειδή υπάρχει αμεσότητα και ευκολία πρόσβασης και επικοινωνίας με τους οικείους συλλόγους και όχι με τον ΠΙΣ αφού εδρεύει στην Αθήνα – Επίσης οι οικείοι σύλλογοι έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια γραμματειακής υποστήριξης)

  ☆ Παρ. 4) Προσθήκη: «…φυλάσσει σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), αρχείο με τα ηλεκτρονικά…»

  Εκ μέρους του ΔΣ του JDN-Hellas,
  Κωνσταντίνος Ροδίτης, Ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργός, Πρόεδρος
  Βασίλειος Βελισσάρης, Ειδικός Παθολόγος, Γραμματέας
  jdnhellas@gmail.com

 • 25 Αυγούστου 2017, 11:12 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Δεν συνάδει με την ίδια τη φύση του ΠΙΣ ως δευτεροβαθμίου οργάνου, του οποίου μέλη είναι μόνο οι ΙΣ και όχι οι ιατροί. Αποτελεί άλλο ένα οπισθοδρομικό μέτρο, που κινείται στοχευμένα ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση ελέγχου και απαξίωσης των ΙΣ. Ο ΠΙΣ θα πρέπει να εκδίδει πιστοποιητικά Good Standing με βάση Βεβαίωση του οικείου ΙΣ .
  Προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης ως ακολούθως : «Πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαννέλματος (certificate of good standing). Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος χορηγεί μετά από αίτηση του ιατρού πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (certificate of good standing), με βάση βεβαίωση του οικείου ΙΣ στην οποία πιστοποιείται ότι ο ιατρός έχει συμπεριφερθεί και συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της νομοθεσίας, της ιατρικής επιστήμης, τέχνης και δεοντολογίας.»

 • 25 Αυγούστου 2017, 11:41 | Εξαδάκτυλος Αθανάσιος-Τσάμης Δημήτρης

  Άρθρο 4 – Παράγραφος 4
  Να απαλειφθεί ειδάλλως δεν έχει νόημα η ύπαρξη των ΙΣ.

 • 25 Αυγούστου 2017, 10:53 | ΧΑΡΗΣ Χ. ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ

  το συγκεκριμένο εδάφιο έχει ήδη ψηφιστεί στην Βουλή των Ελληνων στο άρθρο 51, παρ.3 Ν 4461/2017 (ΦΕΚ Α’ 38/28-03-2017) και αποτελεί ήδη νομο του Κράτους. Επειδή μέλη του Π.Ι.Σ. είναι οι Ιατρικοί Σύλλογοι, και όχι οι ιατροί ως μεμονωμένα άτομα. Επειδή το ζητούμενο για όλους είναι η διοικητική αποκέντρωση, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η ουσιαστική ηλεκτρονική διασύνδεση με μοναδικό στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη προτείνω:
  Η έκδοση του πιστοποιητικού ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος όπως και των άλλων βεβαιώσεων να παραμείνει στους Ιατρικούς Συλλόγους με μοναδικό στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του ιατρού.
  Να δοθεί άμεσα ηλεκτρονική υπογραφή σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας με στόχοτην απευθείας ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού στους ενδιαφερόμενους (ιατρό και φορέα) μεταυτόχρονη κοινοποίηση της έκδοσης του στον Πανελλήνιο Ιατρικού Συλλόγου.

 • 25 Αυγούστου 2017, 10:13 | ΧΑΡΗΣ Χ. ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ

  Tο συγκεκριμένο εδάφιο έχει ήδη ψηφιστεί στην Βουλή των Ελληνων στο άρθρο 51, παρ.3 Ν 4461/2017 (ΦΕΚ Α’ 38/28-03-2017) και αποτελεί ήδη νομο του Κράτους. Επειδή μέλη του Π.Ι.Σ. είναι οι Ιατρικοί Σύλλογοι, και όχι οι ιατροί ως μεμονωμένα άτομα. Επειδή το ζητούμενο για όλους είναι η διοικητική αποκέντρωση, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η ουσιαστική ηλεκτρονική διασύνδεση με μοναδικό στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη προτείνω:
  Η έκδοση του πιστοποιητικού ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος όπως και των άλλων βεβαιώσεων να παραμείνει στους Ιατρικούς Συλλόγους με μοναδικό στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του ιατρού.
  Να δοθεί άμεσα ηλεκτρονική υπογραφή σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας με στόχοτην απευθείας ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού στους ενδιαφερόμενους (ιατρό και φορέα) μεταυτόχρονη κοινοποίηση της έκδοσης του στον Πανελλήνιο Ιατρικού Συλλόγου.

 • 20 Αυγούστου 2017, 15:48 | Βογιατζής Δημήτριος, Γκούμας Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Θεοφάνης

  Το άρθρο 4 πρέπει να διαγραφεί από τις αρμοδιότητες του ΠΙΣ διότι δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό ενώ τουναντίον περιπλέκει τα πράγματα αυξάνοντας την γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των Ιατρών. Η έκδοση Πιστοποιητικού ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (certificate of good standing) πρέπει να παραμείνει στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο όπου τηρείται ο φάκελος του ενδιαφερομένου Ιατρού. Προτείνουμε συνεπώς το άρθρο αυτό να λάβει νούμερο 25 και στις παρ. 1 και 2, όπου αναφέρεται «Πανελλήνιος» να αντικατασταθεί με «Οικείος». Μάλιστα ιδανικό θα ήταν να μπορεί η όλη διαδικασία να γίνεται ηλεκτρονικά.

  Διατελούμε μετά τιμής
  Η σύσσωμα παραιτηθείσα Εξελεγκτική Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
  Βογιατζής Δημήτριος, nikvog@otenet.gr
  Γκούμας Κωνσταντίνος, info@kgoumas-obgyn.gr
  Αγγελόπουλος Θεοφάνης, theo@ims.gr

 • 18 Αυγούστου 2017, 21:37 | Βασιλειος Σταθόπουλος

  Το ερώτημα στο συγκεκριμένο άρθρο δεν είναι εάν πρέπει να είναι επικυρωμένα τα δικαιολογητικά ή ΟΧΙ, είτε εάν τα επικυρώνει ο ΠΙΣ αλλά ότι αφού οι ιατροί είναι μέλη των συλλόγων τους και όχι του ΠΙΣ να τα εκδίδει ο ιατρικός Σύλλογος που έχει το φάκελο του μέλους του. Τόσο απλό

 • 17 Αυγούστου 2017, 01:25 | Ευρυδίκη Κραββαρίτη

  Να υποχρεούται ο ΠΙΣ αυτεπάγγελτα στην επικύρωση του γνήσιου των δικαιολογητικών ιατρικής εκπαίδευσης (πτυχίο, τίτλος ειδικότητας) από την εκδουσα αρχή. Έτσι μειώνεται η ενδιαμεση γραφειοκρατία και ο κίνδυνος πλαστών δικαιολογητικών.

 • 13 Αυγούστου 2017, 17:46 | Βασιλειος Σταθόπουλος

  Ο Π.Ι.Σ. έχει μέλη ΝΠΔΔ και όχι ιατρούς, κατ’ επέκταση η αρμοδιότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ΑΝΗΚΕΙ στους ιατρικούς συλλόγους όπου και τηρείται ο φάκελός του/της. Είναι δε αυταπόδεικτο ο Ιατρικός Σύλλογος να είναι ο φυσικός εκδότης, όταν από τα αιτούμενα δικαιολογητικά, πλην της ταυτότητος όλα εκδίδονται από τον Σύλλογο ή φυλάσσονται σε αυτόν.
  Ποιά η σκοπιμότητα να πάρει κάποιος 6 ή 7 δικαιολογητικά από τον ιατρικό σύλλογο που είναι εγγεγραμμένος και να τα προσκομίσει στον Π.Ι.Σ. για την έκδοση του «πιστοποιητικού»; (πλην ίσως αύξησης αρμοδιοτήτων του ΠΙΣ εις βάρος των οικείων συλλόγων).

 • και ποιά είναι η διάρκεια του;

 • 9 Αυγούστου 2017, 19:19 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

  για ποιο λογο «Τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία?»
  δεν εχει καταργηθει η επικυρωση των φωτοαντιγραφων?