• Σχόλιο του χρήστη 'Ιατρικός Σύλλογος Πατρών' | 25 Αυγούστου 2017, 12:36

    Τροπ. άρθρου σε: "Συγκροτείται όργανο που απαρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. και τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Π.Ι.Σ. με ημερήσια διάταξη που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. και εισηγείται θέματα και θέσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ."