Άρθρο 17 – Ολομέλεια των Προέδρων και Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ.

Συγκροτείται όργανο που απαρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. και τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Π.Ι.Σ. με ημερήσια διάταξη που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. και αποφασίζει για θέματα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ..

 • Τροπ. άρθρου σε: «Συγκροτείται όργανο που απαρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. και τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Π.Ι.Σ. με ημερήσια διάταξη που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. και εισηγείται θέματα και θέσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ.»

 • 25 Αυγούστου 2017, 11:10 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο 17. Η διάταξη είναι εντελώς αόριστη όσον αφορά στις αρμοδιότητες και το σκοπό σύστασης του οργάνου αυτού (Ολομέλεια των Προέδρων και Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ). Υφίσταται για το λόγο αυτό σαφής κίνδυνος σύγχυσης αρμοδιοτήτων με αυτές της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ, ιδίως γιατί στη σύνθεσή του δεν συμμετέχουν μόνο οι Πρόεδροι των ΙΣ αλλά και τα μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ. Προτείνεται η κατάργησή της.

 • 25 Αυγούστου 2017, 11:32 | Εξαδάκτυλος Αθανάσιος-Τσάμης Δημήτρης

  Άρθρο 17
  Δεν καθορίζονται οι αρμοδιότητες του οργάνου και η σχέση του με τη ΓΣ.

 • 25 Αυγούστου 2017, 10:04 | ΧΑΡΗΣ Χ. ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ

  Η ολομέλεια των προέδρων (σύνοδος προέδρων) αποτελεί όργανο του Π.Ι.Σ. που συγκαλείται με απόφαση του προέδρου. Να θεσμοθετηθούν δια του παρόντος άρθρου τακτική συγκληση αυτής ανά τρίμηνο (τέσσερεις κατ έτος) και να μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως δια απόφάσεως του προέδρου του ΠΙΣ, αλλά και κατόπιν αιτήσεως είκοσι τουλάχιστον προέδρων Ι.Σ., μελών της ολομέλειας.