• Σχόλιο του χρήστη 'Τάκης Παναγιωτόπουλος' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 12:12

    Παρ. 2. Σημαντική η πρόβλεψη λειτουργίας ΕΛΚΕ. Παρ. 5. Η πρόβλεψη προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι χρήσιμη. Ωστόσο δεν επαρκεί. Αφενός για τις άμεσες πρώτες ενέργειες σε περίπτωση μεγάλης επιδημίας ή έκτακτης κατάστασης και αφετέρου για πιο μικρά συμβάντα ή δυσλειτουργίες που εμφανίζονται εκτάκτως (και για τα οποία προφανώς είναι παράλογο να κινηθεί αυτός η μηχανισμός και απόφαση Υπουργού). Θα πρέπει ρητά να προβλεφθεί η δυνατότητα διαχείρισης ενός ποσού με ευθύνη του ΔΣ – με δεσμευτική διαδικασία λογοδοσίας και διαφάνειας. Θα μπορούσε, π.χ., να προστεθεί αυτούσια η παρ. 2 του άρθρου 27 του παρόντος για το ΕΙΝ («Το ΔΣ δύναται χωρίς ειδική έγκριση από τον Υπουργό να διαχειρίζεται ποσά μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Το ποσό αυτό δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες από τον Υπουργό Υγείας.») ή να προβλεφθεί ρητά άλλη ρύθμιση που παρέχει παρόμοιες δυνατότητες.