Άρθρο 04 – Πόροι του Ε.Ο.Δ.Υ.

1. Πόρους του Ε.Ο.Δ.Υ. αποτελούν:
α) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.
β) Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, εισφορές και επιχορηγήσεις από τρίτους και έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα ή πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία αυτού.
γ) Επιχορηγήσεις από Ο.Τ.Α., οργανισμούς και νομικά πρόσωπα που τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών που τους εποπτεύουν και Υγείας.
δ) Έσοδα από τη διαχείριση κονδυλίων ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που προέρχονται από χρηματοδότηση αντίστοιχων προγραμμάτων και αποσκοπούν στην προαγωγή της δημόσιας υγείας.
ε) Έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.
2. Στον Ε.Ο.Δ.Υ. συνιστάται και λειτουργεί Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), για τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του.
3. Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Ε.Ο.Δ.Υ.
4. Η διαχείριση των πόρων του Ε.Ο.Δ.Υ. ελέγχεται απολογιστικά, κατασταλτικά από το Υπουργείο Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής και ειδικότερα ο τρόπος και τα όργανα άσκησης του ως άνω διαχειριστικού ελέγχου.
5. Σε περίπτωση κατεπείγουσας για τη Δημόσια Υγεία ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα που δεν απορρέουν από την ευθύνη του Ε.Ο.Δ.Υ., ή ανωτέρας βίας ο Οργανισμός, μπορεί να καταφεύγει σε προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147), ύστερα από Απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Ε.ΣΥ.ΔΥ., που αποφαίνεται περί της συνδρομής της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης περίστασης ή περί της ανωτέρας βίας. Βάσει της γνώμης του ΕΣΥΔΥ, που εκδίδεται εντός προθεσμίας 1 ημέρας, από τότε που λαμβάνει το ερώτημα, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ασκεί την προβλεπόμενη στην υποπερίπτωση δδ) της περίπτωσης γ) της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.4013/2011 (Α’204) γνωμοδοτική αρμοδιότητά της εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 εργασίμων ημερών, άλλως τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της..

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 12:12 | Τάκης Παναγιωτόπουλος

  Παρ. 2. Σημαντική η πρόβλεψη λειτουργίας ΕΛΚΕ.

  Παρ. 5. Η πρόβλεψη προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι χρήσιμη. Ωστόσο δεν επαρκεί. Αφενός για τις άμεσες πρώτες ενέργειες σε περίπτωση μεγάλης επιδημίας ή έκτακτης κατάστασης και αφετέρου για πιο μικρά συμβάντα ή δυσλειτουργίες που εμφανίζονται εκτάκτως (και για τα οποία προφανώς είναι παράλογο να κινηθεί αυτός η μηχανισμός και απόφαση Υπουργού).
  Θα πρέπει ρητά να προβλεφθεί η δυνατότητα διαχείρισης ενός ποσού με ευθύνη του ΔΣ – με δεσμευτική διαδικασία λογοδοσίας και διαφάνειας. Θα μπορούσε, π.χ., να προστεθεί αυτούσια η παρ. 2 του άρθρου 27 του παρόντος για το ΕΙΝ («Το ΔΣ δύναται χωρίς ειδική έγκριση από τον Υπουργό να διαχειρίζεται ποσά μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Το ποσό αυτό δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες από τον Υπουργό Υγείας.») ή να προβλεφθεί ρητά άλλη ρύθμιση που παρέχει παρόμοιες δυνατότητες.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 11:16 | Τάκης Παναγιωτόπουλος

  Παρ. 2. Σημαντική η πρόβλεψη λειτουργίας ΕΛΚΕ.

  Παρ. 5. Η πρόβλεψη προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι χρήσιμη. Ωστόσο δεν επαρκεί. Αφενός για τις άμεσες πρώτες ενέργειες σε περίπτωση μεγάλης επιδημίας ή έκτακτης κατάστασης και αφετέρου για πιο μικρά συμβάντα ή δυσλειτουργίες που εμφανίζονται εκτάκτως (και για τα οποία προφανώς είναι παράλογο να κινηθεί αυτός η μηχανισμός και απόφαση Υπουργού).

  Θα πρέπει ρητά να προβλεφθεί η δυνατότητα διαχείρισης ενός ποσού με ευθύνη του ΔΣ – με δεσμευτική διαδικασία λογοδοσίας και διαφάνειας. Θα μπορούσε, π.χ., να προστεθεί αυτούσια η παρ. 2 του άρθρου 27 του παρόντος για το ΕΙΝ («Το ΔΣ δύναται χωρίς ειδική έγκριση από τον Υπουργό να διαχειρίζεται ποσά μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Το ποσό αυτό δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες από τον Υπουργό Υγείας.») ή να προβλεφθεί ρητά άλλη ρύθμιση που παρέχει παρόμοιες δυνατότητες.

 • Το ΔΣ του ΕΟΔΥ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενεργεί χωρίς έγκριση, ειδικά σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών και να υποχρεούται σε άμεση ενημέρωση του ΕΣΥΔΥ, για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει. Το διάστημα της 1 μέρας που ορίζεται για την έκδοση γνώμης από το ΕΣΥΔΥ είναι πρακτικά ανέφικτο λόγω της φύσης του και του μεγάλου αριθμού των μελών του.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 08:00 | Λευτέρης

  Άρθρο 4.5παρ
  Περιγράφεται μία κατεπείγουσα διαδικασία εκταμίευσης χρημάτων, προμηθειών και αναθέσεων, σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών ή ανωτέρας βίας. Ωστόσο, η διαδικασία, διαρκεί τουλάχιστον 4 ημέρες, αυτό το χρονικό διάστημα είναι μεγάλο για την αντιμετώπιση μίας έκτακτης ανάγκης. ΘΑ πρέπει να αναδιατυπωθεί το άρθρο καινα αφαιρεθεί η συμμετοχή του ΕΣΥΔΥ.

 • 22 Αυγούστου 2018, 10:32 | ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

  Κατανοητή η ανάγκη δημιουργίας ΕΛΚΕ στον ΕΟΔΥ. Η διαχείριση και η διάθεση των κονδυλίων όπως περιγράφεται στη παρ.3 καταλύει και έρχεται σε αντίθεση με την υπαγωγή του οργανισμού στο Δημόσιο Δίκαιο και στην εφαρμογή του ν.4412/2016.Περιγράφεται ένα υβρίδιο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου που καταλύει τους νόμους και πιθανό το σύνταγμα. Οι δε υφιστάμενοι ΕΛΚΕ σε αντίστοιχους οργανισμούς λειτουργούν κατά τα ίδια πρότυπα? Για παράδειγμα συντάσσουν προδιαγραφές για λογαριασμό τρίτων ? Σύμφωνα με την παρ.4 ο Υπουργός Υγείας αποφασίζει για τον τρόπο και την εφαρμογή της σχετικής διάταξης. Δεν θα εφαρμοστούν οι σχετικοί προβλεπόμενοι νόμοι???!!
  Στη παρ.5 περιγράφεται η κατεπείγουσα διαδικασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης! Σε περίπτωση π.χ. επιδημίας ή σεισμού θα περιμένει ο ΕΟΔΥ αφού πάρει την άδεια του Ε.ΣΥ.ΔΥ. σε μία μέρα (αν την πάρει ) την αποκλειστική προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών για να αντιδράσει! ΑΠΛΑ ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ! Είναι ντροπή να θεωρείται αυτός ο οργανισμός όπως αναφέρει στο άρθρο 2,παρ.2ε ότι βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα σε εικοσιτετράωρη βάση για ανάληψη δράσης σε θέματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από εγχώριες ή διασυνοριακές υγειονομικές απειλές και ιδιαίτερα σε επείγουσες και έκτακτες καταστάσεις.