• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ' | 13 Μαΐου 2019, 17:24

    Σε σχέση με την παράγραφο Γ του άρθρου 3: Η λέξη αγοροπωλησία δεν αποτελεί νομικό όρο, αλλά όρο γλώσσας αργκο, καθώς επίσης και εσφαλμένη ως προς την ορθογραφία, εξ ου και θα μπορούσε κανεις, ακόμα και μη νομικός, να εικάσει κάποια σχετική προχειρότητα. Ο νομικός όρος ήταν και είναι "πώληση". Να επισημανθεί όμως ότι πρόκειται για πώληση και δημόσια χρήση παρανόμως αποκτηθέντων ναρκωτικών ουσιών και σκευασμάτων, γι αυτό και δεν εμπίπτει στον όρο πώληση, όπως περιγράφεται στον Ελληνικό Αστικό Κώδικα. Να αποσαφηνιστούν: α) ποιος αποφασίζει και με ποια κριτήρια πότε πρόκειται για "συστηματική αγοροπωλησία", β) τι σημαίνει "δημόσια χρήση"? γ) τι σημαίνει "συνάθροιση πληθυσμών"? δ) το κριτήριο για το ποια έννοια της συνάθροισης εμπίπτει στην αόριστη αξιολογική έννοια "συνάθροιση πληθυσμών". Είναι κριτήριο ποιοτικό ή ποσοτικό? αφορά τα άτομα ή και τις ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών? ε) Συμμετέχει η Αστυνομία ή άλλως κρατικός φορέας στη διαπίστωση των άνω όρων? στ) Σε ποιο χρονικό σημείο θα πρέπει να υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της Γ. παραγράφου? Σήμερα? γενικά? κατά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας? Οι δημόσιοι χώροι, όπου λαμβάνουν χώρα συναλλαγές παράνομες με ναρκωτικές ουσίες, επιλέγονται από τους εμπόρους και τους χρήστες και από καιρό εις καιρόν, αλλάζουν. Θα ορίζονται ad hoc οι ΧΕΧ? Θα ερωτώνται οι έμποροι και οι χρήστες για το που θα μετακινηθούν? Η Αστυνομία θα ερωτάται? Οι ΧΕΧ θα τους ακολουθούν, αναζητώντας τα βήματα των εμπόρων και των χρηστών? Θα είναι και οι ίδιοι κινητές μονάδες? ζ)Πως ορίζεται το "κέντρο αστικών περιοχών"? Είναι όρος που αποσαφηνίζεται με πολεοδομικά κριτήρια? Είναι οι γνωστές γειτονιές? είναι τα δημοτικά διαμερίσματα? Να ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν η μέριμνα της αιτιολογικής έκθεσης του νομοσχεδίου σε σχέση με τη μείωση της δημόσιας όχλησης, καθώς με τους ΧΕΧ οι υφιστάμενοι χώροι χρήσης θα συγκεντρώσουν μεγάλων αριθμό εμπόρων ναρκωτικών, άρα πράξεις άδικες που δημιουργούν περιβάλλον παραβατικότητας και ανομίας, που γύρω από τους ΧΕΧ, παραμένουν καταλογιστές πράξεις, εκτοπίζοντας τους κατοίκους των αστικών περιοχών. Θα πρέπει να αναφέρονται ρητά οι τοποι δημιουργίας ΧΕΧ, ώστε να γίνεται ad hoc στάθμιση των συμφερόντων και των εννόμων αγαθών που προστατεύονται. Να ληφθεί υπ' όψιν, κατά την επιλογή των αστικών περιοχών, ότι η δημιουργία ΧΕΧ πιθανόν να αλλάξει δραστικά το χαρακτήρα και τη χρήση των αστικών αυτών περιοχών και επομένως να αποτελέσουν περιορισμούς κυριότητας, με αναλογική εφαρμογή, όπως αυτοί περιγράφονται στα άρθρα 1003 επόμενα Αστικού Κώδικα [γειτονικό δίκαιο], που υπερισχύει οποιασδήποτε υπουργικής απόφασης. Σημειούται ότι η συνδρομή των όρων των άρθρων του γειτονικού δικαίου δημιουργεί αγώγιμα δικαιώματα.