• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ' | 14 Μαΐου 2019, 13:35

    ΑΡΘΡΟ 4 1: εξειδικευμένο προσωπικό που θα σέβεται και θα προωθεί τις βασικές αρχές μείωσης της βλάβης, ακολουθώντας μια ισορροπημένη προσέγγιση με επίκεντρο τις ανάγκες του ατόμου. Απαραίτητη ιατρική ειδικότητα με εμπειρία στη διαχείριση του επείγοντος, την ανάνηψη/ανάταξη, τη διασωλήνωση. Το σημείο 2 προβλέπει μεταξύ άλλων πως η ομάδα του προσωπικού των ΧΕΧ δύναται να περιλαμβάνει ειδικούς θεραπευτές. Με τον όρο "ειδικοί θεραπευτές" συνήθως περιγράφονται τα άτομα που προέρχονται από την κοινότητα των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών. Το σημείο αυτό δεν πρέπει να είναι προαιρετικό, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση όσον αφορά στη στελέχωση.Να αφαιρεθεί αυτό το κομμάτι από το σημείο 2 και να προστεθεί στο σημείο 1 με την παρακάτω διατύπωση: "Η ομάδα προσωπικού του ΧΕΧ περιλαμβάνει (...) και στελέχη που να είναι ενεργοί λήπτες υπηρεσιών των θεραπευτικών προγραμμάτων (υποκατάστασης, απεξάρτησης) αναγνωρίζοντας με αυτόν τρον τρόπο την εμπειρία τους και δίνοντας τους ρόλο γέφυρας με τους ωφελούμενους των ΧΕΧ " -Να προστεθεί πρόβλεψη για τη συνεχιζόμενη επιστημονική εποπτεία του προσωπικού (ομάδες εποπτείας)