Άρθρο 4 – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ

1. Η σύνθεση της ομάδας του προσωπικού των ΧΕΧ είναι μεικτή και διεπιστημονική. Η ομάδα προσωπικού του ΧΕΧ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο έναν/μία επαγγελματία ψυχικής υγείας (ψυχίατρο ή ψυχολόγο), έναν/μία γενικό ιατρό (και ελλείψει αυτού/ης ιατρού άλλης ειδικότητας και ελλείψει αυτού/ής ανειδίκευτου ιατρού, του/της οποίου/ας την επιμόρφωση αναλαμβάνει ο φορέας που λειτουργεί τον ΧΕΧ), έναν/μία νοσηλευτή/τρια και έναν/μία κοινωνικό/ή λειτουργό. Το προσωπικό ασφάλειας-φύλαξης, καθαριότητας, καθώς και το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό παρέχεται από τον φορέα που λειτουργεί τον ΧΕΧ.

2. Η ομάδα προσωπικού του ΧΕΧ δύναται να περιλαμβάνει και άλλες ιατρικές ειδικότητες, ειδικούς/ές θεραπευτές/τριες εμψυχωτές/τριες και επιπλέον διοικητικό προσωπικό ανάλογα με τι ιδιαίτερες ανάγκες του συγκεκριμένου ΧΕΧ, όπως αυτές τεκμηριώνονται στον κανονισμό του.

3. Η στελέχωση του Χώρου Εποπτευόμενης Χρήσης ορίζεται σαφώς στην άδεια λειτουργίας του ΧΕΧ που χορηγείται από τον Υπουργό Υγείας, καθώς και στον κανονισμό λειτουργίας του.

 • 14 Μαΐου 2019, 13:35 | ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

  ΑΡΘΡΟ 4

  1: εξειδικευμένο προσωπικό που θα σέβεται και θα προωθεί τις βασικές αρχές μείωσης της βλάβης, ακολουθώντας μια ισορροπημένη προσέγγιση με επίκεντρο τις ανάγκες του ατόμου. Απαραίτητη ιατρική ειδικότητα με εμπειρία στη διαχείριση του επείγοντος, την ανάνηψη/ανάταξη, τη διασωλήνωση.

  Το σημείο 2 προβλέπει μεταξύ άλλων πως η ομάδα του προσωπικού των ΧΕΧ δύναται να περιλαμβάνει ειδικούς θεραπευτές. Με τον όρο «ειδικοί θεραπευτές» συνήθως περιγράφονται τα άτομα που προέρχονται από την κοινότητα των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών. Το σημείο αυτό δεν πρέπει να είναι προαιρετικό, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση όσον αφορά στη στελέχωση.Να αφαιρεθεί αυτό το κομμάτι από το σημείο 2 και να προστεθεί στο σημείο 1 με την παρακάτω διατύπωση: «Η ομάδα προσωπικού του ΧΕΧ περιλαμβάνει (…) και στελέχη που να είναι ενεργοί λήπτες υπηρεσιών των θεραπευτικών προγραμμάτων (υποκατάστασης, απεξάρτησης) αναγνωρίζοντας με αυτόν τρον τρόπο την εμπειρία τους και δίνοντας τους ρόλο γέφυρας με τους ωφελούμενους των ΧΕΧ »

  -Να προστεθεί πρόβλεψη για τη συνεχιζόμενη επιστημονική εποπτεία του προσωπικού (ομάδες εποπτείας)

 • Στην παράγραφο, που αναφέρεται για την στελέχωση του προσωπικού θα πρέπει να αλλάξει ο αριθμός των νοσηλευτών που θα στελεχώνουν τη δομή του ΧΕΧ, από ένας σε δύο νοσηλευτές. Και προτείνουμε αυτή την αλλαγή γιατί σε περίοδο αδειών, ασθενείας κ.α. με την υπάρχουσα πρόταση για έναν μόνο νοσηλευτή/τρια θα υπάρχει έλλειψη προσωπικού με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία της δομής του ΧΕΧ.

 • 13 Μαΐου 2019, 17:08 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

  Σε σχέση με την παράγραφο 2 για του άρθρου 4 και την ομάδα προσωπικού ΧΕΧ
  Προβλέπεται μήπως ομάδα επιστημόνων που θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν, εκτός από τους εξαρτημένους και τους κατοίκους των περιοχών, δηλαδή των κέντρων των αστικών περιοχών, που λόγω των ΧΕΧ θα μετατραπούν σε άβατα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών,ώστε να μπορέσουν να συνηθίσουν την καθημερινή τους πλέον συμβίωση με τους τοξικοεξαρτημένους?