• Σχόλιο του χρήστη 'I. Μπασδέκης' | 29 Σεπτεμβρίου 2019, 17:06

    Στους στόχους και σκοπούς, υπό το πρίσμα της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης, θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη το παρακάτω: - ο συντονισμός, σχεδιασμός και διαχείριση έργων προαγωγής, εναρμόνισης και σχεδιασμού προτύπων, μεθοδολογιών συλλογής και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων, και υλοποίησης φιλικών προς τον Πολίτη και τους επαγγελματίες υγείας υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, που λειτουργούν στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών για την Δημόσια Υγεία και την Ηλεκτρονική Υγεία