Άρθρο 02 Σκοπός και στόχοι του ΕΟΔΥ

1. O σκοπός του ΕΟΔΥ είναι η παροχή υπηρεσιών, που συμβάλλουν στην προστασία και βελτίωση της υγείας και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού ενισχύοντας την ικανότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιαιτέρως των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών κατά της ανθρώπινης υγείας από μεταδοτικά νοσήματα μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των κινδύνων, αναφοράς και κατάθεσης επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων και μέτρων παρέμβασης. Ο ΕΟΔΥ αναπτύσσει και προωθεί δράσεις που αποσκοπούν στην προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και γενικότερα στη μείωση του βάρους από τα μη μεταδοτικά νοσήματα. Οι βασικές λειτουργίες του ΕΟΔΥ περιλαμβάνουν δραστηριότητες, όπως η επιδημιολογική επιτήρηση, η εκτίμηση κινδύνου, η παροχή γνωμοδοτήσεων σε επιστημονικά θέματα, η ετοιμότητα και απόκριση, η παροχή αξιόπιστων και συγκρίσιμων επιδημιολογικών δεδομένων και στατιστικών στοιχείων στους αρμόδιους φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η εκπαίδευση και επιμόρφωση/κατάρτιση στον τομέα της δημόσιας υγείας, η ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τους κινδύνους σοβαρών υγειονομικών απειλών και η προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα δημόσιας υγείας. Ο ΕΟΔΥ συνιστά το επιχειρησιακό κέντρο σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας με προληπτικό, λειτουργικό και παρεμβατικό χαρακτήρα, με ετοιμότητα απόκρισης σε έκτακτους κινδύνους υγείας, συντονίζοντας τις λειτουργίες του με τις εκάστοτε ανάγκες της χώρας και των διεθνών οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται.
2. Στόχοι του ΕΟΔΥ είναι:
α) Η παρακολούθηση και η εκτίμηση της υγείας του πληθυσμού και των βιολογικών, κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που την επηρεάζουν.
β) Η επιδημιολογική επιτήρηση και η παρακολούθηση των επιπτώσεων των μεταδοτικών νοσημάτων στη δημόσια υγεία.
γ) Η κατάρτιση και λήψη μέτρων πρόληψης και η ενημέρωση του εκάστοτε πληθυσμού – στόχου για την προστασία της υγείας και την εξασφάλιση της ευεξίας και ευζωίας του.
δ) Η λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του πληθυσμού από κάθε είδους απειλές που οφείλονται σε μεταδοτικά νοσήματα, η προώθηση δράσεων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας, η πρόληψη των χρονίων και μη μεταδοτικών νοσημάτων και η αντιμετώπιση καταστάσεων βλαπτικών για την υγεία.

3. Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του ΕΟΔΥ είναι:

α) Η αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση και διάδοση των σχετικών επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων και η παροχή επιστημονικής υποστήριξης, τεχνικής βοήθειας και εκπαίδευσης.
β) Η οργάνωση επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος επιχειρησιακής ετοιμότητας σε εικοσιτετράωρη βάση για την αντιμετώπιση κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που απειλείται η δημόσια υγεία, ο ΕΟΔΥ παρεμβαίνει άμεσα με κινητές μονάδες ή με άλλο πρόσφορο μέσο.
γ) Η συστηματική συνεργασία σε θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας με το Υπουργείο Υγείας, τις Υγειονομικές Περιφέρειες, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα δημόσιας υγείας.
δ) Η παροχή έγκυρων επιδημιολογικών δεδομένων και πληροφοριών με σκοπό την υποστήριξη της λήψης επιστημονικά τεκμηριωμένων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές και τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό.
ε) Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η συμβολή στην οργάνωση και προώθηση των διαγνωστικών μεθόδων που αφορούν στη δημόσια υγεία, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
στ) Η διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία σε θέματα περιβαλλοντικής υγείας καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.
ζ) Η υποστήριξη ερευνητικών δράσεων, και συγκριμένα η συμβολή στην έρευνα, με κριτήριο ζητήματα υγειονομικής προτεραιότητας για τον πληθυσμό, μέσω της οργάνωσης και χρηματοδότησης εθνικών και υπερεθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και η θέσπιση υποτροφιών για τη διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της προστασίας της δημόσιας υγείας και της επιδημιολογίας.
η) Η συστηματική συνεργασία με άλλους φορείς, όπως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και η συμβολή στην εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών και νοσηλευτών στη Δημόσια Υγεία, στην Κοινωνική Ιατρική και στην Κοινοτική Νοσηλευτική καθώς και στην εκπαίδευση και επιμόρφωση επαγγελματιών υγείας και άλλων εμπλεκομένων σε θέματα δημόσιας υγείας με την υποστήριξη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, επιμορφωτικών προγραμμάτων, δημοσιεύσεων, εκδόσεων, διοργάνωσης επιστημονικών συμποσίων και συνεδρίων, με στόχο την αξιοποίηση όλου του επιστημονικού προσωπικού της χώρας για την προστασία της δημόσιας υγείας.
θ) Η συστηματική ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, μέσω της ενεργού συμμετοχής και εκπροσώπησης σε όργανα, επιτροπές, ομάδες εργασίας και εν γένει συναντήσεις θεσμών και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως η παρακολούθηση των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νοσημάτων με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών και την κοινή απόκριση σε σοβαρές διασυνοριακές υγειονομικές απειλές στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς ή όργανα επιτήρησης σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών υγειονομικών κανονισμών.

 • Το 2ο άρθρο παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις οι οποίες εντοπίζονται τόσο τους στόχους όσο και στα μέσα με τα οποία αυτοί θα επιτευχθούν. Τόσο το συγκεκριμένο άρθρο όσο και το σχέδιο νόμου στο σύνολό του, όπως θα δούμε και παρακάτω, εστιάζουν στην αντιμετώπιση των μεταδοτικών νοσημάτων και των εκτάκτων αναγκών, ενώ ταυτόχρονα παραμελούν τελείως τους κινδύνους της δημόσιας υγείας από τα μη μεταδοτικά νοσήματα για τα οποία γίνεται περιορισμένη και αόριστη αναφορά, ενώ στην πραγματικότητα αυτά αποτελούν τον μεγάλο κίνδυνο των σύγχρονων κοινωνιών του ανεπτυγμένου κόσμου. Η προσέγγιση που εκφράζει το σχέδιο νόμου, γίνεται με την στενή οπτική, ενώ θα έπρεπε να διέπεται από διορατικότητα και να είναι σε πλήρη αρμονία με το Διεθνείς και Ευρωπαϊκές πρακτικές. Συγκεκριμένα:
  Στους στόχους στο θα πρέπει να τροποποιηθούν το β) και το δ) ως εξής:
  β) Η επιδημιολογική επιτήρηση και η παρακολούθηση των επιπτώσεων των μεταδοτικών (προστίθεται και των μη μεταδοτικών) νοσημάτων στη δημόσια υγεία.
  δ) Η λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του πληθυσμού από κάθε είδους απειλές που οφείλονται σε μεταδοτικά (προστίθεται και μη μεταδοτικά νοσήματα), η προώθηση δράσεων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας, η πρόληψη των χρονίων και μη μεταδοτικών νοσημάτων, η αντιμετώπιση καταστάσεων βλαπτικών για την υγεία (προστίθεται και η υποστήριξη της επιβίωσης των χρονίων ασθενών).
  Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του ΕΟΔΥ
  Στα μέσα για την επίτευξη υπάρχουν αόριστες αναφορές που σε ορισμένες περιπτώσεις κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως ευχολόγια. Το ΚΕΕΛΠΝΟ, επί της προηγούμενης θητείας της Νέας Δημοκρατίας, είχε αναλάβει τη δημιουργία εθνικού μητρώου νεοπλασιών, του οποίου η τύχη αγνοείται μέχρι σήμερα και παρά τις προσπάθειες που επί τέσσερα και πλέον χρόνια καταβάλαμε δεν λάβαμε ποτέ καμία απάντηση από την προηγούμενη κυβέρνηση.
  Αλήθεια τι γίνεται το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών που είχε αναλάβει να δημιουργήσει το ΚΕΕΛΠΝΟ πριν το 2015? Στο παρόν σχέδιο νόμου δεν υπάρχει καμία αναφορά σχετικά με Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών και επίσης δεν υπάρχει αναφορά σχετικά με τον τρόπο συλλογής επιδημιολογικών στοιχείων για τα Μη μεταδιδόμενα νοσήματα και εν προκειμένω για τον καρκίνο, ο οποίος αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου, με σαφείς ανοδικές τάσεις παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πλέον στις προτεραιότητες του ΕΟΔΥ και της κυβέρνησης η δημιουργία Ενικού Μητρώου Νεοπλασιών?
  Ο Καρκίνος πλέον τείνει να γίνει μία χρόνια νόσος, καθώς για πολλούς τύπους υπάρχει δυνατότητα μακροχρόνιας επιβίωσης με λήψη θεραπείας, ενώ ένας μεγάλος αριθμός ασθενών επιβιώνει, όμως ταυτόχρονα έχει μειωμένη λειτουργικότητα και δυνατότητα εργασίας και ειδικές ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται σήμερα επαρκώς από την πρόνοια του συστήματος υγείας και παράλληλα δεν καταγράφονται πουθενά, ούτε εντάσσονται σε κάποιο μητρώο. Το ίδιο ισχύει και για τους πολίτες που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας, η οποία δυστυχώς δεν παρέχεται για την κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού από το σύστημα δημόσιας υγείας της χώρας μας, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου δομές παρηγορητικής φροντίδας στη χώρα μας. Ακόμη στον τομέα της πρόληψης, γνωρίζουμε ότι με την εφαρμογή συντονισμένου εμβολιαστικού προγράμματος μπορούμε να προλάβουμε τους καρκίνους που οφείλονται στον ιό HPV. Πριν 10 περίπου χρόνια οι σύλλογοι ασθενών με καρκίνο είχαν πείσει το Υπουργείο Υγείας να θεσμοθετήσει τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV σε αγόρια και κορίτσια μέχρι 25 ετών. Στην συνέχεια η σωστή αυτή απόφαση καταργήθηκε και σήμερα ο εμβολιασμός είναι διαθέσιμος μόνον σε κορίτσια.
  Με τον εμβολιασμό κατά του ιού HPVμπορούμε να εξαλείψουμε μία κατηγορία καρκίνων, μαζί με σωστή διαχείριση όπως κάνουν άλλες χώρες (πχ Αυστραλία). Σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στα μέσα για την επίτευξη των στόχων του ΕΟΔΥ, δεν προβλέπεται με σαφήνεια με ποιο τρόπο θα καλυφθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες οι οποίες με την πάροδο του χρόνου θα βαίνουν αυξανόμενες και δεν φαίνεται να απασχολεί το ΥΥ η συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών.
  Στα μέσα για την επίτευξη των στόχων του ΕΟΔΥ, αγνοούνται τελείως οι Οργανώσεις Ασθενών οι οποίες έχουν μεγάλη εμπειρία παροχής υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο σχετικά με την πρόληψη, την υποστήριξη των ασθενών και την ενημέρωση του πληθυσμού, υποκαθιστώντας την πολιτεία εκεί που πρακτικά είναι απούσα. Το σχέδιο νόμου θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει στα μέσα για την επίτευξη των στόχων, τη θεσμική συμμετοχή των δευτεροβάθμιων Οργάνων των εκπροσώπων των ασθενών, για θέματα όπως η χάραξη της στρατηγικής σε σχετικούς με τον φορέα τομείς, ενώ παράλληλα θα έπρεπε να προβλέπεται η στενή συνεργασία και αξιοποίηση των πρωτοβάθμιων οργανώσεων σε τοπικό επίπεδο για καλύτερα αποτελέσματα στην εφαρμογή και την συμμόρφωση του πληθυσμού.
  Επιπλέον δε γίνεται αναφορά στη δημιουργία κέντρων αναφοράς σπανίων καρκίνων και σπανίων παθήσεων, προκειμένου αφενός να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι περιπτώσεις αυτές και αφετέρου να υπάρχουν επιδημιολογικά δεδομένα, σε συμφωνία με τη διεθνή πρακτική.
  Τέλος θα πρέπει να υπάρξει διευκρίνιση σχετικά με την αναφορά στην παράγραφο η) περί «Κοινοτικής Νοσηλευτικής». Τι ακριβώς εννοεί και ποιο θα είναι το έργο της.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 11:17 | Ιωάννης Ανδρέου

  Στην Παράγραφο 3β να εξασφαλισθεί η πραγματική 24ωρη λειτουργία του Επιχειρησιακού Κέντρου και όχι η προώθηση σε τηλέφωνο συνεργάτη του Οργανισμού.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 00:34 | Δημήτριος Παντελάτος

  Εκτιμώ ότι πρόθεση του Υπουργείου Υγείας, κατά την υποβολή του εν λόγω σχεδίου Νόμου για τον ΕΟΔΥ, είναι ότι μέσω της μεταβολής της σχέσης του υπόψη Νομικού Προσώπου από Δημόσιο σε Ιδιωτικό θα βελτιωθούν οι διαδικασίες λογοδοσίας του προ-προκατόχου ΚΕΕΛΠΝΟ, θα αποφευχθούν οι δυσλειτουργίες του προκατόχου του ΕΟΔΥ/ΝΠΔΔ και θα αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους Έλληνες πολίτες. Δυστυχώς θεωρώ ότι το όλο εγχείρημα θα μείνει στις καλές προθέσεις, καθότι τα βασικά αρνητικά στοιχεία και των δύο προηγουμένων σχημάτων διατηρούνται και σε αυτό το νομοθέτημα. Το ΚΕΕΛΠΝΟ, όπως φάνηκε και από τις σχετικές συζητήσεις στην αρμόδια Επιτροπή της ΒτΕ, είχε την πρωτοτυπία ως Οργανισμός να είναι ουσιαστικά ελέγχων και ελεγχόμενος ταυτόχρονα, (πλην της πρόβλεψης μιας στοιχειώδους εμπλοκής Ορκωτών Λογιστών), ενώ ο ΕΟΔΥ ως ΝΠΔΔ, δεν ευτύχησε στο μικρό χρόνο λειτουργίας του, να αποκτήσει ένα οργανόγραμμα, το οποίο θα του επέτρεπε να υλοποιήσει το έργο του και να δικαιολογήσει τη μετεξέλιξή του. Κατά την άποψή μου, οι αποφάσεις της ίδρυσης του ΕΟΔΥ ως ΝΠΔΔ, με κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ, αλλά και της υπό διαβούλευση κατάργησης του ΕΟΔΥ, ως ΝΠΔΔ και της μετεξέλιξής του σε ΝΠΙΔ, έχουν ληφθεί κάτω από καθεστώς εμμονικών συνδρόμων και όχι βάσει της αποτελεσματικότητάς τους στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
  Το υπόψη νομοσχέδιο, όπως και κάθε νομοσχέδιο που αφορά στην υγεία, πραγματεύεται την παροχή αυτού του βασικού αγαθού, η εποπτεία του οποίου αποτελεί αποκλειστική κρατική ευθύνη. Υπό την έννοια αυτή και κάτω από το πρίσμα του πολυδιαφημισμένου “επιτελικού κράτους” θα πρέπει σε αυτό να περιγράφονται ευκρινώς οι λειτουργικές σχέσεις του υπό ίδρυση Οργανισμού με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους με το αντικείμενο, η διαδικασία στοχοθεσίας και η λογοδοσία του. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη αξία στην περίπτωση ενός ΝΠΙΔ, καθότι αυτό θα κληθεί να συνεργαστεί με πλήθος από ΝΠΔΔ, όπως τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ. Άραγε ποια είναι η λειτουργική σχέση του νέου ΕΟΔΥ με το ΕΚΑΒ στην κάλυψη της ευθύνης του δευτέρου, που αναφέρεται στην παράγραφο 3β του 2ου άρθρου, σχετικά με την “οργάνωση επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος επιχειρησιακής ετοιμότητας σε εικοσιτετράωρη βάση για την αντιμετώπιση κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που απειλείται η δημόσια υγεία, ο ΕΟΔΥ παρεμβαίνει άμεσα με κινητές μονάδες ή με άλλο πρόσφορο μέσο”; Ποια θα είναι η λειτουργική σχέση του νέου ΕΟΔΥ με τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, στην υλοποίηση των περιγραφόμενων στο άρθρο 2 σκοπών του; Ποια θα είναι η συμμετοχή των Νοσοκομείων του ΕΣΥ στην δημιουργία των απαραίτητων “ιατρικών πρωτοκόλλων” κατά την “παροχή έγκυρων επιδημιολογικών δεδομένων και πληροφοριών με σκοπό την υποστήριξη της λήψης επιστημονικά τεκμηριωμένων αποφάσεων”, και της σύνταξης του προϋπολογισμού των φαρμάκων σύμφωνα με το Άρθρο 23 “Κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης”, αλλά και στην “υποστήριξη ερευνητικών δράσεων” με τη δυνατότητα συμμετοχής και σε εξωτερικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα οποία θα αποτελούσαν κίνητρο για τους Έλληνες νοσοκομειακούς γιατρούς του ΕΣΥ και θα είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της φυγής τους στο εξωτερικό.
  Ο ΕΟΔΥ έχει την ευθύνη της αξιοποίησης των κλινικών δεξιοτήτων των γιατρών και της αντιμετώπισης κρίσεων δημόσιας υγείας, όπως αυτές της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες και του εμβολιασμού ευάλωτων πληθυσμών για την αντιμετώπιση επιδημικών εξάρσεων. Παράλληλα θα συμμετέχει ενεργά στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές στην Ηλεία και στο Μάτι, ο σεισμός στην Κεφαλλονιά, οι πλημμύρες στη Μαγούλα και τη Μάνδρα, παρέχοντας κλινικό έργο. Για να υλοποιηθούν αποτελεσματικά όλα αυτά, υπό το πνεύμα του “Επιτελικού Κράτους”, πρέπει να θεσμοθετηθούν οι λειτουργικές σχέσεις των εμπλεκομένων με το αντικείμενο Φορέων και Οργανισμών. Στην περίπτωση που αυτό δε γίνει στο υπόψη νομοσχέδιο, θα πρέπει απαραίτητα να προβλεφθεί στο κείμενό του, η Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Προεδρικό Διάταγμα;) και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, που θα αφορά στην κατάρτιση του Οργανογράμματος του ΕΟΔΥ και των υπόψη λειτουργικών σχέσεών του. Συναφώς αναφέρεται ότι, οι προβλέψεις στο άρθρο 14 “Οργανισμός και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας”, περί κατάρτισης του οργανισμού του ΕΟΔΥ “με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Οικονομικών” είναι εντελώς ελλιπείς και προβληματικές. Με τον παρόντα νόμο δεν ορίζονται σαφώς οι λειτουργικές σχέσεις του νέου οργανισμού, με τους λοιπούς εμπλεκόμενους, παραπέμποντας το θέμα σε μελλοντικές υπουργικές εφαρμοστικές αποφάσεις και την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού ο οποίος ακολουθώντας την συνήθη Ελληνική πρακτική “ουδέν μονιμότερον του προσωρινού”, αναμένεται να εκδοθεί πολύ αργά, έως ποτέ. Η ανεπάρκεια των προβλέψεων του υπόψη άρθρου γίνεται περισσότερο εμφανής, με δεδομένο ότι στο σχετικό αντικείμενο εμπλέκονται περισσότερα Υπουργεία όπως αυτά του Προστασίας του πολίτη (ΓΓ Πολιτικής Προστασίας κλπ), καθώς και του Άμυνας. Ιδιαίτερα το τελευταίο εμπλέκεται και στη λειτουργία του ΕΚΑΒ και συγκεκριμένα στις προβλέψεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 33 “Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας στο Ε.Κ.Α.Β.” μέσω της παροχής στρατιωτικών γιατρών.
  Εν κατακλείδι και λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω προτείνονται τα ακόλουθα:
  α. Στο άρθρο 2 η αρχική περιγραφή της λογοδοσίας και των λειτουργικών σχέσεων του νέου ΕΟΔΥ με το ΕΚΑΒ στην οργάνωση επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος επιχειρησιακής ετοιμότητας σε εικοσιτετράωρη βάση για την αντιμετώπιση κινδύνων για τη δημόσια υγεία, καθώς και με τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, στους τομείς της σύνταξης του προϋπολογισμού των φαρμάκων και στα Κριτήρια και τη μεθοδολογία αξιολόγησης (άρθρο 23), αλλά και στην “υποστήριξη ερευνητικών δράσεων”.
  β. Το άρθρο Άρθρο 14 “Οργανισμός και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας” να τροποποιηθεί όπως παρακάτω:
  “Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομικών και εντός εξαμήνου από την έκδοση του παρόντος νόμου, καταρτίζεται ο οργανισμός του ΕΟΔΥ, με τον οποίον συνιστώνται οι οργανικές θέσεις και ρυθμίζονται η διοίκηση, η οργάνωση, η διαχείριση και η λειτουργία του, τα θέματα που αφορούν το προσωπικό του, οι λειτουργικές σχέσεις του Οργανισμού με τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς και Οργανισμούς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα…………..”

  Με εκτίμηση
  Δημήτριος Παντελάτος Υπτχος (Ι) ε.α.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 22:41 | Ελένη Ψαράκη

  Θα ήθελα να αναφερθώ στην αντιμετώπιση των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων.Θα ήταν πιο αποτελεσματική και cost-effective αν γινόταν μια πιο ολιστική αντιμετώπιση των κοινών παραγόντων κινδύνου όπως τις έχει καθορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δηλαδή για το κάπνισμα, την παχυσαρκία, την καθιστική ζωή , την ανθυγιεινή διατροφή, την κατανάλωση αλκοόλ. Σαν οδοντίατρος που είμαι δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι δεν γίνεται καμμία αναφορά στην οδοντιατρική υγεία παρόλο που είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη η επίδραση της στοματικής υγείας στην γενική υγεία και ο ρόλος της στην ποιότητα ζωής. Διεθνώς υπάρχουν πολλά προγράμματα πρόληψης, αγωγής και προαγωγής υγείας τα οποία στοχεύουν συγχρόνως σε παραπάνω από ένα μη μεταδιδόμενο νόσημα. Κάποια απο αυτά είναι:
  • WHO – Health Promoting School
  • Women, Infants, and Children (WIC) Program
  • Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE)
  • CRFA based Program for People with Disability Illinois Disability and Health Program
  Τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν πρότυπο και προσαρμοσμένα στα ελληνικά δεδομένα να επιτύχουν αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των μη μεταδιδόμενων ασθενειών στην χώρα μας και στην βελτίωση της δημόσιας υγείας.
  Ελένη Ψαράκη
  Οδοντίατρος ΕΣΥ- MSc Οδοντιατρική Δημόσια Υγεία

 • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 14:48 | Αθηνά Οικονόμου

  Σ’ ένα κατ’ εξοχήν επιστημονικό Οργανισμό δεν θα έπρεπε να είναι η «παροχή υπηρεσιών», αλλά η προάσπιση και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, η οποία μπορεί να υλοποιείται και μέσω της «παροχής υπηρεσιών»

 • 29 Σεπτεμβρίου 2019, 19:08 | ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

  Ο σκοπός, περιγράφεται με γενικές αοριστίες, συνοπτικά και σημαντικά θέματα που αφορούν τον πυρήνα της δημόσιας υγείας χρήζουν διεξοδικότερης ανάλυσης. Δίνεται έμφαση στα ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ορθά αφού αυτά αποτελούν και τα μείζονα προβλήματα στο πληθυσμό δημιουργώντας ειδική θέση αντιπροέδρου στο ΔΣ, αλλά δεν γίνεται καμία αναφορά στους σκοπούς και στους στόχους του οργανισμού.
  Θα πρέπει να αναφέρονται με πλήρη σαφήνεια και περιγραφή οι αρμοδιότητες του οργανισμού. Για παράδειγμα, θα έχει την αρμοδιότητα να σχεδιάζει και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας τη διαμόρφωση Εθνικών Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο του σκοπού του, να συντάσσει και δημοσιεύει κατευθυντήριες οδηγίες, να γνωμοδοτεί επί ζητημάτων βιοηθικής και δεοντολογίας που άπτονται του αντικειμένου του, να εισηγείται την εναρμόνιση σε διάφορα θέματα που άπτονται του σκοπού του με τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή σχετικούς διεθνής φορείς κλπ Η μη αναφορά σαφών αρμοδιοτήτων στο παρόν νομοσχέδιο δημιουργεί θολό τοπίο για τους στόχους του καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του δημιουργώντας ένα διάτρητο νομικό πλαίσιο.
  Ο μη σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων ελλοχεύει τον κίνδυνο να μην μπορεί να πιστοποιηθεί ως Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων και να μην μπορεί να αποτελεί εθνικό αντιπρόσωπο και να αναγνωρίζεται από διεθνής οργανισμούς όπως το ECDC ,το CDC με αποτέλεσμα την απομόνωση και εσωστρέφεια, καταστροφικό για την Δημόσια Υγεία.
  Επίσης χωρίς σαφής αρμοδιότητες δεν μπορεί να καθορισθούν Στόχοι και να γίνει περιγραφή των Μέσων επίτευξης τους.
  Ο οργανισμός Δημόσιας Υγείας μέχρι σήμερα Παρήγαγε δεδομένα με τα οποία υλοποιούσε και ανταποκρινόταν στους στόχους του. Αυτό θα πρέπει να συνεχίσει, ενισχυθεί, εκσυγχρονιστεί και όχι να αντικατασταθεί με την αναζήτηση τεχνικών δεδομένων για να πετύχει τους στόχους του.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2019, 19:12 | ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

  H επωνυμία πρέπει να παραμείνει ΚΕΛΠΝΟ γιατί όντως το ΚΕΕΛΠΝΟ παρά την έντονη αρνητική δημοσιότητα σχετικά με θέματα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης που δέχτηκε τα τελευταία χρόνια, επιστημονικά τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό στον επιστημονικό χώρο αλλά και στο ευρύ κοινό έχει κύρος, αξιοπιστία και επιρροή, βασισμένα στη δουλειά και εμπειρία χρόνων, σημαντικά στοιχεία για την δημόσια υγεία και για όσα ήδη έχουν προαναφερθεί.
  Hellenic National…..η αγγλική μετάφραση σε περίπτωση που παραμείνει η ονομασία ΕΟΔΥ θα μπορούσε να είναι Hellenic Public Health Organization η Public Health Organization of Greece.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2019, 17:06 | I. Μπασδέκης

  Στους στόχους και σκοπούς, υπό το πρίσμα της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης, θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη το παρακάτω:

  – ο συντονισμός, σχεδιασμός και διαχείριση έργων προαγωγής, εναρμόνισης και σχεδιασμού προτύπων, μεθοδολογιών συλλογής και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων, και υλοποίησης φιλικών προς τον Πολίτη και τους επαγγελματίες υγείας υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, που λειτουργούν στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών για την Δημόσια Υγεία και την Ηλεκτρονική Υγεία

 • 27 Σεπτεμβρίου 2019, 23:05 | Αμπατζίδης Χαράλαμπος

  Ο νέος οργανισμός θα πρέπει ρητά να περιλάβει τους κωφούς- βαρήκοους πάσχοντες. Να πάρει πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των γονέων με βαρήκοα -κωφά παιδιά καθώς και των ενηλίκων ασθενών για τις δυνατότητες αποκατάστασης και παρακολούθησης της αναπηρίας,
  Να φροντίσει για την επίσημη καταγραφή όλων των κωφών βαρήκοων με τις ιδιαιτερότητες επικοινωνίας τους ( χρήση νοηματικής η προφορικού λόγου) και τις ανάγκες τους.
  Χρηματοδότηση και εφαρμογή υποτίτλων σε όλους τους τομείς κοινωνικής δραστηριότητας.
  Αλλαγή του νομικού πλαισίου για την μέθοδο διδασκαλίας κωφών -βαρήκοων παιδιών (νομοι 2328/95 2817/2000 3699/2008 και εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης κωφών .
  Δημοσίευση στατιστικών απο τις παρεμβάσεις στην απώλεια ακοής και έγκυρη πληροφόρηση των πασχόντων προς αποφυγή της παραπληροφόρησης.
  Κεντρική παρακολούθηση των παραγγελιών και επεμβάσεων των κοχλιακών εμφυτευματων ωστε να μειωθούν οι αναμονές στις λίστες χειρουργείων.
  Καθιερωση ως υποχρεωτικης της εξετασης ακοης των νεογνων σε ολα τα μαιευτηρια σε καθε περιπτωση πιθανοτητας βαρηκοιας.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2019, 19:47 | Γερολυμάτος Γεράσιμος

  Λέτε ότι αυξάνουμε το προσδόκιμο αντιμετωπίζοντας τα μεταδοτικά νοσήματα. Newsflash! Το Δυτικό Κόσμο τον σκοτώνουν τα χρόνια νοσήματα. Αναφέρετε την εκτίμηση κινδύνου… Ποιανού κινδύνου? Επιφανειακές γνώσεις. Ενδεικτικό γνωστών «δεινοσαύρων» που φέρονται ως ειδήμονες της Δημόσιας Υγείας αλλά έχουν να αντιμετωπίσουν κρίση από το 1980. Ασφάλεια της Υγείας και Προαγωγή της Υγείας. 2 απλοί όροι. Δύο άξονες. Ο κόσμος άλλαξε αλλά εσείς δε φροντίσατε να αλλάξετε τους συμβούλους σας.
  Πολλά λόγια στην περιγραφή στόχων και σκοπών και λοιπές αερολογίες. Οι ιατρικές εταιρείες και λοιπά επιστημονικά ινστιτούτα το κάνουν αυτό χρόνια τώρα με επιτυχία. Αυτιστικός ρόλος, εσωστρεφής, με ασαφείς αναφορές σε Πανεπιστήμια υποτροφίες και λοιπές γενικολογίες από κακώς μεταφρασμένα βιβλία του παρελθόντος.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2019, 00:05 | Αθανάσιος Γκαμπλιάς

  Συμφωνώ και προσυπογράφω απόλυτα τα εκτεθέντα και προταθέντα απο την κυρία ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Κωφών και βαρηκόων με μητρική γλώσσα την ελληνική ΑΚΟΥΜΠΩ. Διατυπώνει αναλυτικά και με σαφήνεια τα προβλήματα μιας μεγάλης μερίδας των Ελλήνων πολιτών. Παρακα΄λω να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψη οι προτάσεις της, διότι μέχρι σήμερα δεν είχαν γίνει κατανοητά τα εκτεθέντα προβλήματα ή δυστυχώς παραμερίζονταν. Πρέπει επι τέλους να γινουμε πραγματικά Ευρωπαϊκη χώρα με Ευρωπαϊκά στάνταρντς και σε αυτόν τον τομέα.
  με εκτίμηση
  Αθανάσιος Γκαμπλιάς
  Συνταξιούχος

 • 26 Σεπτεμβρίου 2019, 23:05 | Παπαδόπουλος Θεόδωρος

  Ως γονέας 1 παιδιού με κοχλιακό και 1 βαρήκοου θα συμφωνήσω απόλυτα με την κ. Γκαμπλιά Πολυξένη. Επίσης θα πρόσθετα ακόμα ότι θα πρέπει και ορισμένα αναλώσιμα που δίνονται με συμμετοχή μέσω του ΕΟΠΥΥ (μπαταρίες και καλώδια κοχλιακών) θα μπορούσαν να δίνονται και αυτά από τα νοσοκομεία δωρεάν.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2019, 16:15 | Ροδή Ιωαννίδου

  Καλησπέρα σας
  Ονομάζομαι Ροδή Ιωαννίδου και είμαι η Ανιπρόεδρος του Συλλόγου ΑΚΟΥ- ΜΠΩ
  ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  Χαιρόμαστε που το ΚΕΕΛΠΝΟ ανικαθίσταται με ένα νέο ορθότερο και ελπίζουμε πιο αποτελεσματικό οργανισμό υγείας και θα ήταν μεγαλύτερη η χαρά μας αν σε αυτόν το οργανισμό συμπεριλαμβανόταν και οι δικοί μας στόχοι που άλλωστε είναι κοινοί, όπως αυτοί αποτυπώθηκαν στο υπόμνημα μας προς το Υπουργείο Υγείας στις 04/09/2019

  1.Δημιουργία Κέντρου οργάνωσης και παρακολούθησης ΑΚΟΗΣ και κοχλιακών
  εμφυτεύσεων υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ.
  Η έγκαιρη ενημέρωση των γονέων βαρήκοων παιδιών αλλά και των ενηλίκων με
  προβλήματα ακοής για τις επιλογές που έχουν αλλά και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την αποκατάσταση / παρακολούθηση της αναπηρίας τους.

  Οργάνωση παραγγελιών των κοχλιακών εμφυτευμάτων χονδρικά κι όχι ανά
  νοσοκομείο , ώστε και η τιμή κόστους ανά κοχλιακό να είναι φθηνότερη.
  Διανομή στα 10 νοσοκομεία αναφοράς των κοχλιακών άμεσα με την εγγραφή του
  ασθενή στη λίστα χειρουργείου από τον χειρουργό ώστε να μηδενιστούν οι
  αναμονές .
  Ανανέωση προσωπικού στις μονάδες κοχλιακών εμφυτεύσεων και πρόβλεψη για συνταξιοδοτήσεις ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού χωρίς να δημιουργούνται εντάσεις και αίσθηση ανασφάλειας στους ασθενείς.
  Καταγραφή και παρακολούθηση της εξέλιξης των περιστατικών πανελλαδικά και δημοσίευση τους για την διεξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων αλλά και την
  απρόσκοπτη βοήθεια της αποκατάστασης ακοής με λογοθεραπείες
  εξατομικευμένα αναλόγως των περιπτώσεων και των αναγκών αλλά και
  κοστολόγησης για την δυνατότητα προγραμματισμού χρηματοδότησης για την
  επόμενη χρονιά κι εξορθολογισμού των δαπανών.

  2.Καταγραφή και διενέργεια στατιστικής μελέτης από την ΕΛΣΤΑΤ ΟΛΩΝ των
  κωφών και των βαρηκόων της Ελλάδος με τις ιδιαιτερότητες τους και τις ανάγκες τους ώστε να υπάρξει προγραμματισμός για την κοινωνική πολιτική επί
  πραγματικών δεδομένων κι όχι κατά προσέγγιση αλλά και πρόβλεψη στο κόστος
  αποκατάστασης,συγκριτικές μελέτες και βάση δεδομένων για σύγχρονα
  επιστημονικά συμπεράσματα σε όλους τους τομείς (ιατρική,εκπαίδευση,επαγγελματική αποκατάσταση κλπ)

  3. Διευκρινιστικές ρυθμίσεις – υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή του νέου ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ προς το δικαιότερο για την ανακούφιση των βαρηκόων και
  των κοχλιακά εμφυτευμένων που δεν δικαιούνται κανένα επίδομα αναπηρίας και
  όλο το κόστος αναλωσίμων,βοηθημάτων και θεραπειών,το αναλαμβάνουν
  αυτούσιο ακόμη κι αν είναι άνεργοι χαμηλόμισθοι και γενικότερα ευπαθείς
  ομάδες.

  4. Καθιέρωση ως υποχρεωτικής της εξέτασης ακοής των νεογνών σε όλα τα
  μαιευτήρια,δημόσια και ιδιωτικά της χώρας με ΟΑΕΕ (ωτακουστικές εκπομπές)
  και σε περίπτωση πιθανότητας βαρηκοϊας άμεση ενημέρωση του Κέντρου Ακοής
  για τις περαιτέρω διαδικασίες.
  Η κάλυψη της εξέτασης ακοής θα πρέπει να καλύπτεται από τα ταμεία αλλά να υπάρχει πρόβλεψη και για τους ανασφάλιστους.

  5. Κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ ο καρυοτυπικός- γονιδιακός έλεγχος για τον
  αποκλεισμό της κώφωσης σε εγκύους με βεβαρημένο οικογενειακό ή ατομικό
  ιστορικό ( έλεγχος κονεξίνης ) και η ανάλογη ενημέρωση.

  6. Δημοσίευση των στατιστικών από τις παρεμβάσεις στην απώλεια ακοής κατά
  περιόδους και των ενδεδειγμένων μέσων παρέμβασης για την έγκυρη ενημέρωση
  των κωφών και βαρηκόων και την αποφυγή παραπληροφόρησης που ανθεί τα
  τελευταία χρόνια,ή την παντελή άγνοια και τα μη αναστρέψιμα λάθη που δεν θυμίζουν σύγχρονη κοινωνία.

  7.Διευθέτηση προβλημάτων αποπληρωμής ακουστικών βοηθημάτων και κατάθεσης
  φακέλων για τη λήψη/ αντικατάσταση τους από την πρωτοβάθμια και
  δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  Ξενώνας για γονείς παιδιών που χειρουργούνται στην Αθήνα,ερχόμενοι από την περιφέρεια αλλά και για ενήλικες πχ κοχλιακές εμφυτεύσεις,ρυθμίσεις
  κοχλιακών από τη νησιωτική Ελλάδα κλπ. Όπως γίνεται για ογκολογικούς
  ασθενείς και τους συνοδούς τους ή καρδιοχειρουργικά περιστατικά κλπ.

  Για τη χρηματοδότηση κάποιων από τα αιτήματα μας είναι δυνατή η ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε. που αφορούν την στατιστική έρευνα στην υγεία και την προώθηση των διακρατικών υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης.

  Με τη μόνη διαφορά ότι η βαρηκοια – κώφωση δεν είναι νόσος αλλά αναπηρία (απώλεια μιας αισθησης ) εν τούτοις έχει σοβαρές επιδράσεις στην διαβίωση αλλά και την ασφάλεια των αναπήρων και μόνο ένας εθνικός οργανισμός θα μπορούσε να αναλλάβει και την διεκπεραίωση των απαραίτητων ενεργειών που χρειάζονται για την αποκατάσταση και κάλυψη των κωφών και βαρηκόων αλλά και την ενημέρωση του κόσμου σχετικά και την στατιστική μελέτη για τον εξορθολογισμό των δαπανών.

  Θα πρέπει βέβαια 1) να αναφέρεται ρητά και στους σκοπούς η περίπτωση της αποκατάστασης της κώφωσης βαρηκοϊας και 2) να υπάρχει διαρκής ενημέρωση – συνεργασία με το ΔΣ του συλλόγου μας.

  Με εκτίμηση
  Ροδή Ιωαννίδου

 • 26 Σεπτεμβρίου 2019, 15:29 | ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Ο νέος οργανισμός θα πρέπει ρητά να περιλάβει τους κωφούς- βαρήκοους πάσχοντες. Να πάρει πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των γονέων με βαρήκοα -κωφά παιδιά καθώς και των ενηλίκων ασθενών για τις δυνατότητες αποκατάστασης και παρακολούθησης της αναπηρίας,
  Να φροντίσει για την επίσημη καταγραφή όλων των κωφών βαρήκοων με τις ιδιαιτερότητες επικοινωνίας τους ( χρήση νοηματικής η προφορικού λόγου) και τις ανάγκες τους.
  Χρηματοδότηση και εφαρμογή υποτίτλων σε όλους τους τομείς κοινωνικής δραστηριότητας.
  Αλλαγή του νομικού πλαισίου για την μέθοδο διδασκαλίας κωφών -βαρήκοων παιδιών (νομοι 2328/95 2817/2000 3699/2008 και εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης κωφών .
  Δημοσίευση στατιστικών απο τις παρεμβάσεις στην απώλεια ακοής και έγκυρη πληροφόρηση των πασχόντων προς αποφυγή της παραπληροφόρησης.
  Κεντρική παρακολούθηση των παραγγελιών και επεμβάσεων των κοχλιακών εμφυτευματων ωστε να μειωθούν οι αναμονές στις λίστες χειρουργείων.
  Καθιερωση ως υποχρεωτικης της εξετασης ακοης των νεογνων σε ολα τα μαιευτηρια σε καθε περιπτωση πιθανοτητας βαρηκοιας.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2019, 13:17 | ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  Ως πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Κωφών και βαρηκόων με μητρική γλώσσα την ελληνική ΑΚΟΥΜΠΩ χαίρομαι ιδιαιτέρως για τη μετατροπή του παλαιού ΚΕΕΛΠΝΟ σε νέο οργανισμό δημοσιας υγείας που θα μπορούσε να συμπεριλάβει με βάση τους στόχους του και τους δικούς μας στόχους όπως τους αποτυπώσαμε στο υπόμνημά μας στο υπουργείο υγείας στις 4/9/19 : ¨ 1) Δημιουργία Κέντρου οργάνωσης και παρακολούθησης ΑΚΟΗΣ και κοχλιακών
  εμφυτεύσεων υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ . Η
  έγκαιρη ενημέρωση των γονέων βαρήκοων παιδιών αλλά και των ενηλίκων με
  προβλήματα ακοής για τις επιλογές που έχουν αλλά και τα βήματα που πρέπει να
  ακολουθήσουν για την αποκατάσταση / παρακολούθηση της αναπηρίας τους .
  Οργάνωση παραγγελιών των κοχλιακών εμφυτευμάτων χονδρικά κι όχι ανά
  νοσοκομείο , ώστε και η τιμή κόστους ανά κοχλιακό να είναι φθηνότερη .
  Διανομή στα 10 νοσοκομεία αναφοράς των κοχλιακών άμεσα με την εγγραφή του
  ασθενή στη λίστα χειρουργείου από τον χειρουργό ώστε να μηδενιστούν οι
  αναμονές . Ανανέωση προσωπικού στις μονάδες κοχλιακών εμφυτεύσεων και
  πρόβλεψη για συνταξιοδοτήσεις ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού χωρίς να
  δημιουργούνται εντάσεις και αίσθηση ανασφάλειας στους ασθενείς .Καταγραφή
  και παρακολούθηση της εξέλιξης των περιστατικών πανελλαδικά και δημοσίευση
  τους για την διεξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων αλλά και την
  απρόσκοπτη βοήθεια της αποκατάστασης ακοής με λογοθεραπείες
  εξατομικευμένα αναλόγως των περιπτώσεων και των αναγκών αλλά και
  κοστολόγησης για την δυνατότητα προγραμματισμού χρηματοδότησης για την
  επόμενη χρονιά κι εξορθολογισμού των δαπανών.
  2) Καταγραφή και διενέργεια στατιστικής μελέτης από την ΕΛΣΤΑΤ ΟΛΩΝ των
  κωφών και των βαρηκόων της Ελλάδος με τις ιδιαιτερότητες τους και τις ανάγκες
  τους ώστε να υπάρξει προγραμματισμός για την κοινωνική πολιτική επί
  πραγματικών δεδομένων κι όχι κατά προσέγγιση αλλά και πρόβλεψη στο κόστος
  αποκατάστασης , συγκριτικές μελέτες και βάση δεδομένων για σύγχρονα
  επιστημονικά συμπεράσματα σε όλους τους τομείς ( ιατρική , εκπαίδευση ,
  επαγγελματική αποκατάσταση κλπ)
  3) Διευκρινιστικές ρυθμίσεις – υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή του νέου
  ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ προς το δικαιότερο για την ανακούφιση των βαρηκόων και
  των κοχλιακά εμφυτευμένων που δεν δικαιούνται κανένα επίδομα αναπηρίας και
  όλο το κόστος αναλωσίμων , βοηθημάτων και θεραπειών , το αναλαμβάνουν
  αυτούσιο ακόμη κι αν είναι άνεργοι χαμηλόμισθοι και γενικότερα ευπαθείς
  ομάδες .
  4) Καθιέρωση ως υποχρεωτικής της εξέτασης ακοής των νεογνών σε όλα τα
  μαιευτήρια , δημόσια και ιδιωτικά της χώρας με ΟΑΕΕ (ωτακουστικές εκπομπές )
  και σε περίπτωση πιθανότητας βαρηκοϊας άμεση ενημέρωση του Κέντρου Ακοής
  για τις περαιτέρω διαδικασίες .Η κάλυψη της εξέτασης ακοής θα πρέπει να
  καλύπτεται από τα ταμεία αλλά να υπάρχει πρόβλεψη και για τους
  ανασφάλιστους .
  5) Κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ ο καρυοτυπικός- γονιδιακός έλεγχος για τον
  αποκλεισμό της κώφωσης σε εγκύους με βεβαρημένο οικογενειακό ή ατομικό
  ιστορικό ( έλεγχος κονεξίνης ) και η ανάλογη ενημέρωση .
  6) Δημοσίευση των στατιστικών από τις παρεμβάσεις στην απώλεια ακοής κατά
  περιόδους και των ενδεδειγμένων μέσων παρέμβασης για την έγκυρη ενημέρωση
  των κωφών και βαρηκόων και την αποφυγή παραπληροφόρησης που ανθεί τα
  τελευταία χρόνια , ή την παντελή άγνοια και τα μη αναστρέψιμα λάθη που δεν θυμίζουν
  σύγχρονη κοινωνία .
  7)Διευθέτηση προβλημάτων αποπληρωμής ακουστικών βοηθημάτων και κατάθεσης
  φακέλων για τη λήψη/ αντικατάσταση τους από την πρωτοβάθμια και
  δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  8) Ξενώνας για γονείς παιδιών που χειρουργούνται στην Αθήνα , ερχόμενοι από την
  περιφέρεια αλλά και για ενήλικες πχ κοχλιακές εμφυτεύσεις , ρυθμίσεις
  κοχλιακών από τη νησιωτική Ελλάδα κλπ. Όπως γίνεται για ογκολογικούς
  ασθενείς και τους συνοδούς τους ή καρδιοχειρουργικά περιστατικά κλπ.
  Για τη χρηματοδότηση κάποιων από τα αιτήματα μας είναι δυνατή η ένταξή τους σε
  χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε. που αφορούν την στατιστική έρευνα στην υγεία και
  την προώθηση των διακρατικών υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης .¨ Με τη μόνη διαφορά ότι η βαρηκοια – κώφωση δεν είναι νόσος αλλά αναπηρία (απώλεια μιας αισθησης ) εν τούτοις έχει σοβαρές επιδράσεις στην διαβίωση αλλά και την ασφάλεια των αναπήρων και μόνο ένας εθνικός οργανισμός θα μπορούσε να αναλλάβει και την διεκπεραίωση των απαραίτητων ενεργειών που χρειάζονται για την αποκατάσταση και κάλυψη των κωφών και βαρηκόων αλλά και την ενημέρωση του κόσμου σχετικά και την στατιστική μελέτη για τον εξορθολογισμό των δαπανών .Θα πρέπει βέβαια 1) να αναφέρεται ρητά και στους σκοπούς η περίπτωση της αποκατάστασης της κώφωσης βαρηκοϊας και 2) να υπάρχει διαρκής ενημέρωση – συνεργασία με το ΔΣ του συλλόγου μας .
  Μετά τιμής

  Η πρόεδρος ΑΚΟΥΜΠΩ Γκαμπλιά Πολυξένη

 • 26 Σεπτεμβρίου 2019, 10:33 | Αθανάσιος Αντ. Βασιλόπουλος

  Θεωρώ πως οι στόχοι του ΕΟΔΥ θα πρέπει να αποτυπωθούν στο νόμο ως εξής:
  α)Η παρακολούθηση και η τεκμηριωμένη εκτίμηση της υγείας του πληθυσμού έναντι απειλητικών βιολογικών, οικονομικο-κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων.
  β)Η επιδημιολογική παρακολούθηση και καταγραφή των επιπτώσεων των μεταδοτικών νοσημάτων στην υγεία του πληθυσμού.
  γ)Η λήψη μέτρων προφύλαξης και η ενημέρωση του πληθυσμού – στόχου, για τον εκάστοτε υγειονομικό κίνδυνο.
  δ)Η λήψη και προώθηση μέτρων και δράσεων για την προστασία της υγείας του πληθυσμού, από μεταδοτικά νοσήματα.
  ε)Η λήψη και προώθηση μέτρων και δράσεων για την προστασία της υγείας του πληθυσμού, από χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα.
  στ)Η λήψη και προώθηση μέτρων και δράσεων για την αντιμετώπιση κάθε βλαπτικής, για την υγεία του πληθυσμού, κατάστασης.

  είμαι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση,

  με εκτίμηση,
  Αθανάσιος Αντ. Βασιλόπουλος

 • 25 Σεπτεμβρίου 2019, 21:53 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

  Ι/ Η στοχευμένη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για την προώθηση δράσεων Πρόληψης, Αγωγής, Προαγωγής Υγείας, υιοθέτηση υγιών προτύπων συμπεριφοράς-άσκησης-διατροφής-κυκλοφοριακής αγωγής και εισαγωγή βασικών εννοιών εθελοντικής προσφοράς ιστών και οργάνων