• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ' | 29 Σεπτεμβρίου 2019, 19:08

    Ο σκοπός, περιγράφεται με γενικές αοριστίες, συνοπτικά και σημαντικά θέματα που αφορούν τον πυρήνα της δημόσιας υγείας χρήζουν διεξοδικότερης ανάλυσης. Δίνεται έμφαση στα ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ορθά αφού αυτά αποτελούν και τα μείζονα προβλήματα στο πληθυσμό δημιουργώντας ειδική θέση αντιπροέδρου στο ΔΣ, αλλά δεν γίνεται καμία αναφορά στους σκοπούς και στους στόχους του οργανισμού. Θα πρέπει να αναφέρονται με πλήρη σαφήνεια και περιγραφή οι αρμοδιότητες του οργανισμού. Για παράδειγμα, θα έχει την αρμοδιότητα να σχεδιάζει και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας τη διαμόρφωση Εθνικών Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο του σκοπού του, να συντάσσει και δημοσιεύει κατευθυντήριες οδηγίες, να γνωμοδοτεί επί ζητημάτων βιοηθικής και δεοντολογίας που άπτονται του αντικειμένου του, να εισηγείται την εναρμόνιση σε διάφορα θέματα που άπτονται του σκοπού του με τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή σχετικούς διεθνής φορείς κλπ Η μη αναφορά σαφών αρμοδιοτήτων στο παρόν νομοσχέδιο δημιουργεί θολό τοπίο για τους στόχους του καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του δημιουργώντας ένα διάτρητο νομικό πλαίσιο. Ο μη σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων ελλοχεύει τον κίνδυνο να μην μπορεί να πιστοποιηθεί ως Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων και να μην μπορεί να αποτελεί εθνικό αντιπρόσωπο και να αναγνωρίζεται από διεθνής οργανισμούς όπως το ECDC ,το CDC με αποτέλεσμα την απομόνωση και εσωστρέφεια, καταστροφικό για την Δημόσια Υγεία. Επίσης χωρίς σαφής αρμοδιότητες δεν μπορεί να καθορισθούν Στόχοι και να γίνει περιγραφή των Μέσων επίτευξης τους. Ο οργανισμός Δημόσιας Υγείας μέχρι σήμερα Παρήγαγε δεδομένα με τα οποία υλοποιούσε και ανταποκρινόταν στους στόχους του. Αυτό θα πρέπει να συνεχίσει, ενισχυθεί, εκσυγχρονιστεί και όχι να αντικατασταθεί με την αναζήτηση τεχνικών δεδομένων για να πετύχει τους στόχους του.