• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Παντελάτος' | 1 Οκτωβρίου 2019, 00:34

    Εκτιμώ ότι πρόθεση του Υπουργείου Υγείας, κατά την υποβολή του εν λόγω σχεδίου Νόμου για τον ΕΟΔΥ, είναι ότι μέσω της μεταβολής της σχέσης του υπόψη Νομικού Προσώπου από Δημόσιο σε Ιδιωτικό θα βελτιωθούν οι διαδικασίες λογοδοσίας του προ-προκατόχου ΚΕΕΛΠΝΟ, θα αποφευχθούν οι δυσλειτουργίες του προκατόχου του ΕΟΔΥ/ΝΠΔΔ και θα αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους Έλληνες πολίτες. Δυστυχώς θεωρώ ότι το όλο εγχείρημα θα μείνει στις καλές προθέσεις, καθότι τα βασικά αρνητικά στοιχεία και των δύο προηγουμένων σχημάτων διατηρούνται και σε αυτό το νομοθέτημα. Το ΚΕΕΛΠΝΟ, όπως φάνηκε και από τις σχετικές συζητήσεις στην αρμόδια Επιτροπή της ΒτΕ, είχε την πρωτοτυπία ως Οργανισμός να είναι ουσιαστικά ελέγχων και ελεγχόμενος ταυτόχρονα, (πλην της πρόβλεψης μιας στοιχειώδους εμπλοκής Ορκωτών Λογιστών), ενώ ο ΕΟΔΥ ως ΝΠΔΔ, δεν ευτύχησε στο μικρό χρόνο λειτουργίας του, να αποκτήσει ένα οργανόγραμμα, το οποίο θα του επέτρεπε να υλοποιήσει το έργο του και να δικαιολογήσει τη μετεξέλιξή του. Κατά την άποψή μου, οι αποφάσεις της ίδρυσης του ΕΟΔΥ ως ΝΠΔΔ, με κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ, αλλά και της υπό διαβούλευση κατάργησης του ΕΟΔΥ, ως ΝΠΔΔ και της μετεξέλιξής του σε ΝΠΙΔ, έχουν ληφθεί κάτω από καθεστώς εμμονικών συνδρόμων και όχι βάσει της αποτελεσματικότητάς τους στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Το υπόψη νομοσχέδιο, όπως και κάθε νομοσχέδιο που αφορά στην υγεία, πραγματεύεται την παροχή αυτού του βασικού αγαθού, η εποπτεία του οποίου αποτελεί αποκλειστική κρατική ευθύνη. Υπό την έννοια αυτή και κάτω από το πρίσμα του πολυδιαφημισμένου “επιτελικού κράτους” θα πρέπει σε αυτό να περιγράφονται ευκρινώς οι λειτουργικές σχέσεις του υπό ίδρυση Οργανισμού με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους με το αντικείμενο, η διαδικασία στοχοθεσίας και η λογοδοσία του. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη αξία στην περίπτωση ενός ΝΠΙΔ, καθότι αυτό θα κληθεί να συνεργαστεί με πλήθος από ΝΠΔΔ, όπως τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ. Άραγε ποια είναι η λειτουργική σχέση του νέου ΕΟΔΥ με το ΕΚΑΒ στην κάλυψη της ευθύνης του δευτέρου, που αναφέρεται στην παράγραφο 3β του 2ου άρθρου, σχετικά με την “οργάνωση επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος επιχειρησιακής ετοιμότητας σε εικοσιτετράωρη βάση για την αντιμετώπιση κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που απειλείται η δημόσια υγεία, ο ΕΟΔΥ παρεμβαίνει άμεσα με κινητές μονάδες ή με άλλο πρόσφορο μέσο”; Ποια θα είναι η λειτουργική σχέση του νέου ΕΟΔΥ με τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, στην υλοποίηση των περιγραφόμενων στο άρθρο 2 σκοπών του; Ποια θα είναι η συμμετοχή των Νοσοκομείων του ΕΣΥ στην δημιουργία των απαραίτητων “ιατρικών πρωτοκόλλων” κατά την “παροχή έγκυρων επιδημιολογικών δεδομένων και πληροφοριών με σκοπό την υποστήριξη της λήψης επιστημονικά τεκμηριωμένων αποφάσεων”, και της σύνταξης του προϋπολογισμού των φαρμάκων σύμφωνα με το Άρθρο 23 “Κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης”, αλλά και στην “υποστήριξη ερευνητικών δράσεων” με τη δυνατότητα συμμετοχής και σε εξωτερικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα οποία θα αποτελούσαν κίνητρο για τους Έλληνες νοσοκομειακούς γιατρούς του ΕΣΥ και θα είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της φυγής τους στο εξωτερικό. Ο ΕΟΔΥ έχει την ευθύνη της αξιοποίησης των κλινικών δεξιοτήτων των γιατρών και της αντιμετώπισης κρίσεων δημόσιας υγείας, όπως αυτές της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες και του εμβολιασμού ευάλωτων πληθυσμών για την αντιμετώπιση επιδημικών εξάρσεων. Παράλληλα θα συμμετέχει ενεργά στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές στην Ηλεία και στο Μάτι, ο σεισμός στην Κεφαλλονιά, οι πλημμύρες στη Μαγούλα και τη Μάνδρα, παρέχοντας κλινικό έργο. Για να υλοποιηθούν αποτελεσματικά όλα αυτά, υπό το πνεύμα του “Επιτελικού Κράτους”, πρέπει να θεσμοθετηθούν οι λειτουργικές σχέσεις των εμπλεκομένων με το αντικείμενο Φορέων και Οργανισμών. Στην περίπτωση που αυτό δε γίνει στο υπόψη νομοσχέδιο, θα πρέπει απαραίτητα να προβλεφθεί στο κείμενό του, η Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Προεδρικό Διάταγμα;) και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, που θα αφορά στην κατάρτιση του Οργανογράμματος του ΕΟΔΥ και των υπόψη λειτουργικών σχέσεών του. Συναφώς αναφέρεται ότι, οι προβλέψεις στο άρθρο 14 “Οργανισμός και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας”, περί κατάρτισης του οργανισμού του ΕΟΔΥ “με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Οικονομικών” είναι εντελώς ελλιπείς και προβληματικές. Με τον παρόντα νόμο δεν ορίζονται σαφώς οι λειτουργικές σχέσεις του νέου οργανισμού, με τους λοιπούς εμπλεκόμενους, παραπέμποντας το θέμα σε μελλοντικές υπουργικές εφαρμοστικές αποφάσεις και την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού ο οποίος ακολουθώντας την συνήθη Ελληνική πρακτική “ουδέν μονιμότερον του προσωρινού”, αναμένεται να εκδοθεί πολύ αργά, έως ποτέ. Η ανεπάρκεια των προβλέψεων του υπόψη άρθρου γίνεται περισσότερο εμφανής, με δεδομένο ότι στο σχετικό αντικείμενο εμπλέκονται περισσότερα Υπουργεία όπως αυτά του Προστασίας του πολίτη (ΓΓ Πολιτικής Προστασίας κλπ), καθώς και του Άμυνας. Ιδιαίτερα το τελευταίο εμπλέκεται και στη λειτουργία του ΕΚΑΒ και συγκεκριμένα στις προβλέψεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 33 “Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας στο Ε.Κ.Α.Β.” μέσω της παροχής στρατιωτικών γιατρών. Εν κατακλείδι και λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω προτείνονται τα ακόλουθα: α. Στο άρθρο 2 η αρχική περιγραφή της λογοδοσίας και των λειτουργικών σχέσεων του νέου ΕΟΔΥ με το ΕΚΑΒ στην οργάνωση επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος επιχειρησιακής ετοιμότητας σε εικοσιτετράωρη βάση για την αντιμετώπιση κινδύνων για τη δημόσια υγεία, καθώς και με τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, στους τομείς της σύνταξης του προϋπολογισμού των φαρμάκων και στα Κριτήρια και τη μεθοδολογία αξιολόγησης (άρθρο 23), αλλά και στην “υποστήριξη ερευνητικών δράσεων”. β. Το άρθρο Άρθρο 14 “Οργανισμός και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας” να τροποποιηθεί όπως παρακάτω: “Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομικών και εντός εξαμήνου από την έκδοση του παρόντος νόμου, καταρτίζεται ο οργανισμός του ΕΟΔΥ, με τον οποίον συνιστώνται οι οργανικές θέσεις και ρυθμίζονται η διοίκηση, η οργάνωση, η διαχείριση και η λειτουργία του, τα θέματα που αφορούν το προσωπικό του, οι λειτουργικές σχέσεις του Οργανισμού με τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς και Οργανισμούς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα..............” Με εκτίμηση Δημήτριος Παντελάτος Υπτχος (Ι) ε.α.