• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ' | 1 Οκτωβρίου 2019, 19:52

    Στην παράγραφο 3 «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται η διαδικασία εκλογής των αιρετών μελών». Η εκλογή των μελών θα πρέπει να γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και όχι με συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους όπως συμβαίνει άλλωστε και σε όλους τους οργανισμούς και νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας. Στην παράγραφο 6. «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. και του ΚΕ.Σ.Υ. εκδίδεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ε.Κ.Α.Β. και των παραρτημάτων του» Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας είναι θα πρέπει να γίνει από το ΔΣ του ΕΚΑΒ με τα συμβούλια των εργαζομένων όπως αναφέρεται στην σχετική νομοθεσία (ν. 1767)