Άρθρο 32 Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. και διάρθρωση υπηρεσιών

1. Επιτρέπεται ελευθέρως η αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., για οποιονδήποτε λόγο, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η αντικατάσταση και ο ορισμός του αντικαταστάτη μέλους του Δ.Σ. σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας, γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τον αρχικό ορισμό. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο ορισμός αντικαταστάτη μέλους του Δ.Σ., το Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με τα λοιπά μέλη του. Η αντικατάσταση του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Ε.Κ.Α.Β. χωρεί με όμοιο τρόπο μετά τη λήξη της θητείας τους.
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται οι αρμοδιότητες του Δ.Σ., ο τρόπος λειτουργίας του, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των υπολοίπων μελών του, η διαδικασία εκλογής των αιρετών μελών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
4. Με τον Οργανισμό του Ε.Κ.Α.Β. που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 4 του ν. 1579/1985 (Α’ 217) ορίζεται η νέα διάρθρωση των υπηρεσιών του, προσαρμοσμένη στις διευρυμένες αρμοδιότητές τους και προς το σκοπό της ένταξης των νέων συνιστώμενων Τμημάτων στην υφιστάμενη διοικητική δομή. Δύνανται ακόμα να συνιστώνται νέες θέσεις προσωπικού κατά κλάδο και να ορίζονται τα προσόντα για την κατάληψή τους.
5. Με τον Οργανισμό του Ε.Κ.Α.Β. μπορούν να συνιστώνται στις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων περιφερειακές υπηρεσίες, που λειτουργούν ως αυτοδύναμα παραρτήματα για την προσφορά υπηρεσιών στον πληθυσμό της περιοχής τους στο πλαίσιο του σκοπού του Ε.Κ.Α.Β., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η οργάνωση, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω παραρτημάτων ορίζονται με τον Οργανισμό του Ε.Κ.Α.Β.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. και του ΚΕ.Σ.Υ. εκδίδεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ε.Κ.Α.Β. και των παραρτημάτων του. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών του, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
7. Μεταφέρονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, στο Ε.Κ.Α.Β. οι προβλεπόμενες πιστώσεις για το επιχειρησιακό κέντρο του τέως Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Το Ε.Κ.Α.Β. αποκτά αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος κατά πλήρη κυριότητα το σύνολο του κινητού εξοπλισμού που προοριζόταν για την αντιμετώπιση εκτάκτων κρίσεων και ο οποίος τελούσε υπό την κατοχή του τέως Ε.Κ.ΕΠ.Υ., ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 19:52 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

  Στην παράγραφο 3 «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται η διαδικασία εκλογής των αιρετών μελών». Η εκλογή των μελών θα πρέπει να γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και όχι με συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους όπως συμβαίνει άλλωστε και σε όλους τους οργανισμούς και νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας.
  Στην παράγραφο 6. «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. και του ΚΕ.Σ.Υ. εκδίδεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ε.Κ.Α.Β. και των παραρτημάτων του»
  Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας είναι θα πρέπει να γίνει από το ΔΣ του ΕΚΑΒ με τα συμβούλια των εργαζομένων όπως αναφέρεται στην σχετική νομοθεσία (ν. 1767)

 • 29 Σεπτεμβρίου 2019, 01:08 | Πληρώματα Κέντρων Υγείας

  Πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία ασθενοφόρων , αυτή του ΕΚΑΒ.
  Τα πληρώματα των Κέντρων Υγείας πρέπει να ενσωματωθούν με τα πληρώματα του ΕΚΑΒ όπως έγινε στο παρελθών με τα πληρώματα των νοσοκομείων.
  Δεν μπορεί να υπάρχουν δυο διαφορετικές υπηρεσίες για τον ίδιο σκοπό, με αποτέλεσα τον κακό συντονισμό και τις όποιες άλλες δυσκολίες υπάρχουν , όπως συντήρηση οχημάτων , προμήθεια καύσιμων , επάνδρωση ασθενοφόρων οχημάτων, αναλώσιμα υλικά.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2019, 07:59 | Nick ts

  Επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να θεσπιστει οργανογραμμα και καθηκοντολογιο και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος να είναι πλέον κανόνας στην άσκηση των καθηκόντων των διασωστων. Επιπλέον η θέσπιση κανόνων που πρέπει να διεπουν το επάγγελμα μας είναι πλέον μονόδρομος (τυχόν νομικές ευθύνες και υποχρεώσεις). Ο εσωτερικός κανονισμός είναι δημιούργημα του ΔΣ και όχι του νομοθετη. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά το δοκουν ή να ερμηνευεται κατά περίσταση. Με την ενσωμάτωση του Προεδρικου διαταγματος στον οργανισμό και την υποχρεωτική εφαρμογή του από τους διασωστες αλλάζει και η ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει το ΕΚΑΒ στον πολίτη. Πρέπει και πάντα να προσφέρουμε υπηρεσίες με γνώμονα την σωστή και άμεση αντιμετώπιση των απειλητικων για την ζωή καταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2019, 20:46 | Θανάσης ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

  Στο άρθρο 32 παρ 5 όπου αναφέρεται δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων στις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων θα πρέπει να ληφθή υπόψη η περίπτωση των νησιωτικών περιφερειακών ενοτήτων με χερσαία πρωτεύουσα …..τα νησια του αργωΣαρωννικου ,τα νησία των Σποραδων , η Σαμοθράκη ανήκουν και ειναι διακριτές περιφερειακές νησιωτικές ενότητες με πρωτεύουσα όμως στην στεριά ….π.χ ….Περιφερειακή ενότητα Πειραιώς και νησων , Περιφερειακή ενοτητα Σποραδων , Περιφερειακή ενοτητα Σαμοθράκης . Η πρόβλεψη εξ αρχής δυνατότητας ίδρυσης σε αυτά τα νησια Παραρτημάτων με ξεχωριστή βάση στο καθένα θα βοηθήσει στην αποφυγή δυσλειτουργειων και στελέχωσης αυτων των σημείων που αποτελούν τουριστικά μέρη υψηλού ενδιαφέροντος