• Σχόλιο του χρήστη 'Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ)' | 2 Οκτωβρίου 2019, 15:47

    Παράγραφος 1: «Τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία δεν βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους και έχουν όμοιες δραστικές και ενδείξεις με ήδη αποζημιούμενα, ή ένδειξη αντικατάστασης θεραπειών ελεύθερου συνδυασμού δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης» ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΦΕΕ •ΠΡΟΤΑΣΗ Α: Προτείνουμε τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία δεν βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους και έχουν όμοιες δραστικές και ενδείξεις με ήδη αποζημιούμενα, ή ένδειξη αντικατάστασης θεραπειών ελεύθερου συνδυασμού να μην υπόκεινται σε αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης. •ΠΡΟΤΑΣΗ Β: Προτείνουμε τα φαρμακευτικά προϊόντα συνδυασμού τα οποία βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους και έχουν ενδείξεις που ήδη αποζημιώνονται, ή ένδειξη αντικατάστασης θεραπειών ελεύθερου συνδυασμού να μην υπόκεινται και αυτά σε αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης •ΠΡΟΤΑΣΗ Γ: Να διευκρινιστεί ρητά ότι τα βιο-ομοειδή περιλαμβάνονται στα προϊόντα της ως άνω παραγράφου. •ΠΡΟΤΑΣΗ Δ: Προτείνεται η εισαγωγή διάταξης, η οποία θα προβλέπει συνοπτική αξιολόγηση (fast track) για τα βιο-ομοειδή προϊόντα, με κατάθεση αίτησης με λίστα ενδείξεων και τιμής αντιπαραβάλλοντας τα αντίστοιχα στοιχεία του πρωτοτύπου. •ΠΡΟΤΑΣΗ Ε: Προτείνεται τα εμβόλια που έχουν ήδη ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ) να εξαιρούνται από τη διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης, δεδομένου ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των εμβολίων και η εισήγηση ένταξής τους στο ΕΠΕ γίνεται με γνώμονα την ορθολογική προάσπιση της δημόσιας υγείας. Παράγραφος 2: «Τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία δεν βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους και έχουν όμοιες δραστικές και ενδείξεις με ήδη αποζημιούμενα ή ένδειξη αντικατάστασης θεραπειών ελεύθερου συνδυασμού του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν παραπέμπονται στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και εντάσσονται αυτόματα στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων εφόσον έχουν τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από τα ήδη αποζημιούμενα φάρμακα με τις ίδιες ενδείξεις.» ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΦΕΕ •ΠΡΟΤΑΣΗ Α: Να διευκρινιστεί ρητά ότι τα βιο-ομοειδή περιλαμβάνονται στα προϊόντα της ως άνω παραγράφου. •ΠΡΟΤΑΣΗ Β: Προτείνουμε μέγιστο χρονικό διάστημα 30 (τριάντα) ημερών για την ένταξη των βιο-ομοειδών στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων από την ημερομηνία κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης. •ΠΡΟΤΑΣΗ Γ: Προτείνεται τα εμβόλια που έχουν ήδη ενταχθεί στο ΕΠΕ να παραπέμπονται απευθείας στην επιτροπή διαπραγμάτευσης.