• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Λιονής και Ελένη Πιτέλου' | 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:26

    Η ασφάλεια των δεδομένων των ασθενών, όπως και όλων των πολιτών, αποτελεί καίριο θέμα για τη διασφάλισης των δικαιωμάτων τους. Περαιτέρω, δεδομένων των τεχνολογικών εξελίξεων καλό θα ήταν να προηγηθεί εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης για τα υπάρχοντα δίκτυα, περιλαμβανομένης και της γνώμης του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια. Σημαντικό θα ήταν να εξεταστεί τι συνεπάγεται η διάθεση δεδομένων σε ερευνητικούς φορείς και καλό θα ήταν να αποσαφηνιστεί ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληροί ο εκάστοτε ερευνητικός φορέας, πώς θα διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων, εάν θα γίνεται διαχωρισμός μεταξύ ανωνυμοποίησης και ψευδοανωνυμοποίησης, καθώς ο Κανονισμός της (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δηλαδή ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων διαχωρίζει με σαφήνεια τις δύο αυτές περιπτώσεις. Καλό θα ήταν να ληφθεί και η γνώμη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για περαιτέρω προβλέψεις και εναρμόνιση τυχόν διευκρινιστικών διατάξεων. Το σύνολο των σχολίων σε ενιαίο κείμενο με τις σχετικές παραπομπές: https://docs.google.com/document/d/1RDuoKCLgVRgDRI8LAQl8DE05RYLZ9Hb7TavAPm_G1As/edit?usp=sharing Χρήστος Λιονής και Ελένη Πιτέλου (Elena Petelos)