Άρθρο 17 Τροποποίηση άρθρου 79 του ν. 4368/2016

Το άρθρο 79 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας καθώς και φορείς άλλων Υπουργείων, που συλλέγουν στοιχεία, τα οποία άπτονται του ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας, υποχρεούνται να τα χορηγούν μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας σε ηλεκτρονική και κωδικοποιημένη μορφή, που καθιστά δυνατή την επεξεργασία τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Υπουργείου Υγείας ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τήρησης, επεξεργασίας στοιχείων και δεδομένων, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 1. Τηρουμένων των διατάξεων περί ανωνυμοποίησης, ασφάλειας δεδομένων και δεοντολογίας της έρευνας, τα ανωτέρω στοιχεία διατίθενται για ερευνητικούς σκοπούς σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.».
 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:26 | Χρήστος Λιονής και Ελένη Πιτέλου

  Η ασφάλεια των δεδομένων των ασθενών, όπως και όλων των πολιτών, αποτελεί καίριο θέμα για τη διασφάλισης των δικαιωμάτων τους. Περαιτέρω, δεδομένων των τεχνολογικών εξελίξεων καλό θα ήταν να προηγηθεί εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης για τα υπάρχοντα δίκτυα, περιλαμβανομένης και της γνώμης του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια.

  Σημαντικό θα ήταν να εξεταστεί τι συνεπάγεται η διάθεση δεδομένων σε ερευνητικούς φορείς και καλό θα ήταν να αποσαφηνιστεί ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληροί ο εκάστοτε ερευνητικός φορέας, πώς θα διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων, εάν θα γίνεται διαχωρισμός μεταξύ ανωνυμοποίησης και ψευδοανωνυμοποίησης, καθώς ο Κανονισμός της (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δηλαδή ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων διαχωρίζει με σαφήνεια τις δύο αυτές περιπτώσεις. Καλό θα ήταν να ληφθεί και η γνώμη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για περαιτέρω προβλέψεις και εναρμόνιση τυχόν διευκρινιστικών διατάξεων.

  Το σύνολο των σχολίων σε ενιαίο κείμενο με τις σχετικές παραπομπές:
  https://docs.google.com/document/d/1RDuoKCLgVRgDRI8LAQl8DE05RYLZ9Hb7TavAPm_G1As/edit?usp=sharing

  Χρήστος Λιονής και Ελένη Πιτέλου (Elena Petelos)

 • Σε αυτό το άρθρο θίγεται το ζήτημα της ασφάλειας των δεδομένων χωρίς να έχει προηγηθεί η γνώμη της ΕΝΙSA, της κοινοτικής αρχής για την ασφάλεια των δικτύων που εδρεύει στην Ελλάδα. Επίσης για τη νομοθέτηση διάταξης που αφορά προσωπικά δεδομένα απαιτείται προηγούμενη γνώμη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων