• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Λιονής και Ελένη Πιτέλου' | 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:55

    Άρθρο 9 Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται να δίνεται στη δράση εθελοντικών οργανώσεων για δράσεις δημόσιας υγείας, χωρίς συσχετισμό για τις δράσεις που θα πρέπει να εκπονούνται από αρμόδιους φορείς, τοπικές αρχές, πανεπιστημιακά ιδρύματα κ.λπ., αλλά και χωρίς να είναι σαφές ποιοι κανόνες θα διέπουν τις σχέσεις των οργανώσεων αυτών με άλλους φορείς, τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας κ.ο.κ. Γενικά σχόλια προστέθηκαν ήδη σε προηγούμενα άρθρα που αφορούν στην σαφή ύπαρξη κριτηρίων για την επιλογή τέτοιων οργανώσεων και για τη συμπερίληψη σε τέτοιου είδους Μητρώο, για διαφάνεια και κώδικες σύγκρουσης συμφερόντων, για τη διασφάλιση μη ύπαρξης ανταλλάγματος, καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να εφαρμόζεται ο Κανονισμός Προμηθειών. Περαιτέρω, σε περίπτωση ανάθεσης έργου που αφορά στην παροχή υπηρεσιών από εθελοντικές οργανώσεις, αυτή θα πρέπει να είναι συμβατή με τις διατάξεις της Ένωσης (ΕΕ) που αφορούν την εσωτερική αγορά. Το σύνολο των σχολίων σε ενιαίο κείμενο με τις σχετικές παραπομπές: https://docs.google.com/document/d/1RDuoKCLgVRgDRI8LAQl8DE05RYLZ9Hb7TavAPm_G1As/edit?usp=sharing Χρήστος Λιονής και Ελένη Πιτέλου (Elena Petelos)