Άρθρο 9 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών

1. Στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών συστήνεται Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Η Διεύθυνση αυτή έχει αρμοδιότητα την εξειδίκευση και παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών και των προγραμμάτων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία στο επίπεδο της Υγειονομικής Περιφέρειας (Υπε). Στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας των ΥΠε συστήνονται τα ακόλουθα τρία Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ως ακολούθως:
α) Τμήμα Προγραμματισμού Δράσεων Δημόσιας Υγείας, το οποίο εισηγείται για κάθε θέμα σχετικό με τον τρόπο ανάπτυξης προγραμμάτων και δράσεων δημόσιας υγείας στην περιοχή ευθύνης της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του παρόντος Τμήματος εξετάζονται επιπλέον τα αιτήματα διεξαγωγής δράσεων από τα εγγεγραμμένα Μέλη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Δράσεων Δημόσιας Υγείας του άρθρου 8 του παρόντος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κατανομή των εν λόγω υπηρεσιών στις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Χώρας, με κριτήριο την αποφυγή επανάληψης δράσεων από διαφορετικές Οργανώσεις στις ίδιες περιοχές και διαβιβάζονται με εισήγηση προς το Τμήμα Κινητοποίησης Κοινωνικού Κεφαλαίου προς ένταξη ή μη στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την υποβολή αιτήματος συμμετοχής και διεξαγωγής δράσεων από οργανώσεις του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Δράσεων Δημόσιας Υγείας. Στην ίδια απόφαση προβλέπονται οι προϋποθέσεις για την έγκριση των προαναφερόμενων δράσεων ως δράσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για τη Δημόσια Υγεία, για την από κοινού παρακολούθηση εφαρμογής των δράσεων από το Υπουργείο Υγείας, τους οικείους ΟΤΑ και κάθε συναρμόδιο φορέα, καθώς και για τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων του Μητρώου και λοιπών φορέων δημόσιας υγείας, νπδδ ή νπιδ εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη της στοχοθεσίας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, την κατανομή και την κάλυψη της αναγκαίας δαπάνης μεταξύ τυχόν συνεργαζόμενων φορέων και κάθε συναφές προς τα ανωτέρω θέμα.
β) Τμήμα Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας, το οποίο διασυνδέει φορείς, υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στο επίπεδο περιφερειών, περιφερειακών ενοτήτων και δήμων, συντονίζει τις δραστηριότητες δημόσιας υγείας, που αυτοί αναπτύσσουν στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία και παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Τα «Δίκτυα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης» της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.4486/2017 (Α΄ 115) καθώς και τα «Δίκτυα Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών» της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ιδίου νόμου. 4486/2017 ( εντάσσονται στις αρμοδιότητες του παρόντος Τμήματος.
γ) Το Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο μεριμνά για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ) και των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ) της Περιφέρειας, μεταφέρεται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της αντίστοιχης ΔΥΠΕ.
2. Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ και οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού δύνανται μετά από αίτησή τους και μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών να συγκροτούν συνεργαζόμενα δίκτυα δημόσιας υγείας για την υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων στην κοινότητα.
3. Στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μονίμων υπαλλήλων και ιατρών ΕΣΥ ως ακολούθως:
α) Κλάδος Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, θέσεις δύο (2).
β) Κλάδος Ιατρών Εργασίας ΕΣΥ, θέσεις δύο (2).
γ) Κλάδος ΠΕ με προσόντα Τεχνικών Ασφαλείας σύμφωνα με το ν. 3850/2010 (Α΄ 84), θέσεις δύο (2).
δ) Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας ή Κοινοτικής Νοσηλευτικής ή/και ειδικότητα στη Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική, θέσεις δύο (2).
ε) Κλάδος ΠΕ και ελλείψει αυτού ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, θέσεις δύο(2).
στ) Κλάδος ΠΕ και ελλείψει αυτού ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, θέσεις δύο (2).
ζ) Κλάδος ΠΕ και ελλείψει αυτού ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, θέσεις δύο (2).
4. Οι θέσεις της παραγράφου 3 δύναται να καλύπτονται με διετή απόσπαση προσωπικού, που υπηρετεί σε άλλους φορείς του Υπουργείου Υγείας ή και άλλων Υπουργείων. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και των συναρμόδιων Υπουργών μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή του ιατρού ΕΣΥ, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 15:11 | ΜΠΕΓΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ,νοαηλευτριαΤΕ

  Στο άρθρο 9.παράγραφος 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ δεν έχετε συμπεριλάβει τους Νοσηλευτές ΤΕ και δεν αντιλαμβάνομαι πως τόσα χρόνια οι νοσηλευτές ΤΕ ήταν ικανοί να ασχολούνται με τις δομές της κοινότητας (σχολεία, ΚΑΠΗ κλπ); Επιπλέον τα μαθήματα της Κοινοτικής νοσηλευτικής και της δημόσιας υγείας είναι στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και αρκετοί εξ αυτών έχουν εκπονήσει και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην κοινοτική νοσηλευτική και τη νοσηλευτική δημόσιας υγείας . Ως εκ τούτου θα πρέπει να [περιλαμβάνονται στις οι νοσηλευτές ΤΕ στις διευθύνσεις δημόσιας υγείας των ΔΥΠΕ.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 15:23 | ΜΠΕΓΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ,νοαηλευτριαΤΕ

  Στο άρθρο 9.παράγραφος 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ δεν έχετε συμπεριλάβει τους Νοσηλευτές ΤΕ και δεν αντιλαμβάνομαι πως τόσα χρόνια οι νοσηλευτές ΤΕ ήταν ικανοί να ασχολούνται με τις δομές της κοινότητας (σχολεία, ΚΑΠΗ κλπ). Επιπλέον τα μαθήματα της Κοινοτικής νοσηλευτικής και της δημόσιας υγείας είναι στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και αρκετοί εξ αυτών έχουν εκπονήσει και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην κοινοτική νοσηλευτική και τη νοσηλευτική δημόσιας υγείας . Ως εκ τούτου θα πρέπει να [περιλαμβάνονται στις οι νοσηλευτές ΤΕ στις διευθύνσεις δημόσιας υγείας των ΔΥΠΕ.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 15:41 | ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ.Φ

  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έχει ιδρυθεί σαν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με τον Νόμο 3599/2007.
  Σκοπός του Συλλόγου είναι η προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικοθεραπείας ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και η παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης στο κοινωνικό σύνολο. Οι υπηρεσίες φυσικοθεραπείας εντάσσονται στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ).
  Η Χώρα μας αντιμετωπίζει προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς παρατηρείται αύξηση της νοσηρότητας, που οφείλεται στον σύγχρονο τρόπο ζωής.
  Στα πλαίσια της αντιμετώπισης των προκλήσεων, προβάλλεται επιτακτικά η ανάγκη της εφαρμογής προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης κυρίως σε άτομα τρίτης ηλικίας και προγράμματα πρόληψης μέσω οργανωμένων δράσεων (π.χ. πρόληψη πτώσεων στους ηλικιωμένους), καθώς η αύξηση των παθολογικών καταστάσεων (καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, υπερλιπιδαιμίες, ανοϊκά σύνδρομα κλπ.), προκαλούν πιέσεις στο σύστημα υγείας και επιβάλλουν συστηματικές δράσεις.
  Η επιστήμη της φυσικοθεραπείας ασχολείται με την αναγνώριση των χαρακτηριστικών της ποιότητας ζωής του ανθρώπου και τη βελτιστοποίησή της μέσω των εργαλείων και μεθόδων προαγωγής, πρόληψης, θεραπευτικής παρέμβασης και αποκατάστασης που διαθέτει.
  Παράλληλα αποτελεί αδιάσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ανθρωποκεντρικής προσέγγισης του ασθενή, που σε συνεργασία με τις διάφορες λοιπές ειδικότητες του χώρου της υγείας, προσφέρει προοπτικές προς τους ασθενείς για την αύξηση της λειτουργικότητας, επάνοδο στην καθημερινότητα και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
  Οι φυσικοθεραπευτές ως επαγγελματίες υγείας έχουν τεκμηριωμένο και αδιαμφισβήτητο ρόλο στην προώθηση και στην εφαρμογή της θεραπευτικής άσκησης στην πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση πλήθους παθολογικών καταστάσεων (όπως είναι μυοσκελετικά, νευρολογικά, καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, ψυχικές νόσοι, μεταβολικά νοσήματα, διαβήτης, καρκίνος κ.α).

  Στο σχέδιο Νόμου «ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» προτείνουμε:
  1) στο Άρθρο 9 -Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, στην παράγραφο:
  3. Στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μονίμων υπαλλήλων και ιατρών ΕΣΥ ως ακολούθως:

  Προσθήκη περίπτωσης:
  Η) Κλάδος ΠΕ και ελλείψει αυτού ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, θέσεις δύο (2).

  ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 15:31 | Μηλάκα Μαρία

  Άρθρο 9
  Παράγραφος 3
  Σχετικά με τη στελέχωση των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ, περίπτωση δ΄:
  Για μία ακόμη φορά επαναλαμβάνεται ο αποκλεισμός των νοσηλευτών (ΤΕ) παρά το γεγονός ότι τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπδο(π.χ.Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας ΠΑ.Δ.Α.) οι νοσηλευτές παρακολουθούν μαθήματα που αφορούν στη Δημόσια Υγεία. Πρόκειται για μία αναχρονιστική και άδικη πράξη αποκλεισμού που θα πρέπι να απαλειφθεί.

  Μηλάκα Μαρία,RN,Msc,MSC(c),PhD(c)

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:14 | Δημος Νικολαος μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:55 | Χρήστος Λιονής και Ελένη Πιτέλου

  Άρθρο 9

  Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται να δίνεται στη δράση εθελοντικών οργανώσεων για δράσεις δημόσιας υγείας, χωρίς συσχετισμό για τις δράσεις που θα πρέπει να εκπονούνται από αρμόδιους φορείς, τοπικές αρχές, πανεπιστημιακά ιδρύματα κ.λπ., αλλά και χωρίς να είναι σαφές ποιοι κανόνες θα διέπουν τις σχέσεις των οργανώσεων αυτών με άλλους φορείς, τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας κ.ο.κ.

  Γενικά σχόλια προστέθηκαν ήδη σε προηγούμενα άρθρα που αφορούν στην σαφή ύπαρξη κριτηρίων για την επιλογή τέτοιων οργανώσεων και για τη συμπερίληψη σε τέτοιου είδους Μητρώο, για διαφάνεια και κώδικες σύγκρουσης συμφερόντων, για τη διασφάλιση μη ύπαρξης ανταλλάγματος, καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να εφαρμόζεται ο Κανονισμός Προμηθειών.

  Περαιτέρω, σε περίπτωση ανάθεσης έργου που αφορά στην παροχή υπηρεσιών από εθελοντικές οργανώσεις, αυτή θα πρέπει να είναι συμβατή με τις διατάξεις της Ένωσης (ΕΕ) που αφορούν την εσωτερική αγορά.

  Το σύνολο των σχολίων σε ενιαίο κείμενο με τις σχετικές παραπομπές:
  https://docs.google.com/document/d/1RDuoKCLgVRgDRI8LAQl8DE05RYLZ9Hb7TavAPm_G1As/edit?usp=sharing

  Χρήστος Λιονής και Ελένη Πιτέλου (Elena Petelos)

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:45 | Κωνσταντίνου Κωνσταντινος μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:41 | Μπουλασίκη Κατερίνα, Μέλος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:02 | Σταματάκη Αστέρια μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:08 | Πλιάκας Τριαντάφυλλος, Μέλος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:21 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Στο (ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 9 προτείνονται 2 θέσεις Εποπτών Δημόσιας Υγείας ΠΕ και εν ελλείψει αυτού ΤΕ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι και για το πτυχίο ΠΑΔΑ και για το πτυχίο ΤΕΙ απαιτούνται 240 ECTS και με δεδομένο ότι τα προγράμματα σπουδών δεν διαφέρουν σημαντικά σε θέματα μαθημάτων ειδικότητας προτείνεται η απάλειψη του εν ελλείψει και η διαμόρφωσή του ως εξής:
  ε) Κλάδος ΠΕ και ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, θέσεις δύο (2)

  Για την Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας

  Δ. Μπέντος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:35 | Κατεργάρη Υβόννη μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)