• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ' | 18 Φεβρουαρίου 2020, 15:22

    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΆΡΘΡΟ 5 Στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης: -Κοστολόγηση του προγράμματος πρόληψης και ανάληψη υποχρέωσης του αντίστοιχου χρηματικού ποσού -Καθιέρωση του μαθήματος ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ανά Περιφέρεια, με την συνεργασία των Ιατρικών Συλλόγων. Στόχος: η διαμόρφωση συνείδησης υγείας στους μαθητές, δίδοντας έμφαση στο αλκοόλ, στο κάπνισμα, στη διατροφή, στο εθισμό στο διαδίκτυο, στον αθλητισμό, στις πρώτες βοήθειες και στην ασφαλή οδήγηση. -Περιορισμός της πολυφαρμακίας και της αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών. Δημιουργία, μέσω της ΗΔΙΚΑ, μηχανισμού ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πορείας του φαρμάκου δια της ταυτόχρονης καταγραφής από την φαρμακαποθήκη του barcode του σκευάσματος με το αντίστοιχο της συνταγής (ΑΜΚΑ ασθενούς, ΑΜΚΑ θεράποντος ιατρού). Παρακολούθηση όλης της αλυσίδας διακίνησης του φαρμάκου. -Παράβολο υπέρ υγείας με παρακράτηση τμήματος του ειδικού φόρου από την αγορά καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών και άμεση απόδοσή του στην περίθαλψη. -Δημιουργία μητρώου εμβολιασμών στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ειδική στήλη με τίτλο: «Ιστορικό Εμβολιασμού» όπου θα αναγράφεται το είδος και η παρτίδα του εμβολίου καθώς και ο ιατρός που το συνταγογράφησε. -Καθολική εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμών στα παιδιά. Η παρακολούθησή του γίνεται μέσω του μητρώου εμβολιασμών. Παιδιά που δεν ακολουθούν το αντίστοιχο πρόγραμμα δεν εγγράφονται στις δομές εκπαίδευσης. -Οι πρόσφυγες-μετανάστες ακολουθούν το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. Ο εμβολιασμός τους γίνεται από γιατρούς που ανήκουν στον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής (συμπλήρωση του μητρώου εμβολιασμού τους). Στο πλαίσιο της δευτερογενούς πρόληψης: -Ηλεκτρονική ενημέρωση του πολίτη, με ευθύνη της πολιτείας, για την εκτέλεση του προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, μέσω e-mail και SMS. ΑΡΘΡΟ 9 Οι διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ, οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης α ́ και β ́ βαθμού και οι Ιατρικοί Σύλλογοι, δύνανται, μετά από αίτησή τους και μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, να συγκροτούν συνεργαζόμενα δίκτυα δημόσιας υγείας για την υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων στην κοινότητα. ΑΡΘΡΟ 11 Στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ), ως επιστημονικό, συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου Υγείας, επιβάλλεται να συμμετέχει εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ή των Ιατρικών Συλλόγων. Κοινή εποπτεία και συντονισμός όλων των δράσεων των επιμέρους δημόσιων φορέων, αλλά και του κοινωνικού κεφαλαίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή διάθεση των πόρων και να κατανεμηθούν οι δράσεις μεταξύ των πλέον αποτελεσματικών επιχειρησιακά φορέων, κατά το πρότυπο άλλων κρατών. ΔΙΑΚΡΙΣΗ συντονισμού από τον συγκεντρωτισμό, που προφανώς εν προκειμένω θα συμβεί. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ αδειοδότησης των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των Δήμων προκειμένου για υπηρεσίες δημόσιας υγείας των ΟΤΑ Α' βαθμού ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στο σχεδιασμό τα τμήματα κοινωνικής ιατρικής, επιδημιολογίας, δημόσιας υγείας των ιατρικών σχολών και των σχολών υγείας που μετά βεβαιότητας μπορούν να συμβάλουν σε μία τέτοια προσπάθεια ιδίως στον τομέα της έρευνας. Επιπλέον είναι ατυχές ότι η υγειονομική δομή της χώρας δεν συμβαδίζει με τη διοικητική της δομή. Τέλος, φαίνεται να μην λαμβάνονται υπ ́ όψιν διατάξεις που ισχύουν και προβλέπουν είτε υπηρεσίες δημόσιες υγείας (στη Δ/ση Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών) ή αρμοδιότητες άλλων φορέων για την έγκριση προγραμμάτων πρόληψης (πχ αρθρ. 7 του ν. 3418/2005). Οι δράσεις Δημόσιας Υγείας θα έπρεπε να εκκινούν και να συντονίζονται πρωτίστως σε επίπεδο ΟΤΑ Αʹ και Βʹ βαθμού, χωρίς να έχει τον πρώτο ρόλο η Κεντρική Διοίκηση. Αυτή ήταν ουσιαστική ενίσχυση της Αποκέντρωσης που προβλέπει και το Σύνταγμα. Το σύνολο του νομοσχεδίου φαίνεται περισσότερο να αποτελεί ένα ευχολόγιο δράσεων και αρμοδιοτήτων των δομών δημόσιας υγείας, την προσπάθεια σύστασης νέων επιτροπών και διευθύνσεων, χωρίς αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών, γνώσεων και εμπειριών» Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Πατριαρχέας