Άρθρο 11 Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας

1. Στο Υπουργείο Υγείας συστήνεται και λειτουργεί η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ) ως επιστημονικό, συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο.
2. Η ΕΕΔΥ υποστηρίζει τον Υπουργό Υγείας και τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας (ΓΓΔΥ) στην άσκηση του έργου τους, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης στο πλαίσιο και τις προτεραιότητες που τίθενται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τη δημόσια υγεία.
3. Η ΕΕΕΔΥ αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη με ιδιαίτερο επιστημονικό και κοινωνικό κύρος ως ακολούθως:
α) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στην επιδημιολογία,
β) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στη δημογραφία,
γ) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στον έλεγχο των λοιμωδών νοσημάτων,
δ) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων,
ε) έναν επιστήμονα με ειδίκευση σε θέματα υγιεινής του περιβάλλοντος,
στ) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στην κοινωνιολογία της υγείας,
ζ) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στα οικονομικά της υγείας,
η) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας,
θ) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας,
ι) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στη βιοηθική και τη δεοντολογία,
ια) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στην επιστήμη τροφίμων και διατροφής,
ιβ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας,
ιγ) έναν εμπειρογνώμονα, που προτείνεται από τον ΕΟΔΥ,
ιδ) έναν εμπειρογνώμονα, που προτείνεται από τον ΟΚΑΝΑ,
ιε) έναν εμπειρογνώμονα, που προτείνεται από τον ΚΕΘΕΑ,
ιστ) έναν εμπειρογνώμονα, που προτείνεται από τον ΕΟΦ,
ιζ) έναν εμπειρογνώμονα, που προτείνεται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού,
ιη) έναν εμπειρογνώμονα, που προτείνεται από το Ινστιτούτο Pasteur,
ιθ) ένα εμπειρογνώμονα, που προτείνεται από τον ΕΟΠΥΥ,
κ) έναν εμπειρογνώμονα σε θέματα δημόσιας υγείας, που προτείνεται από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, και
κα) έναν εμπειρογνώμονα σε θέματα δημόσιας υγείας, που προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.
4. Η θητεία των μελών της ΕΕΔΥ είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία ακόμη φορά.
5. Τα μέλη από ένα (α) έως και έντεκα (ια) συνιστούν την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΔΥ, ενώ το σύνολο των μελών αποτελούν την Ολομέλεια. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, οι οποίοι προέρχονται από την εκτελεστική επιτροπή καθώς και τα μέλη. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας δύναται να καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, οι οποίοι είναι πλήρους απασχόλησης, καθώς και η σχετική αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, κατά συνεδρία, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015. Κατά περίπτωση η ΕΕΔΥ δύναται να προσκαλεί σε συμμετοχή στις εργασίες της εμπειρογνώμονες ή ειδικούς επιστήμονες ή αρμόδιους θεσμικούς παράγοντες. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας μετά από γνωμοδότηση της ΕΕΔΥ δύναται να συγκροτούνται Υποεπιτροπές της ΕΕΔΥ σε ειδικά θεματικά αντικείμενα, λόγω της ιδιαίτερης επιστημονικής τεχνογνωσίας, που απαιτείται στις συγκεκριμένες θεματικές. Οι Υποεπιτροπές της ΕΕΔΥ δεν μπορούν να αριθμούν άνω των τριών μελών επιστημόνων εγνωσμένου κύρους. Σε αυτές προεδρεύει ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, που ορίζεται ως Πρόεδρος με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα, που συστήνει την Υποεπιτροπή της ΕΕΔΥ. Ο Πρόεδρος της Υποεπιτροπής υποβάλλει τα πορίσματα της Υποεπιτροπής απευθείας στην Ολομέλεια προς λήψη απόφασης κοινοποιώντας τα ταυτοχρόνως και στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

  ΆΡΘΡΟ 5
  Στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης:
  -Κοστολόγηση του προγράμματος πρόληψης και ανάληψη υποχρέωσης του αντίστοιχου χρηματικού ποσού
  -Καθιέρωση του μαθήματος ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ανά Περιφέρεια, με την συνεργασία των Ιατρικών Συλλόγων. Στόχος: η διαμόρφωση συνείδησης υγείας στους μαθητές, δίδοντας έμφαση στο αλκοόλ, στο κάπνισμα, στη διατροφή, στο εθισμό στο διαδίκτυο, στον αθλητισμό, στις πρώτες βοήθειες και στην ασφαλή οδήγηση.
  -Περιορισμός της πολυφαρμακίας και της αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών. Δημιουργία, μέσω της ΗΔΙΚΑ, μηχανισμού ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πορείας του φαρμάκου δια της ταυτόχρονης καταγραφής από την φαρμακαποθήκη του barcode του σκευάσματος με το αντίστοιχο της συνταγής (ΑΜΚΑ ασθενούς, ΑΜΚΑ θεράποντος ιατρού). Παρακολούθηση όλης της αλυσίδας διακίνησης του φαρμάκου.
  -Παράβολο υπέρ υγείας με παρακράτηση τμήματος του ειδικού φόρου από την αγορά καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών και άμεση απόδοσή του στην περίθαλψη.
  -Δημιουργία μητρώου εμβολιασμών στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ειδική στήλη με τίτλο: «Ιστορικό Εμβολιασμού» όπου θα αναγράφεται το είδος και η παρτίδα του εμβολίου καθώς και ο ιατρός που το συνταγογράφησε.
  -Καθολική εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμών στα παιδιά. Η παρακολούθησή του γίνεται μέσω του μητρώου εμβολιασμών. Παιδιά που δεν ακολουθούν το αντίστοιχο πρόγραμμα δεν εγγράφονται στις δομές εκπαίδευσης.
  -Οι πρόσφυγες-μετανάστες ακολουθούν το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. Ο εμβολιασμός τους γίνεται από γιατρούς που ανήκουν στον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής (συμπλήρωση του μητρώου εμβολιασμού τους).
  Στο πλαίσιο της δευτερογενούς πρόληψης:
  -Ηλεκτρονική ενημέρωση του πολίτη, με ευθύνη της πολιτείας, για την εκτέλεση του προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, μέσω e-mail και SMS.

  ΑΡΘΡΟ 9
  Οι διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ, οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης α ́ και β ́ βαθμού και οι Ιατρικοί Σύλλογοι, δύνανται, μετά από αίτησή τους και μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, να συγκροτούν συνεργαζόμενα δίκτυα δημόσιας υγείας για την υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων στην κοινότητα.

  ΑΡΘΡΟ 11
  Στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ), ως επιστημονικό, συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου Υγείας, επιβάλλεται να συμμετέχει εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ή των Ιατρικών Συλλόγων.

  Κοινή εποπτεία και συντονισμός όλων των δράσεων των επιμέρους δημόσιων φορέων, αλλά και του κοινωνικού κεφαλαίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή διάθεση των πόρων και να κατανεμηθούν οι δράσεις μεταξύ των πλέον αποτελεσματικών επιχειρησιακά φορέων, κατά το πρότυπο άλλων κρατών.

  ΔΙΑΚΡΙΣΗ συντονισμού από τον συγκεντρωτισμό, που προφανώς εν προκειμένω θα συμβεί.

  ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ αδειοδότησης των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των Δήμων προκειμένου για υπηρεσίες δημόσιας υγείας των ΟΤΑ Α’ βαθμού

  ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στο σχεδιασμό τα τμήματα κοινωνικής ιατρικής, επιδημιολογίας, δημόσιας υγείας των ιατρικών σχολών και των σχολών υγείας που μετά βεβαιότητας μπορούν να συμβάλουν σε μία τέτοια προσπάθεια ιδίως στον τομέα της έρευνας.

  Επιπλέον είναι ατυχές ότι η υγειονομική δομή της χώρας δεν συμβαδίζει με τη διοικητική της δομή.
  Τέλος, φαίνεται να μην λαμβάνονται υπ ́ όψιν διατάξεις που ισχύουν και προβλέπουν είτε υπηρεσίες δημόσιες υγείας (στη Δ/ση Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών) ή αρμοδιότητες άλλων φορέων για την έγκριση προγραμμάτων πρόληψης (πχ αρθρ. 7 του ν. 3418/2005).

  Οι δράσεις Δημόσιας Υγείας θα έπρεπε να εκκινούν και να συντονίζονται πρωτίστως σε επίπεδο ΟΤΑ Αʹ και Βʹ βαθμού, χωρίς να έχει τον πρώτο ρόλο η Κεντρική Διοίκηση. Αυτή ήταν ουσιαστική ενίσχυση της Αποκέντρωσης που προβλέπει και το Σύνταγμα.

  Το σύνολο του νομοσχεδίου φαίνεται περισσότερο να αποτελεί ένα ευχολόγιο δράσεων και αρμοδιοτήτων των δομών δημόσιας υγείας, την προσπάθεια σύστασης νέων επιτροπών και διευθύνσεων, χωρίς αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών, γνώσεων και εμπειριών»

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
  Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας
  Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Πατριαρχέας

 • Άρθρο 11.3
  Η εκπροσώπηση των ασθενών με την νεοσύστατη Ένωση Ασθενών Ελλάδος δεν είναι αποδεκτή από την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα και δηλώνουμε ρητά ότι ο Σύλλογος μας δεν εκπροσωπείται από την προαναφερόμενη ένωση. Επιπρόσθετα, αμφισβητούμε και την επάρκειά της καθώς δεν εκπροσωπούνται από αυτήν και άλλοι σύλλογοι και ομοσπονδίες ασθενών π.χ. των διαβητικών, των καρκινοπαθών, της Πνευμονικής Υπέρτασης κ.α.
  Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι το Υπουργείο εκτός από την Ένωση Ασθενών, θα πρέπει να συμβουλεύεται και τους άλλους συλλόγους ασθενών ώστε να υπάρξει ισοτιμία και αξιοκρατία και να μην δημιουργηθεί εκπροσώπηση Ελλήνων ασθενών δύο ταχυτήτων.
  Προτείνουμε η θέση αυτή είτε να περιλαμβάνει εκπροσώπους και των ασθενών που δεν εκπροσωπεί η Ένωση ή να καλείται σε εκπροσώπηση ειδική επιτροπή ή ένωση του εκάστοτε νοσήματος που εξετάζεται το θέμα του.
  Όσον αφορά στα ρευματικά Νοσήματα, η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα που ιδρύθηκε το 1978 και με πάνω από 5.000 μέλη και 8 παραρτήματα, εκπροσωπεί κατ’ αποκλειστικότητα την EULAR και το EULAR PARE. Είναι, επίσης, ιδρυτικό μέλος του Sjogren Europe και της AGORA PLATFORM,  αποκλειστικό μέλος για την Ελλάδα  της Επιτροπής Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης των Ηνωμένων Εθνών, της PAIN ALLIANCE EUROPE,  του LUPUS EUROPE  (Ευρωπαϊκού  Οργανισμού για την ενημέρωση για τον Σ.Ε.Λ.) και του EURORDIS ,ενώ συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο Συλλόγων με Διαφάνεια της ΕΕ

  Η Επιστημονική Επιτροπή της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. απαρτίζεται από καθηγητές Ρευματολογίας σε όλα σχεδόν τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας καθώς και καθηγητές και γιατροί άλλων ειδικοτήτων που σχετίζονται με ρευματισμούς.

  Άρθρο 1.4.
  Αφού η θητεία των μελών της ΕΕΔΥ είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία ακομα φορά, μετά την λήξη των δύο τετραετιών ποιος θα είναι ο εκπρόσωπος αφού αναφέρεστε σε όνομα Ένωσης ? Τι θα γίνει εάν η ένωση διαλυθεί?
  Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας
  Αθανασία Παππά
  Πρόεδρος
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 15:16 | ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ.Φ

  ΘΕΜΑ: Προτάσεις επί του σχεδίου Νόμου «ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»

  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έχει ιδρυθεί σαν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με τον Νόμο 3599/2007.
  Σκοπός του Συλλόγου είναι η προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικοθεραπείας ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και η παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης στο κοινωνικό σύνολο. Οι υπηρεσίες φυσικοθεραπείας εντάσσονται στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ).
  Η Χώρα μας αντιμετωπίζει προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς παρατηρείται αύξηση της νοσηρότητας, που οφείλεται στον σύγχρονο τρόπο ζωής.
  Στα πλαίσια της αντιμετώπισης των προκλήσεων, προβάλλεται επιτακτικά η ανάγκη της εφαρμογής προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης κυρίως σε άτομα τρίτης ηλικίας και προγράμματα πρόληψης μέσω οργανωμένων δράσεων (π.χ. πρόληψη πτώσεων στους ηλικιωμένους), καθώς η αύξηση των παθολογικών καταστάσεων (καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, υπερλιπιδαιμίες, ανοϊκά σύνδρομα κλπ.), προκαλούν πιέσεις στο σύστημα υγείας και επιβάλλουν συστηματικές δράσεις.
  Η επιστήμη της φυσικοθεραπείας ασχολείται με την αναγνώριση των χαρακτηριστικών της ποιότητας ζωής του ανθρώπου και τη βελτιστοποίησή της μέσω των εργαλείων και μεθόδων προαγωγής, πρόληψης, θεραπευτικής παρέμβασης και αποκατάστασης που διαθέτει.
  Παράλληλα αποτελεί αδιάσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ανθρωποκεντρικής προσέγγισης του ασθενή, που σε συνεργασία με τις διάφορες λοιπές ειδικότητες του χώρου της υγείας, προσφέρει προοπτικές προς τους ασθενείς για την αύξηση της λειτουργικότητας, επάνοδο στην καθημερινότητα και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
  Οι φυσικοθεραπευτές ως επαγγελματίες υγείας έχουν τεκμηριωμένο και αδιαμφισβήτητο ρόλο στην προώθηση και στην εφαρμογή της θεραπευτικής άσκησης στην πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση πλήθους παθολογικών καταστάσεων (όπως είναι μυοσκελετικά, νευρολογικά, καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, ψυχικές νόσοι, μεταβολικά νοσήματα, διαβήτης, καρκίνος κ.α).

  Στο προτεινόμενο σχέδιο Νόμου «ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» προτείνουμε:

  Στο Άρθρο 11 -Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας.
  Προσθήκη περίπτωσης

  Κβ) Έναν επιστήμονα με ειδίκευση στην εφαρμογή προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης, που προτείνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο φυσικοθεραπευτών.

  ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ